Stockmann Oyj Abp
Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2021 (Cision)

2022-02-25 07:00
År 2021 var en stor vändpunkt; det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades klart i bägge divisionerna, och Lindex gjorde sitt bästa helårsresultat någonsin

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 25.2.2022 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 277,5 miljoner euro (232,0), en uppgång med 17,2 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 57,7 % (58,0).
- Rörelseresultatet uppgick till 50,6 miljoner euro (-256,0).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29,6 miljoner euro (-3,3).
- Resultatet per aktie var 0,23 euro (-3,20).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,09 euro (0,16).

Januari–december 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 899,0 miljoner euro (790,7), en uppgång med 11,2 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 58,6 % (56,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 82,1 miljoner euro (-269,6).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 68,3 miljoner euro (-12,3).
- Resultatet per aktie var 0,42 euro (-3,89).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,30 euro (-0,46).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utdelas för räkenskapssåret 2021.

Resultatprognos för 2022:
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt förutsatt att inga större restriktioner relaterade till covid-19 införs.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens fjärde kvartal var starkt trots den pågående covid-19-pandemin. Det justerade rörelseresultatet steg med 32,9 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet för hela året steg med 80,5 miljoner euro tack vare den smidiga anpassningen till covid-19, den ökade försäljningen och de starka marknadsföringsaktiviteterna.

Lindex presterade exceptionellt bra, och det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet steg med 9,4 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet för hela året 2021 var Lindex bästa någonsin och uppgick till 80,3 miljoner euro. Även för Stockmanndivisionen var fjärde kvartalet bra. Det justerade rörelseresultatet ökade med 23,8 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet för hela året ökade med 38,3 miljoner euro men var fortfarande negativt på grund av utmaningarna under det första halvåret. Covid-19-pandemin orsakade utmaningar inom den globala logistiken och minskade kundvolymerna avsevärt under år 2021. Men besöken på varuhusen och i modebutikerna ökade jämfört med år 2020, och näthandeln fortsatte också att öka kraftigt under år 2021. 

Stockmannkoncernen fortsatte målmedvetet att implementera strategin genom att förnya kanaler, stärka närvaron på marknaden samt utveckla utbudet och tjänsterna. Dessutom satsade Lindex på femtech för att skapa nya affärs- och tillväxtmöjligheter inom produkter som förbättrar kvinnors välbefinnande genom livets olika stadier. Stockmanndivisionen påbörjade en omfattande förnyelse av den operativa modellen för att fokusera på kärnprocesserna. Syftet med förnyelsen är att förbättra kundupplevelserna och förenkla processerna.

Stockmann Oyj Abp implementerade systematiskt företagssaneringsprogrammet som godkändes den 9 februari 2021, och centrala åtgärder har vidtagits i snabb takt. Stockmann sammanslog sina aktieserier och genomförde skuld- och aktiekonversioner i maj–juli. I december 2021 ingick företaget avtal att sälja varuhusfastigheterna i Tallinn och Riga, och långfristiga tillbakahyrning med den nya ägaren. Processen för att sälja varuhusfastigheten i Helsingfors centrum framskrider planenligt. 

Stockmannkoncernen har visat sig vara effektiv i bägge divisionernas strategier, och vi kommer att fortsätta att implementera dem, lyssna på kunderna och analysera den operativa miljön. Stockmann kommer också att vidareutveckla hållbarheten i sina verksamheter. Stockmannkoncernen har förbundit sig till SBTi-initiativet, och till följd av detta kommer vi att ställa upp vetenskapliga klimatmål för att minska växthusgasutsläppen från vår verksamhet och koncernens värdekedja. 

NYCKELTAL

10–12/
2021
10–12/
2020
1–12/
2021
1–12/
2020
Omsättning, milj. euro 277,5 232,0 899,0 790,7
Bruttomarginal, % 57,7 58,0 58,6 56,1
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 50,6 -256,0 82,1 -269,6
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 29,6 -3,3 68,3 -12,3
Periodens resultat, milj. euro 35,3 -247,3 47,9 -291,8
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,23 -3,20 0,42 -3,89
Personal, medeltal 5 762 5 651 5 649 5 991
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 84,3 37,4 150,4 146,6
Investeringar, milj. euro 8,8 4,0 16,9 18,5
Eget kapital/aktie, euro 1,74 2,86
Nettoskuldsättningsgrad, % 212,8 340,7
Soliditet, % 18,9 14,5

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Milj. euro 10–12/
2021
10–12/
2020
1–12/
2021
1–12/
2020
Rörelseresultat (EBIT) 50,6 -256,0 82,1 -269,6
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Försäljningsvinster från fastigheter -21,7 -21,7
Nedskrivning av Lindex goodwill 250,0 250,0
Omstrukturerings- och omvandlingsåtgärder 3,7 2,7 10,9 7,3
Återbetalning av arbetstagarförsäkringar -3,0 -3,0
Justerat rörelseresultat (EBIT) 29,6 -3,3 68,3 -12,3

Siffrorna för 2020 har omräknats med tanke på kostnader relaterade till SaaS-arrangemang. Dessutom har kostnaderna för omtvistade hyresvärdskrav avseende avslutade hyresavtal 2020 redovisats som rörelsekostnader i stället för finansiella poster. 

STRATEGI

Stockmannkoncernen består av två divisioner, modekoncernen Lindex och Stockmannvaruhusen samt nätbutiker.

Lindex högre syfte är att stärka och inspirera kvinnor överallt. Vi gör det genom vårt agerande som företag baserat på en progressiv erfarenhet av mode. Våra kunder, medarbetare och partners är alla en central del av  denna ambition. Vi prioriterar digital verksamhet och får vår styrka av människor. Vi utlovar våra kunder mode som känns och ser bra ut. För att uppnå vårt högre syfte och vår vision har vi gett ett löfte – att göra skillnad för framtida generationer. Löftet omfattar alla aspekter av hållbarhet och är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera vår planet och stå upp för mänskliga rättigheter.

Lindex långsiktiga strategi är att vara ett globalt, varumärkesdrivet och hållbart modeföretag. Detta innebär digital tillväxt såväl inom vår egen näthandel och i samarbete med globala digitala plattformar som en förbättrad kostnadseffektivitet och nya affärsmöjligheter utan att göra avkall på våra hållbarhetsmål.

Stockmanns mål är att göra nya intryck varje dag i alla möten med kunder, partner, medarbetare och andra intressenter. Vår vision är att skapa en marknadsplats för ett gott liv. Kundfokus, dvs. förmågan att förstå kunderna och bemöta dem enligt deras preferenser samt erbjuda dem unika kundupplevelser utgör kärnan i vår strategi. Vi har ett utvalt sortiment av varor inom mode, skönhet, inredning och livsmedel samt olika slags relaterade tjänster på våra åtta varuhus och i nätbutiken. Stockmanns kundlöfte är att skapa känslor som består med hjälp av vår professionella och serviceorienterade personal. 

Stockmanns finansiella prioriteringar under strategiperioden är: omsättningstillväxt, förbättrad lönsamhet och avkastning på investeringar.

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

Enligt sitt beslut av den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tingsrätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen. Dessa fastigheter måste ursprungligen säljas före utgången av den 31 december 2021 med risk för att saneringsprogrammet annars förfaller, såvida övervakaren av en motiverad orsak inte skjuter upp förfallodagen för försäljningen till den 31 december 2022. Övervakaren accepterade senare en tidsplan enligt vilken fastigheterna ska säljas under första kvartalet 2022 för att uppnå ett optimalt resultat för företaget och borgenärerna. Stockmann undertecknade avtal om att sälja varuhusfastigheterna i Tallinn och Riga den 29 december 2021, och långfristiga tillbakahyrningsavtal ingicks med den nya ägaren. Försäljningen och tillbakahyrningen av varuhusfastigheten i Tallinn redovisades under fjärde kvartalet 2021. Försäljningen och tillbakahyrningen av varuhusfastigheten i Riga kommer att redovisas under första kvartalet 2022 på grund av att de sålda aktierna inte kunde registreras förrän i januari 2022. Intäkterna från försäljningen användes i sin helhet till återbetalning av saneringsskulder med säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet. Försäljningen och tillbakahyrningen av varuhusfastigheten i Helsingfors centrum framskrider planenligt.

Den 18 maj 2021, efter bemyndigandet av bolagsstämman, fattade styrelsen beslut om en emission av högst 100 000 000 nya aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier. Vidare var borgenärer av saneringsskuld utan säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att konvertera sina fordringar under saneringsprogrammets betalningsprogram till nya seniora säkerställda obligationer som emitterats av bolaget.

Totalt 79 335 175 konversionsaktier tecknades i aktieemissionen, och det totala antalet aktier i Stockmann ökade till 154 436 944. Handeln med konversionsaktierna inleddes på Nasdaq Helsinki Oy den 7 juli 2021. Teckningspriset var 0,9106 euro per aktie, och ca 72,2 miljoner euro av Stockmanns saneringsskuld utan säkerhet och hybridlån konverterades till aktier i Stockmann. Resten av den del av den bekräftade saneringsskulden utan säkerhet och hybridlåneskulden som skulle ha varit berättigad till aktiekonvertering i aktieemissionen kommer att skäras ned i enlighet med saneringsprogrammet (börsmeddelande 5.7.2021). De övriga rörelseintäkterna omfattar en nedskärning av saneringsskulden med 2,6 miljoner euro.

Den 18 maj 2021 offentliggjorde Stockmann Oyj Abp ett erbjudande avseende seniora säkerställda obligationer till borgenärer utan säkerhet under saneringen. Borgenärerna utan säkerhet var i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till att genom kvittning konvertera euro för euro av sina fordringar enligt saneringsprogrammets betalningsprogram, som upprättats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda obligationer. Det totala kapitalbeloppet av obligationerna som giltigt tecknats av borgenärer utan säkerhet uppgick till 66,1 miljoner euro. Därav emitterade Stockmann obligationer till ett totalt kapitalbelopp om 66,1 miljoner euro. Emissionsdatumet för obligationerna var den 5 juli 2021. Handeln med obligationerna på Nasdaq Helsinki Oy:s officiella lista började den 7 juli 2021 med handelskoden ”STCJ001026”.

Efter aktie- och obligationskonversionerna uppgår den återstående bekräftade saneringsskulden utan säkerheter enligt saneringsprogrammets betalningsprogram till ca 21,8 miljoner euro. Enligt saneringsprogrammet har Stockmann också saneringsskulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina fordringar till aktier och obligationer då deras respektive fordringar fastställts (börsmeddelande 5.7.2021).

COVID-19

Covid-19-pandemin, som bröt ut i Europa efter den första veckan i mars 2020, orsakar fortfarande betydande förändringar i Stockmannkoncernens operativa miljö och kundvolymer. Under första halvåret 2021 fortsatte pandemin att belasta affärsverksamheten. Detta gällde framför allt de fysiska enheternas kundvolymer. Näthandeln lyckades inte helt kompensera för nedgången trots att den ökade kraftigt. Under tredje kvartalet 2021 hade avvecklingen av restriktionerna relaterade till covid-19 en positiv effekt på Stockmannkoncernens operativa miljö och kundvolymerna. Under fjärde kvartalet 2021 ökade koncernens försäljning inom bägge divisionerna trots den osäkerhet som de många förändringarna i covid-19-restriktionerna orsakade.

Näthandeln ökade kraftigt 2020 på grund av osäkerheten kring pandemin och restriktionerna, vilka minskade kundvolymerna i de fysiska butikerna. Utvecklingen gick delvis i motsatt riktning under andra halvåret 2021 till följd av en ökande vaccinationsgrad och lättare restriktioner, vilka fick kunderna att besöka fysiska butiker i högre grad.

Inom Lindexdivisionen påverkades försäljningen i de fysiska butikerna under fjärde kvartalet av nya pandemirelaterade restriktioner och stängda butiker på vissa marknader. Näthandeln fortsatte dock att öka avsevärt och mer än kompenserade för den minskade försäljningen i fysiska butiker jämfört med 2019.

Stockmanndivisionens besöksvolymer under fjärde kvartalet var i linje med eller större jämfört med året innan trots ett ökande antal covid-19-fall. Det ökande antalet covid-19-fall ledde till nya restriktioner under de sista dagarna i december. Stockmanndivisionens försäljning under fjärde kvartalet var större jämfört med året innan. Ökningen var jämnt fördelad mellan månaderna i kvartalet.

RESULTATPROGNOS FÖR 2022

Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt förutsatt att inga större restriktioner relaterade till covid-19 införs.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2022

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under 2022 och att covid-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende samt även inflationstrycket.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjligheter.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2021 i enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen kommer att publiceras under vecka 9.

Bokslutskommuniké 2021
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2021 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats

stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas i dag den 25 februari 2022 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaLindex Group Oyj - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -