Meltron
Meltron: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL) (beQuoted)

2022-03-31 10:45

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 25 april 2022, samt
 • (ii) dels senast onsdagen den 27 april 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Meltron AB (publ), Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm, eller per e-post till lundgren@meltron.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 25 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 27 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.meltron.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode.
 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier) och b) sammanläggning av aktier.
 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
 10. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Göran Lundgren väljs till ordförande på stämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode
Vid årsstämman den 1 oktober 2021 beslutades att omvälja Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin samt Olof Heyman som ordinarie styrelseledamöter. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande. Den 26 november 2021 offentliggjordes att Pekka Pättiniemi på egen begäran lämnat styrelsen i Bolaget och att styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseledamot när förslag till en sådan föreligger vilket nu är fallet.

Större ägare i Bolaget föreslår att Lars Aikala väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av nuvarande styrelseledamöter. Större ägare i Bolaget föreslår Lars Aikala ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs 60 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2022.

Lars Aikala är född 1972 och har en civilekonomexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Lars Aikala har erfarenhet från styrelsearbete från mer än 10 bolag under åren 2001-2015 och arbetar för närvarade som VD för Siralux Oy. För ytterligare information avseende Lars Aikala hänvisas till Bolagets hemsida.

Punkt 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier) och b) sammanläggning av aktier
I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier i enlighet med a) nedan.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b). Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagetsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (antal aktier)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 avseende antalet aktier enligt följande:

 • Lydelsen av § 5 ändras från "Antalet aktier skall uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000." till "Antalet aktier skall uppgå till lägst 57 000 000 och högst 228 000 000."

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b).

b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Göran Lundgren, som äger aktier via ett helägt bolag, har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 10. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner). Göran Lundgren har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 10.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 576 438 662 till 57 643 866. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,09 kronor till cirka 0,9 kronor.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) ovan.

Punkt 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med a) nedan.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt
a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt
b). Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalet enligt följande:

 • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 36 000 000 kr och högst 144 000 000 kr." till "Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kr och högst 22 800 000 kr."

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt b).

b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

 1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 115 092,98 kronor.
 2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 51 879 479,58 till 5 764 386,6 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,9 kronor (med beaktande av ovanstående sammanläggning enligt punkt 8) till 0,1 kronor.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i augusti 2022.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a).

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm senast två (2) veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.meltron.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_________

Stockholm, mars 2022
Meltron AB (publ)
Styrelsen

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 10:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Meltron Kallelse till extra bolagsstamma.pdf


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -