Endomines AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL) (Cision)

2022-04-21 16:00

Endomines AB, pressmeddelande 21.04.2022 kl. 16:00 CEST

 

Aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr. 556694-2974, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras den 24 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 23 maj 2022 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy), förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 16 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 18 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Endomines webbplats, www.endomines.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.


Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm eller skickas med e-post till info@endomines.com med referens "Endomines Årsstämma 2022". Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.endomines.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)      ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

 1. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 4. Val av styrelse och styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 7. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedningen
 8. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

 

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ylva Forsberg vid Advokatfirman Schjødt, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Lars-Olof Nilsson, som justeringsperson, eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att balanserad förlust och överkursfond samt årets resultat förs över i ny räkning.

 

Punkt 8 – Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att stämman, i rådgivande syfte, godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2021.

 

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande skall utgå med 50 000 kronor per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor per deltagande ledamot.

 

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, styrelseledamöterna Eeva Ruokonen, Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu och Markus Ekberg ska omväljas och att nyval ska ske av Jukka Jokela till styrelseledamot.

 

Valberedningen föreslår vidare att Jukka-Pekka Joensuu ska väljas till styrelseordförande.

 

 

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna Rozhdestvenskaya kommer utses till huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

 

Punkt 13 – Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer som gällt under 2021.

 

Förslaget innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för koncernen som helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren.

Punkt 14 – Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.

 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka de två största aktieägarna, baserat ägarstatistik från Euroclear den 31 augusti 2022, har rätt att utse en ledamot var och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Övrig information

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden respektive Euroclear Finland Oy.

 

Antal aktier och röster i bolaget

I Endomines finns per dagen för denna kallelse totalt 263 698 378 aktier med en röst vardera, således totalt 263 698 378 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm, eller per e-post till info@endomines.com senast den 14 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.endomines.com, senast den 19 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

 

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, ersättningsrapport och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com/sv senast tre veckor innan stämman. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com/sv. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Stockholm i april 2022

Endomines AB (publ)

Styrelsen

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 16:00 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

 

 

 


Endomines Finland Oyj - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -