Redwood Pharma
Redwood Pharma AB genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen av units (Cision)

2023-09-25 18:00
2023-09-25 18:00 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Redwood Pharma AB ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vilken godkändes på extra bolagsstämma den 11 augusti 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband med detta genomförs en riktad kvittningsemission av units till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nya units, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,30 SEK per unit (vilket motsvarar den fastställda teckningskursen om 0,10 SEK per ny aktie i den genomförda Företrädesemissionen) och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning. Ersättningsemissionen omfattar totalt 586 666 nya units, bestående av totalt 1 759 998 nya aktier och 1 173 332 nya vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5, i Bolaget.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja ersättning i form av kontant ersättning eller i form av units i Bolaget. Ett antal av garanterna i Företrädesemissionen har valt att erhålla garantiersättning i form av units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 augusti 2023, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 586 666 nya units, bestående av totalt 1 759 998 nya aktier och 1 173 332 nya teckningsoptioner av serie TO 5, i Bolaget. Således består en (1) unit av 3 nya aktier och 2 nya teckningsoptioner av serie TO 5.

Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Redwood Pharmas styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning, genom förbättrad likviditet, att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning. Garantiersättningens marknadsmässighet bestämdes och säkerställdes, med en armlängds avstånd till Bolagets styrelse, genom sedvanlig marknadssondering utförd av Bolagets finansiella rådgivare mot externa kvalificerade investerare inför Företrädesemissionen. Beaktningar gjordes även till andra likvärdiga garantiersättningar på marknaden vid samma tidpunkt.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har, genom avtal med garantiåtagarna, fastställts till 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per ny aktie och således teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. För utställda emissionsgarantier utgick en premieersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av kontanter alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Redwood Pharma med 1 759 998 stycken till totalt 265 387 497 aktier (efter det att Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket). Bolagets aktiekapital kommer vid registrering av Ersättningsemissionen hos Bolagsverket således att ha ökat med cirka 87 999,90 SEK, till cirka 13 269 374, 85 SEK (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket). Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 5 ökar med 1 173 332 stycken till totalt 106 624 330 stycken (beräknat på antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 5 i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket).

Utspädningseffekten med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,66 procent av rösterna och kapitalet, (beräknat på antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst cirka 5 331 216,50 SEK genom utgivande av ytterligare högst 106 624 330 nya aktier. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjade av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 uppgår då till cirka 28,7 procent av rösterna och kapitalet.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen har Redwood Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

För ytterligare information om Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.


Redwood Pharma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -