Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Malmbergs, Lundbergs, Chromogenics, Spiffbet, Allgon, Future Gaming, Endomines, Zwipe, Immunicum, Saniona, Clavister, Bioinvent, EQL Pharma, SSM, Garo och Balco finns blandalla de bolag som offentliggjort sina kvartalsrapporter denna torsdag.

Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt på -3,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (0,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:42 kronor (0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 128 miljoner kronor (130).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (1,3).

"Försäljningen under kvartalet har varit stabil även om vi periodvis kunnat skönja en viss osäkerhet på marknaden som påverkat oss. Vi ser fortsatt en stabil utveckling för våra verksamheter i Sverige och Danmark även om det fanns en förväntan om högre tillväxt", skriver vd Johan Folke i rapporten.

Pandemin är en faktor som har påverkat försäljningen i de länder där Malmbergs är verksam och beroende på vilka åtgärder som vidtagits av respektive land har det haft olika påverkan.

"Andra faktorer som haft påverkan på verksamheten är vårt ökade fokus mot GDS-marknaden samt en hög dollarkurs, vilket har pressat vinstmarginalerna under kvartalet", skriver Johan Folke.

Lundbergs substansvärde per den 30 juni uppgick till 364 kronor per aktie, jämfört med 388 kronor per aktie den 31 december. Den 25 augusti 2020 var motsvarande värde 397 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 10.112 miljoner kronor under första halvåret (11.387) och resultat efter finansiella poster blev -163 miljoner kronor (8.471) där resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures utgör -530 miljoner (3.899).

För andra kvartalet enskilt uppgick koncernens nettoomsättning till 4.699 miljoner kronor (5.773) och resultat efter finansiella poster 2.588 miljoner kronor (3.625).

"Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och kraftigt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden och börsnoterade aktier vilket påverkat resultatandelen i Industrivärden negativt", skriver Lundbergs om första halvåret.

Paxman, som är verksamma inom skalpkylning för patienter som behandlas med cytostatika, hade en omsättning på 17,8 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020, en nedgång med 3,9 miljoner kronor respektive 6,5 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2019 och första kvartalet 2020.

"Som väntat, och i likhet med många andra bolag inom olika branscher, har covid-19 inverkat negativt på vår tillväxt. Vår långsiktiga tillväxtpotential är fortsatt fullständigt intakt, men samtidigt måste jag vara realistisk när det gäller vår situation på kort sikt", skriver vd Richard Paxman i delårsrapporten.

Paxman implementerade besparingar om 2,2 miljoner kronor under kvartalet, med hjälp av statligt stöd i både Storbritannien och USA kombinerat med att bolagets personal har gått ned i arbetstid.

"Tyvärr fick inte dessa besparingar fullt genomslag på grund av negativa valutakursrörelser. Vi har anlitat en extern finansiell rådgivare för att utvärdera vår valutaexponering och se över vilka möjligheter vi har att reducera denna volatilitet. Deras slutsats är att det för närvarande är mest lämpligt att inte införa någon valutasäkring", skriver vd.

Bolagets ebitda-resultat under andra kvartalet landade på 0,9 miljoner kronor (3,7). Nettoresultatet uppgick till -6,5 miljoner kronor (0,3) och resultatet per aktie blev -0:40 kronor (0:02).

Nettokassan var -38,2 miljoner kronor vid periodens slut (-22,5).

Antal installerade system under hela första halvåret uppgick till 204, med ytterligare 89 system i orderboken.

First North-bolaget Signatur Fastigheter redovisar en ökning av driftnetto på 11 procent under andra kvartalet till 7,1 miljoner kronor (6,4).

Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,7 miljoner kronor (2,0). Försämringen beror främst på att bolaget medvetet låtit 40 lägenheter förbli vakanta i väntan på en försäljning till en bostadsrättsförening, skriver Signatur Fastigheter i delårsrapporten. Av dessa lägenheter såldes 20 stycken i början av juni och resterande 20 under juli och augusti.

Intäkterna ökade med 19 procent till 10,1 miljoner kronor (8,5).

Värdeförändringar i fastigheter låg på 12,2 miljoner kronor (8,9) varav 8,9 miljoner avser realiserade värdeförändringar.

"Signatur Fastigheters fastighetsbestånd består till 90 procent av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Säkra tillgångar i dessa osäkra tider. När andra fastighetstillgångar än bostäder upplevt negativa värdeförändringar skapar vi värde", kommenterar vd Dan Astrén.

Nettoresultatet blev 14,5 miljoner kronor (8,3).

Realfiction, som är verksamt inom så kallade reality-lösningar och som är listat på First North, redovisar intäkter om 1,9 miljoner kronor för det andra kvartalet (5,8).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,6).

Covid-19 har orsakat ett betydande fall i försäljningen under andra kvartalet och under första halvåret.

Nordic Flanges, som levererar industriflänsar, hade en nettoomsättning under försa halvåret på 110 miljoner kronor, en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Minskningen kom från den svenska verksamheten.

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet uppgick till 6,2 miljoner kronor (0,9). Det förbättrade resultatet speglar besparings- och effektiviseringsåtgärder som bolaget vidtagit.

"Covid-19-pandemin har inte nämnvärt påverkat koncernbolagens tillverkning under det första halvåret. Alla tre produktionsbolagen har arbetat flerskift med fulltalig produktionspersonal. Orderingången i NFAB minskade dock i maj och juni och NFAB har ansökt om permitteringsstöd från augusti", skriver Nordic Flanges

Flowscape Technology, som levererar så kallade WPE-system som optimerar arbete i traditionella kontorslandskap, hade en nettoomsättning på 7,7 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 (6,1).

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,2 miljoner kronor (-0,1).

Säljprocesser drog ut på tiden på grund av covid-19.

"Under både april och maj löpte affärerna på men på en lägre nivå än förväntat. Från och med juni har vi sett en ökad efterfrågan främst drivet av behovet av digitala lösningar för att förhindra covid-19-spridning när kontoren öppnar efter lock down", kommenterar vd Peter Reigo i delårsrapporten.

De operativa kostnaderna ökade under kvartalet till 8,3 miljoner kronor, från 6,8 miljoner kvartalet innan.

"Denna kostnadsökning beror främst på att vi hade tillfälligt förhöjda utvecklingskostnader på cirka 1,4 miljoner kronor. Dessa tillfälligt ökade kostnader ser vi som en viktig investering för att snabbt kunna möta de förändrade krav från marknaden på grund av covid-19", skriver vd.

Vidare har Flowscape utvecklat en helt ny hemsida och digital marknadsföringsplattform. Totalt ökade kostnaderna med cirka 1,8 miljoner kronor tillfälligt under kvartalet och planen är att de operativa kostnaderna ska gå ned i kvartal tre till under 7,2 miljoner kronor och kvartal fyra under 6,5 miljoner kronor.

Kassaflödet under kvartalet var -6,4 miljoner kronor. Av detta så är 1 miljon återbetalning av ett brygglån som togs 2019. Vidare är 1,8 miljoner de tillfällig förhöjda operativa kostnaderna och 0,9 miljon ökat varulager.

"Tack vara stor orderingång i slutet av kvartal två så var kundfordringarna 3,8 miljoner kronor högre vid kvartalets utgång än vid ingången. Detta bidrog också till det negativa kassaflödet. Med de planerade sänkta operativa kostnader under kvartal 3 och 4 och en fortsatt positiv utveckling på försäljningen är målet att nå positivt kassaflödet enligt tidigare plan vid utgången av 2020", skriver vd.

IT-bolaget Infracom redovisar för det andra kvartalet en nettoomsättning på 54,2 miljoner kronor (51,7), vilket motsvarar en tillväxt på 5 procent.

Ebitda-resultatet var 13,2 miljoner kronor (10,4), motsvarande en ebitda-marginal på 24 procent (20), medan resultatet före skatt blev 7,2 miljoner kronor (4,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:08).

Försäljningen fördelat på affärsområden var: kommunikation 40,0 miljoner kronor (39,0), IT-drift 13,1 miljoner kronor (11,5) och datacenter 1,1 miljoner kronor (1,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,7 miljoner kronor (5,5).

"Pandemin har bidragit med en ökning av konkurser i vår kundstock men inte något volymbortfall av större karaktär", skriver Infracoms vd Bo Kjellberg i rapporten.

Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, redovisar ett resultat efter skatt för det andra kvartalet 2020 på -18,9 miljoner kronor (-18,3).

Ebitda-resultatet uppgick till -14,0 miljoner kronor (-15,6).

Nettoomsättningen sjönk till 4,0 miljoner kronor (12,5).

Chromogenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin under andra kvartalet, vilket medförde fördröjda beställningar från bolagets kunder.

"Större förväntade ordrar under våren/sommaren 2020 har fördröjts, vilket försinkar bolagets orderingång och fakturering under innevarande år. Orderstocken uppgick till 9,7 miljoner kronor vid halvårsskiftet. Chromogenics nettoomsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för helåret 2019", skriver bolagets vd Leif Ljungqvist i rapporten.

Ett åtgärdsprogram i syfte att reducera bolagets löpande kostnader startades i början av april. Kostnadsbesparingarna får störst effekt under kommande kvartal tre.

Programmet innebär ett tiotal uppsägningar per 30 juni och genomförda permitteringar under andra kvartalet 2020 med reducerad arbetstid till 40 procent för 70 procent av personalen, uppger bolaget.

Strax, som säljer mobila tillbehör, hade en försäljningstillväxt om 27 procent under andra kvartalet och försäljningen uppgick till 28,0 miljoner euro. Ebitda-resultatet förbättrades till 1,1 miljoner euro.

Försäljningen av mobiltillbehör minskade med 33 procent till 14,7 miljoner euro medan försäljningen av bolagets nyligen lanserade kategori, hälsa och välmående, uppgick till 13,3 miljoner euro.

"Strax presterade mycket bra under det andra kvartalet - en period med extrema marknadsförhållanden där en stor del av våra kunder inom den traditionella detaljhandeln stängde igen sina fysiska butiker och där i stort allt som var online utvecklades exponentiellt. Vi lanserade en helt ny produktkategori - hälsa och välmående - och ökade våra investeringar inom e-handelssegmentet, där vi hittills i år haft en 200-procentig tillväxt", kommenterar vd Gudmundur Palmason i delårsrapporten.

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino och betting och som är listat på First North, hade ett resultat före skatt på -2,8 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (-3,8).

Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,5 miljoner kronor (0).

Enligt vd Henrik Svensson har coronakrisen påverkat verksamheten under påtagligt kvartalet. Kasinoverksamheten har lyft, medan bolaget har valt att pausa satsningen på sportspel som en följd av att det inte funnits någon marknad för sportbetting under det andra kvartalet.

Savosolars intäkter uppgick till 2,0 miljoner euro under försa halvåret, en ökning om 22 procent jämfört med första halvåret i fjol. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 miljoner euro (-2,3).

Covid-19 försenade installationer, leveranser och kontraktsförhandlingar på nya projekt under andra kvartalet. Detta hämmade intäktstillväxten och orderstocken. Trots detta uppgick bolagets orderstock till 2,9 miljoner euro vid halvårsskiftet 2020, jämfört med 0,1 miljoner euro motsvarande tidpunkt 2019, skriver Savosolar.

Coronasituationen och potentiellt nya restriktioner i olika länder kan ytterligare försena kunders investeringsbeslut och leveranser och Savosolar förbereder för alla eventualiteter, framgår det.

First North-listade Intervacc, verksamt inom djurhälsa, redovisar ett rörelseresultat på -5,8 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (-8,4).

Nettoomsättningen landade på 1,6 miljoner kronor, jämfört med 2,5 miljoner kronor under samma period föregående år. Enligt bolaget beror minskningen huvudsakligen på att den nya produktportföljen i distributionsverksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 miljoner kronor (1,9) med likvida medel om 178 miljoner kronor (16,3) vid periodens utgång.

Förstärkningen av likvida medel är hänförligt till den riktade nyemission som genomfördes under juni tillsammans med utnyttjandet av personal- och teckningsoptioner från incitamentprogrammen från 2017.

Allgon redovisar ett resultat efter skatt på -29,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (4,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:53 kronor (0:08).

Rörelseresultatet, som inkluderar en nedskrivning av goodwill för segmentet Industriell IoT om 27,1 miljoner kronor, uppgick till -20,9 (14,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,1 (11,0) procent.

Ebitda-resultatet blev 13,8 miljoner kronor (20,8), motsvarande en ebitda-marginal på 12,7 (16,1) procent.

Nettoomsättningen uppgick till 109 miljoner kronor (129), en minskning med 15,3 procent.

Future Gaming, verksamt inom betting och kasino och listat på Spotlight, redovisar en omsättning 5,7 miljoner kronor för det andra kvartalet (5,2).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (1,8).

"Vi ser med andra ord positivt på framtiden men är samtidigt medvetna om att det är av yttersta vikt att vi behåller operationellt fokus och finansiell disciplin för att framgångsrikt fortsätta på den inslagna vägen", skriver bolagets vd Alexander Pettersson i rapporten.

Aktien i bolaget har stigit med drygt 140 procent de tre senaste handelsdagarna.

First North-listade Gapwaves, som utvecklar vågledar- och antennprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på -11,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-7,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:41 kronor (-0:31).

Rörelseresultatet blev -11,2 miljoner kronor (-7,5).

Nettoomsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (4,4). Försäljningstillväxten var 18,2 procent.

Gapwaves vd Lars-Inge Sjöqvist skriver i rapporten att bolaget under hela våren intensivt arbetat för att ingå ett långsiktigt licens- eller försäljningsavtal med en Tier 1 underleverantör till fordonsindustrin som bolaget genomfört flera utvecklingsprojekt för.

"Dessvärre har Covid-19 och dess påverkan på kundens verksamhet, inkluderat svårigheter att mötas fysiskt, lett till fördröjningar i förhandlingarna. De tester och utvärderingar av våra leveranser så här långt har samtidigt visat mycket god prestanda", skriver vd:n vidare.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett resultat efter skatt på -10,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-11,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:11 kronor (-0:14).

Rörelseresultatet blev -10,3 miljoner kronor (-10,8). · Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till -7,5 miljoner kronor (-7,7).

Nettoomsättningen var 18,5 miljoner kronor (16,7).

Guldbolaget Endomines hade intäkter om 10,5 miljoner kronor (3,5) under första halvåret 2020. Ebitda-resultatet uppgick till -45,3 miljoner kronor (-20,8).

Det totala kassaflödet uppgick till -12,3 miljoner kronor (-13,2) och resultatet per aktie blev -0:61 kronor (-0:57).

"Covid-19-pandemin fortsätter att påverka upptrappningen av produktionen främst genom förseningar i leverantörskedjan samt med rekryteringen av personal till Orogrande anrikningsverk. Produktionsprognosen är fortsättningsvis utmanande att göra på grund av rådande omständigheter och den pågående uppstarten av verksamheten vid Friday", skriver Endomines.

Eurocons nettoomsättning uppgick till 65,5 miljoner kronor (68,6) under andra kvartalet 2020, och ebita-resultatet ökade till 6,9 miljoner kronor (3,2). Ebita-marginalen steg till 10,6 procent (4,6).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,4 miljoner kronor (3,3) och Resultatet efter skatt ökade till 5,1 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 19,4 miljoner kronor (10,8).

"Styrelsen har beslutat att i samband med denna kvartalsrapport, istället för tredje kvartalsrapporten som tidigare kommunicerats, meddela att styrelsen inte kommer att kalla till extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning. Därmed kommer ingen utdelning att ske under 2020", heter det.

Det har under andra kvartalet varit svårt för Eurocon att hitta nya uppdrag eftersom många investeringar har skjutits framåt och ett antal uppdrag har även avslutats på grund av pandemin.

"Vi lyckades erhålla ett antal mindre uppdrag under perioden samt två mindre idrifttagningsuppdrag i slutet som bidrog till en uppgång i juni. Vi hoppas och tror att något/några av de uppskjutna projekten kommer att startas under det tredje kvartalet", skriver vd Peter Johansson.

Det norska biometribolaget Zwipe redovisar intäkter för det andra kvartalet 2020 på 0,5 miljoner norska kronor (0,2).

Nettoresultatet förbättrades till -15,8 miljoner norska kronor (-21,0) i spåren av kostnadsbesparingarna under andra halvåret i fjol.

"Den pågående covid-19-pandemin har höjt fokuset på säkerhet och i betydande grad ökat tillväxten för kontaktlösa transaktioner", skriver biometrobolaget i delårsrapporten.

Zwipe upprepar budskapet att bolaget har pågående dialog med över 40 av världens 50 största tillverkare av smarta kort.

"Under första halvåret har vi sett mycket bra framsteg i vår försäljningspipeline", skriver Zwipe som även framhåller att företaget har börjat engagera sig direkt med kortutgivare och banker.

Zwipe-aktien handlas dels på Merkur Market vid Oslo Börs sedan januari 2019 och parallellnoterades på handelsplattformen Nasdaq First North i Stockholm i januari 2020.

Bioteknikbolaget Immunicum redovisar ett resultat efter skatt på -26,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-33,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:29 kronor (-0:36).

Bolaget saknade omsättning för kvartalet i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan. Rörelseintäkterna uppgick till 1,1 miljoner kronor (0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -30,0 miljoner kronor (-30,8) med likvida medel om 232 miljoner kronor (363) vid rapportperiodens utgång.

Spotlight-listade Litium ökade under andra kvartalet sin nettoomsättning med drygt 14 procent till 11,6 miljoner kronor (10,1), med en bruttomarginal på 74,0 procent (77,0).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 11,2 miljoner kronor (9,7) och de repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 96,5 procent (95,4).

Ebitda-resultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-2,9) medan resultatet före skatt blev -4,1 miljoner kronor (-4,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:31 SEK (-0:49).

"Vad gäller Litiums tillväxttakt så påverkas den mer av inflöde av nya kunder än befintliga kunders säljresultat. I vårt fall summerar pandemipåverkan till en bromsande effekt på vår tillväxttakt för kvartalet, men vi ser och förväntar en ökande efterfrågan på våra produkter på medellång- och lång sikt", skriver Patrik Settlin i rapportens vd-ord.

Frisq, som utvecklar digitala kommunikationstjänster mellan privatpersoner, apotek och vårdgivare, redovisar ett resultat efter skatt på -26,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-17,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:81 kronor (-0:72).

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,6). Rörelseresultatet blev -26,1 miljoner kronor (-17).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -18,8 miljoner kronor (43,8).

Spotlightlistade Parans Solar Lightning hade intäkter på 0,7 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (1,1). Periodens resultat uppgick till -3,9 miljoner kronor (-6,6).

"Resultatet påverkades kraftigt av den pågående Coronapandemin då i princip all försäljningsaktivitet avstannade i slutet av februari i samtliga Parans marknader. Även utleveranser av redan sålda produkter omöjliggjordes då reserestriktioner satte stopp för installationsarbete", skriver bolaget i rapporten.

Orderboken uppgår fortsatt till 20 miljoner kronor där ordern till den holländska tunneln står för den större delen.

Bolaget ser "positiva tendenser" till ökad försäljningsaktivitet hos försäljningspartners.

Forskningsbolaget Saniona redovisar ett resultat efter skatt på -36,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-19,8). Resultatet per aktie uppgick till -1:23 kronor (-0:83).

Rörelseresultatet blev -25,5 miljoner kronor (-20,6).

Nettoomsättningen uppgick till 2,0 miljoner kronor (0,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,1 miljoner kronor (-27,5) med likvida medel om 68,6 miljoner kronor (30,2) vid utgången av rapportperioden.

Sanionas vd skriver i sitt vd-ord att likviden om 65 miljoner dollar från den riktade emission som bolaget har tillförts utgör "ett kvitto på den potential vi har i våra program och i vår växande närvaro i USA".

Tradedoublers nettoomsättning uppgick till 287 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 (289).

Ebitda-resultatet blev 14 miljoner kronor (7). Resultat per aktie uppgick till 0:13 kronor (-0,16).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 30 miljoner kronor (16).

"Utbrottet av covid-19 har haft en blandad påverkan på resultatet i det andra kvartalet. Vissa segment och marknader har gynnats av situationen, medan resesegmentet har drabbats av en kraftig nedgång. Företagsledningen har tagit en aktiv roll i översynen av bolagets kostnader som en konsekvens av Covid-19 krisen, vilket har lett till förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år", skriver bolaget.

Odörkontrollbolaget Polygiene, som lämnade vissa preliminära siffror för det andra kvartalet den 8 juli, redovisar ett resultat efter skatt om -0,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-4,3). Resultat per aktie blev -0:04 kronor (-0:21).

Rörelseresultatet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-5,4) och intäkterna till 17,3 miljoner (12,6).

"Kostnadsbesparingar i form av resekostnader och uteblivna mässkostnader som en direkt konsekvens av Covid-19, har till viss del också bidragit till det förbättrade resultatet", skriver Polygienes vd Ulrika Björk i rapporten.

Hon tillägger att rörelseresultatet påverkades negativt med 1,2 miljoner kronor av en svagare dollar.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister hade intäkter från rörelsen uppgående till 29,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 (33,1), och nettoomsättningen blev 28,5 miljoner kronor (32,7).

Bruttomarginalen landade på 83,7 procent (81,9). Ebitda-resultatet uppgick till -7,9 miljoner kronor (-7,2). Rörelseresultat blev -17,2 miljoner kronor (-17,8).

Nettoresultatet uppgick till -12,3 miljoner kronor (-25,3) motsvarande ett resultat per aktie om -0:48 kronor (-1:07).

Kassaflöde från löpande verksamhet var 9,2 miljoner kronor (-9,2) och likvida medel vid periodens slut 68,4 miljnoer kronor (65,6).

"För verksamhetsåret 2020 förväntar vi oss att leverera en förbättring av både ebitda, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten jämfört med 2019. Vår befintliga kundstock samt nya möjligheter stöttar denna ambition", skriver vd John Vestberg i delårsrapporten.

Den pågående Covid-19-pandemin bidrar till en högre osäkerhet när det gäller att bedöma utvecklingen av den globala cybersäkerhetsindustrin.

I det medellånga perspektivet är Clavisters ambition att uppvisa en högre tillväxt än underliggande marknadstillväxt, att nå hållbart positivt ebitda under 2021, samt ett positivt fritt kassaflöde från 2022, skriver vd.

Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett resultat efter skatt på -32,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-40,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:55 kronor (-1:55).

Rörelseresultatet blev -31,2 miljoner kronor (-40,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor (1,1).

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -39,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-32,8). Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0:08 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 15,6 miljoner kronor (32,9).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt -72 miljoner kronor (-60,6) med en nettoomsättning på 32,4 miljoner (50,3).

Bioinvents likvida medel på avstämningsdagen den 30 juni uppgick till 182,3 miljoner kronor (210,3).

Veteranpoolen påverkades betydligt av covid-19-pandemin under andra kvartalet och detta fortsatte efter rapportperioden. Veteranpoolen tappade affärsvolym under det andra kvartalet 2020 med en omsättning som uppgick till 86 miljoner kronor, motsvarande en nedgång om 15 procent jämfört med samma period föregående år.

"Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning även under det andra kvartalet", skriver bolaget.

Veteranpoolens övriga omsättning sjönk med cirka 4 procent under kvartalet.

Resultat efter skatt uppgick till 9,0 miljoner kronor motsvarande en vinstmarginal om 10,5 procent vilket var bättre än motsvarande period föregående år (8,3 miljoner respektive 8,2 procent).

"Resultatutvecklingen har påverkats positivt av lägre kostnader avseende personal och lokaler för drift av lokalkontor. Utöver detta har resultatet påverkats av försäljningar av franchisedistrikt där transaktioner resulterat i reavinster. Även regeringens stödpaket såsom permittering och lägre arbetsgivaravgifter har haft en positiv påverkan", skriver bolaget.

Likvida medel uppgick per halvårsskiftet till 45,7 miljoner kronor (18,2).

EQL Pharmas omsättning under det första kvartalet, april till juni, i det brutna räkenskapsåret 2019/20 uppgick till 99,5 miljoner kronor (14,5). Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 22,4 miljoner kronor (14,5).

Rörelseresultatet för kvartalet blev 11,6 miljoner kronor (0,08).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,9 miljoner kronor (-2,5) och likvida medel var 64,8 miljoner kronor (15,3) vid kvartalets utgång.

"Det bör påpekas att den totala försäljningen av skyddsmaterial blev större än vår pressrelease indikerade dels för att all försäljning koncentrerades till innevarande kvartal istället för att spridas över flera kvartal och dels för att all försäljning gick direkt från EQL Pharma till slutkund istället för att säljas i en intäktsdelningsmodell via distributör. På så vis hamnade hela försäljningsintäkten hos EQL Pharma istället för endast en del av intäkten", skriver EQL:s vd Christer Fåhraeus i delårsrapporten.

Bakgrunden till bolagets omfattande försäljningen av skyddsmaterial är att EQL Pharma under många år arbetat nära ledande kinesiska life science bolag och har en medarbetare som är kinesisk medborgare. Detta möjliggjorde förvärvet av rättigheter till medicinsk skyddsutrustning, heter det.

"Det är fortfarande för tidigt att säga hur utökandet av vår produktlinje till att även omfatta medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar kommer att påverka vår tillväxt, men troligen kommer dessa produkter bidra mindre till tillväxten än våra läkemedelsprodukter. Produkterna förväntas också ha en lägre genomsnittlig marginal", skriver Christer Fåhraeus.

Under kvartalet har en order på förbrukningsartiklar på sammanlagt 8 miljoner kronor erhållits från ett landsting som kommer faktureras under andra och tredje kvartalet.

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt på 1,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-25,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 kronor (-0:65).

Nettoomsättningen uppgick till 54,6 miljoner kronor (20,4).

Av omsättningsökningen stod hyresrättsprojektet Täby Turf 33,5 miljoner kronor.

"Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19", skriver vd Mattias Lundgren i rapporten.

Han konstaterar även att sommarmånaderna visat på en "god aptit" vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen, mena att det fortsatt finns en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 37 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (34). Resultatet per aktie uppgick till 1:62 kronor (1:64).

Rörelseresultatet blev 49 miljoner kronor (44).

Nettoomsättningen ökade 8 procent till 352 miljoner kronor (325). Orderingången minskade till 278 miljoner kronor (436).

Covid-19 har påverkat Balcos orderingång i första och andra kvartalet då stämmor har flyttats fram. I övrigt har verksamheten fungerat normalt förutom vissa extra kostnader på byggarbetsplatser och frakter.

Orderingången minskade till 278 miljoner kronor i andra kvartalet (436) och var 618 miljoner (798) under halvårsperioden.

"Vi har haft en fördröjning av orderingången under mars till maj, på grund av restriktioner på mötesstorlekar i olika länder, som vi bedömer har påverkat vår orderingång med cirka 200 miljoner kronor. Vi har infört en mängd åtgärder avseende röstningsmöjligheter och har bland annat genomfört stämmor utomhus. Kreativiteten är stor för att göra våra kunder nöjda", skriver Balcos vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Balco bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 18,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (18,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:81 kronor (1:84).

Rörelseresultatet uppgick till 30,3 miljnoer kronor (24,0) och marginalen blev 12,7 procent (9,7).

Nettoomsättningen uppgick till 238 miljoner kronor (247).

"Den pågående pandemin har hittills haft relativt begränsad effekt på Garo i Sverige medan effekterna var relativt omfattande under april och maj i övriga marknader som i varierande grad stängdes ned. Försäljningen i dessa länder har dock ökat successivt i takt med att ekonomierna öppnades upp mot slutet av kvartalet. I skrivande stund är efterfrågan i Sverige fortsatt god medan utvecklingen i Övriga marknader påvisar en stadig om än försiktig återhämtning", skriver bolaget.

Garo bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin i grunden inte har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin.

"Marknaden för E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Dock förväntas bostadsbyggandet successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility", heter det.

Energiteknikbolaget Metacon hade en nettoomsättning uppgående till 1,1 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020 (0,1). Rörelseresultatet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-10,8).

"Reserestriktioner har haft en negativ påverkan, både för nykundsbearbetning och testning/installation av våra produkter hos kund. Vi har emellertid aktivt fortsatt med produktutveckling och interna tester utan några större avbrott. Därför känner vi oss övertygade om att kunna hålla vår övergripande tidsplan för kommersialisering, åtminstone de delar som ligger inom vår egen kontroll", kommenterar Christopher Törnblom, vd, i rapporten.

Periodens kassaflöde uppgick till -3,5 miljoner kronor (-14,7) och likvida medel vid periodens slut var 8,5 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -