Få Sverigefonder klarar Buffetts krav

Fondkommentar På lördag går årets stora finansiella högtid av stapeln, då är det nämligen årsstämman för Berkshire Hathaway i Omaha, Nebraska. Placera har valt att utvärdera Sverigefonder enligt Warren Buffetts egna utvärderingsregler och endast en handfull klarar av det.

Redan 1956 startade Warren Buffett sin investeringsfond Buffett Partnership, som senare bytte namn till Berkshire Hathaway och blev ett ovanligt framgångsrikt och väldiversifierat holdingbolag.

Warren Buffett

Warren Buffett var en pionjär när det gällde att jämföra sin egen framgång med Dow Jones-indexet, som på den tiden var det dominerande aktieindexet för att bedöma avkastningen. Efter att ha förvaltat investeringar under flera år utvecklade han flera principer och regler för att utvärdera andra förvaltare liksom sin egen prestation, vilka är värda att uppmärksamma.

Tidsperioden för att mäta en aktiv förvaltarens relativprestation bör vara mellan tre till fem år. Att utvärdera en förvaltare på en kortare tid är inte rättvist, avkastningen från aktiv förvaltning kan avvika betydligt från sitt jämförelseindex under vissa år ligger i korten med aktiv förvaltning.

En tidsperiod över fem år fångar oftast in olika typer av aktiemarknadsmiljöer. Den bör innehålla minst ett år av ovanligt stark börs (tjurmarknad), och ett år med markant nedgång och tuff marknad (björnmarknad) för att göra det möjligt att utvärdera fondförvaltarens prestation och skicklighet i olika faser av aktiemarknaden.

I starka aktiemarknader kan många fondförvaltare uppnå överavkastningar helt enkelt genom att rida med den allmänna marknadsrörelsen. Detta indikerar emellertid inte nödvändigtvis skicklighet eller en väl genomtänkt strategi från förvaltarens sida. Buffett betonar ofta vikten av att skilja mellan tur och skicklighet i investeringar. Under starka marknadsförhållanden kan även medelmåttiga förvaltare framstå som framgångsrika på grund av den generella uppåtgående trenden på marknaden.

Å andra sidan presenterar björnmarknader en annan uppsättning utmaningar där förvaltaren måste hantera volatilitet och potentiella förluster.

En svag aktiemarknad kan exponera svagheter i en förvaltares investeringsstrategi eller tillvägagångssätt som kanske döljs under tjurmarknader. En skicklig förvaltare bör kunna navigera genom turbulenta aktiemarknadsförhållanden, bevara kapital och kanske till och med hitta möjligheter till tillväxt när andra förvaltare kämpar i motvind.

Genom att utvärdera en fondförvaltares prestanda i både starka och svaga förhållanden kan investerare få en mer heltäckande förståelse för deras skicklighet, konsistens och förmåga att generera avkastning över olika marknadsscenarier.

Enligt Warren Buffett är en förvaltare som konsekvent presterar bra både i tjur- och björnmarknader mer trolig att besitta genuin skicklighet med en robust investeringsstrategi, vilket gör dem till ett attraktivt val för investerare som söker stabilitet och långsiktig överavkastning. Och inte minst så kommer framtida aktiemarknader både att innehålla såväl tjur- som björnmarknader.

Buffett betonar också att det finns andra faktorer och ta hänsyn till vid utvärdering av en förvaltares prestation, som storleken på förvaltat kapital och risktagandet i fonden relativt jämförelseindex.

SIX Return Index

Jag har valt att bedöma Sverigefonder i Avanzas fondutbud över en femårsperiod genom att fokusera på avkastningen, utan att ta hänsyn till förvaltat kapital eller risknivå. Under denna period har Stockholmsbörsen upplevt olika marknadsscenarier, inklusive både en starkt uppåtgående tjurmarknad och en klart nedåtgående björnmarknad.

Året 2021 var exceptionellt starkt för Stockholmsbörsen med en imponerande ökning på hela 38 procent inklusive utdelningar. Detta år präglades av flera framstående teman och sektorer, särskilt inom förvärvsbolag och fastighetsaktier, som såg betydande kursuppgångar.

Året därpå, 2022, såg vi en snabb och betydande nedgång på Stockholmsbörsen redan från början av året. Marknaden föll kraftigt fram till oktober och avslutade året med en negativ avkastning på drygt 23 procent. Många av de aktier som hade presterat starkt under 2021 års uppåtgående marknad befann sig i botten under denna period.

Denna bredd av marknadsmiljöer under de senaste fem åren ger en värdefull möjlighet att utvärdera hur väl Sverigefonderna har klarat av att anpassa sig till olika förhållanden. Genom att analysera deras prestation under både upp- och nedgångar kan vi få insikt i deras förmåga att navigera genom olika marknadsscener och hantera risker.

Jag har valt att använda Fondbolagens förenings rekommendation av jämförelseindex för att bedöma Sverigefonder. Enligt deras riktlinjer är det genom att jämföra en fonds utveckling med ett marknadsindex möjligt att få en uppfattning om hur väl fonden har presterat under en given tidsperiod.

För att göra denna jämförelse har jag valt SIX Return Index (SIXRX), som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen för alla noterade bolag, inklusive utdelningar. SIXRX ger en bred och representativ bild av den totala avkastningen på Stockholmsbörsen.

Urvalet av fondkategori Sverigefonder omfattar totalt 55 fonder, inga Sverigefonder som är klassificerade som Småbolagsfonder är med i urvalet. Det är både aktivt förvaltade fonder och indexnära fonder i urvalet.

Värt att notera är att indexnära fonderna har valt olika aktieindex att följa. Vissa har valt OMXS 30 index som innehåller de 30 mest omsatta och likvida bolagen noterade på Stockholmsbörsen, medan andra följer  SIX Return Index.

En majoritet av de indexnära fonderna har också olika ESG-kriterier, vilket innebär att de kan avvika från sitt jämförelseindex genom att utesluta vissa bolag baserat på miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer.

SIX Return Index inte har några kostnader förknippade med avkastningen, vilket innebär att fonderna som jämförs med det står inför en extra utmaning när det gäller att överträffa indexets avkastning.

När vi summerar listan över Sverigefonder blir det uppenbart att endast en handfull fonder har lyckats överträffa SIX Return Index under den senaste femårsperioden. Det är en svag prestation, och totalt sett är det bara sju fonder som har lyckats med denna uppgift. Detta motsvarar endast 13 procent av antalet fonder i urvalet.

Sverigefond avk. 5 år avk. 3 år avk. 1 år Total avgift
Cliens Sverige B 103% 24% 15% 1,8%
SEB Swedish Value Fund 102% 52% 29% 1,7%
Handelsbanken Sverige Selektiv 94% 38% 16% 1,9%
SEB Sverigefond 92% 37% 20% 1,4%
SEB Sweden Equity C (SEK) 82% 21% 13% 1,3%
Lannebo Sverige Plus 77% 26% 12% 1,5%
Carnegie All Cap A 76% 12% 9% 1,6%
 SIX Return Index 76% 16% 17% 0,0%
Källa: Avanza och Morningstar den 26/04/2024        

 

Det är två fonder som sticker ut med en avkastning på mer än 100 procent. Cliens Svergie och SEB Swedish Value Fund har gort en imponerande prestation under den senaste femårsperioden.

Cliens Sverige är en aktivt förvaltad Sverigeaktiefond. Fonden förvaltas av Roger Hedberg sedan 2018 och det är en allcap-fond, som kan investera i små, medelstora och stora bolag.

Roger Hedberg

Investeringsfilosofin är långsiktig där målsättningen alltid är att maximera den riskjusterade avkastningen genom bra bolagsval och en aktivt förvaltad portfölj. Fonden har en koncentrerad portfölj på mellan 25 och 40 innehav.

Volvo, Assa Abloy och Sandvik är fondens största innehav, fonden har avkastat hela 103 procent under de senaste fem åren, vilket är en stark prestation.

SEB Swedish Value Fund har fokuserat på mer värdeorienterade aktier och fondens innehav är inriktade mot finanssektorn med en vikt på 62 procent, följt av industribolag med 29 procent. Denna tyngd mot specifika sektorer innebär en betydande avvikelse från index.

Fonden har en koncentrerad portfölj med endast 16 innehav och är registrerad som en specialfond, vilket ger förvaltarna möjlighet att ha en högre viktning i ett fåtal aktier jämfört med en vanlig UCITS-fond. Volvo, Swedbank och Investor utgör fondens största bett.

Tillsammans med Cliens Sverige och SEB Swedish Value Fund har Handelsbanken Sverige Selektiv varit en av de bäst presterande UCITS-fonderna, med en avkastning på över 90 procent, vilket slår SIX Return Index med en betydande marginal.

SEB Investment Management framträder som det mest framgångsrika fondbolaget under denna mätperiod, med över hälften av de högpresterande Sverigefonderna. Andra vinnande fondbolag är Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder och Carnegie Fonder.

Det är tydligt att majoriteten av Sverigefonderna inte har lyckats uppnå en tillfredsställande prestation under den aktuella mätperioden. Listan över fonderna som inte har presterat så väl är lång och utgör 46 bolag, vilket motsvarar hela 87 procent av urvalet.

Detta understryker de utmaningar som många aktiva förvaltare står inför när de försöker överträffa marknaden och generera positiv avkastning för sina investerare. Trots deras ansträngningar och expertis har dessa fondförvaltare inte lyckats leverera resultat som överstiger SIX Return Index eller andra relevanta jämförelseindex under den valda tidsperioden.

För investerare betonar det vikten av en noggrann och kritisk utvärdering av fondinvesteringar och förvaltare innan man fattar beslut om fondinvestering.

 

Sverigefond avk. 5 år avk. 3 år avk. 1 år Total avgift
SIX Return Index 76% 16% 17% 0,0%

Spiltan Aktiefond Stabil

75% 12% 5% 1,6%

Länsförsäkringar Sverige Vision A

74% 23% 15% 1,4%

PriorNilsson Sverige Aktiv A

74% 26% 22% 1,3%

Avanza Zero

73% 26% 16% 0,0%

Aktiespararna Topp Sverige A

71% 25% 16% 0,3%

SEB Sverige Expanderad

71% 22% 13% 1,3%

Skandia Sverige Exponering

70% 14% 15% 0,3%

Evli Aktieindex B

69% 23% 17% 0,5%

Lannebo Sverige

68% 23% 10% 1,9%

Humle Sverigefond

68% 11% 15% 1,3%

SEB Sverige Indexnära A

67% 12% 17% 0,3%

SEB Sverige Indexnära B utd

67% 12% 17% 0,3%

Carnegie Sverigefond A

66% 21% 15% 1,4%

Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK

66% 18% 15% 0,2%

Handelsbanken Sverige Index Criteria

66% 13% 15% 0,7%

Nordea Sverige Passiv icke-utd

65% 16% 14% 0,5%

Indecap Guide Sverige C

65% 21% 15% 1,3%

SEB Sverige Indexfond B

64% 11% 17% 0,4%

Storebrand Sverige Plus A SEK

64% 11% 14% 0,3%

Simplicity Sverige

60% 15% 18% 1,0%

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A

60% −5,1% 5% 1,5%

Öhman Marknad Sverige Bred A

60% 17% 15% 0,5%

Aktiespararna Direktavkastning A

59% 14% 12% 0,4%

Öhman Marknad Sverige A

59% 16% 14% 0,3%

Länsförsäkringar Sverige Index

58% 14% 13% 0,3%

Case Sverige Högutdelande Bolag A

58% 7% 10% 0,8%

Handelsbanken Sverige (A1 SEK)

58% −9,5% 8% 1,1%

Danske Invest Sverige Beta SA

57% 11% 16% 0,4%

Storebrand Sverige A SEK

57% 14% 15% 0,2%

Swedbank Robur Access Sverige A

53% 12% 14% 0,2%

Nordea Swedish Stars icke-utd

51% 21% 14% 1,5%

Danske Invest Sverige SA

50% 5% 14% 1,4%

Öhman Sverige A

50% 14% 12% 1,4%

Enter Sverige A

49% −5,8% 11% 1,5%

Enter Select A

49% −3,6% 12% 1,9%

AMF Aktiefond Sverige

49% 7% 15% 0,4%

Skandia Världsnaturfonden

49% −5,5% 7% 0,4%

Didner & Gerge Aktiefond

49% 2% 8% 1,5%

Skandia Cancerfonden

49% −5,5% 7% 0,4%

Öhman Sverige Fokus A

47% 10% 11% 1,7%

Swedbank Robur Sverige A

47% 10% 13% 1,3%

Aktie-Ansvar Sverige A

47% 12% 10% 1,7%

Cliens Sverige Fokus A

46% −7,2% 9% 1,5%

C WorldWide Sweden 1A

46% 3% 16% 1,3%

Case Hållbar Select

45% 8% 18% 1,8%

Lannebo Sverige Hållbar A SEK

40% −5,6% −3,2% 1,8%

Norron Active RC SEK

38% 8% 8% 2,1%

Nordea Swedish Ideas Equity

34% 12% 10% 1,6%
Källa: Avanza och Morningstar den 26/04/2024        

 

Buffetts rekommendation betonar vikten av att ge förvaltare tillräckligt med tid att visa sin förmåga att generera avkastning och överträffa marknaden. Men om förvaltaren inte kan prestera i linje med förväntningarna under en längre tidsperiod, indikerar det att det kan vara dags att ompröva investeringen och överväga andra alternativ som kan vara mer gynnsamma på lång sikt.

Det kan innebära att välja en annan förvaltare med bättre prestanda eller att byta till en indexnära fond som kan erbjuda konkurrenskraftig avkastning till lägre kostnader.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -