Sök på Placera

Rättelse: Free2Move Holding AB -Delårsrapport Q3 2023

Free2Move Holding: Resultat- och balansräkning i den bilagda kvartalsrapporten har rätttas.Nettomsättningen för Q3 var cirka 43,2 MSEK (tidigare angivet 42,6 MSEK i den Finansiella rapporten) och den totala omsättningen för samma period var cirka 44,5 MSEK (tidigare angivet 43,9 MSEK). Totala kostnader var i Q3 -58,5 ...

Publicerad: 2023-11-20 14:00 av beQuoted

Bokslutskommuniké för januari - september 2023 (9 mån)

Bonzun: Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed bokslutskommuniké avseende januari till september 2023. På en extra bolagsstämma som hölls den 17 augusti 2023 fattades beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår till  oktober -   september och därmed sammanhängande ä ...

Publicerad: 2023-11-17 14:00 av beQuoted

Free2Move Holding AB - Delårsrapport Q3 2023

Free2Move Holding: Nettomsättningen för Q3 var cirka 42,6 MSEK jämfört med cirka 25,6 MSEK under samma period 2022 Orderstocken uppgår till cirka 27,2 MSEK jämfört med cirka 32,6 MSEK vid utgången av 2022 67 miljoner kWh sparade åt kunderna Fler än 750 fastigheter uppkopplade med 2Connect Tredje kvartalet: 1 juli- 30 ...

Publicerad: 2023-11-16 18:15 av beQuoted

Delårsrapport januari - september 2023

Transfer Group: VD-ord Vi står inför spännande utmaningar och möjligheter i en snabbt föränderlig värld, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer fortsätta navigera framgångsrikt genom dessa. Vår framgång som företag bygger på starka relationer, innovativa lösningar och en stark vilja att möta och överträf ...

Publicerad: 2023-11-14 08:00 av beQuoted

R. STAHL with significant increase in sales and earnings in the first nine months of 2023 – earnings forecast for full-year 2023 raised

EQS-News: R. Stahl AG / Key word(s): Quarterly / Interim Statement/Quarter Results R. STAHL with significant increase in sales and earnings in the first nine months of 2023 – earnings forecast for full-year 2023 raised 07.11.2023 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of t ...

Publicerad: 2023-11-07 07:00 av EQS Newswire

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 14 september 2023

Time People Group: Rättelse: I kommunikén som publicerades den 14 september 2023 skulle det ha framgått att Tony Andersson inte bara valdes till ny ledamot i styrelsen utan också som styrelsens ordförande. Nedan bifogas en uppdaterad kommuniké. Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 14 september 2023 års ...

Publicerad: 2023-11-02 18:00 av beQuoted

Kommuniké från årsstämma i Imsys AB (publ)

Imsys: Vid årsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "bolaget") den 31 oktober 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.imsys.ai. Fastställande av resultat- och ...

Publicerad: 2023-10-31 11:18 av beQuoted

ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Masify Capital: Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00, Karlavägen 58, 5tr, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieb ...

Publicerad: 2023-10-26 14:59 av beQuoted

Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems: Stockholm - Vid extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 26 september 2023 fattades följande beslut: Riktad nyemission av aktier:Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission om högst 264 900,80 kronor genom utgivande av högst 2 649 008 aktier. Teckningskursen faststäl ...

Publicerad: 2023-09-26 12:00 av beQuoted

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Arbona: På begäran av Arbona ABs största aktieägare, Triega AB, kallas aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2023 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm. Triega AB önskar ändra bolagsordningen med följande motiv:   "Orsaken till a ...

Publicerad: 2023-09-18 16:38 av beQuoted

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

JonDeTech Sensors: Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som öns ...

Publicerad: 2023-09-13 19:09 av beQuoted

H & D Wireless styrelse har godkänt kvittningsemission avseende garantiersättningar lämnade i företrädesemission

H&D Wireless Sweden Holding: Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") styrelse har beslutat om kvittningsemission avseende garantiersättningar lämnade i Bolagets företrädesemission, enligt vad som kommunicerades den 30 augusti 2023. H&D Wireless styrelse har beslutat om kvittningse ...

Publicerad: 2023-09-06 13:16 av beQuoted

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibap AB (publ)

Unibap: Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 2 oktober 2023 klockan 14:00, i Bolagets lokaler på Västra Ågatan 16 i Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i extra bo ...

Publicerad: 2023-08-31 17:40 av beQuoted

Arbona publicerar halvårsrapport H1 2023

Sammanfattning av perioden Januari-juni 2023 Koncernens intäkter uppgick till 21,2 MSEK (36,0 motsvarande period föregående år) Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,4 MSEK (-0,7). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-442,5*). Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,85 ...

Publicerad: 2023-08-31 08:30 av beQuoted

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

H&D Wireless Sweden Holding: Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 116 582 821 units, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter, varav 9 359 998 är A-units o ...

Publicerad: 2023-08-30 17:54 av beQuoted

Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2023

Kakel Max: Andra kvartalet: apr-jun 2023 Nettoomsättning: 43 181 (49 370) tkr. Resultat efter skatt: -163 (1 232) tkr. Resultat per aktie före/efter utspädning -0.05 (0.41) kr. Rörelseresultatet uppgick till 48 (1 793) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0.1 (3.6) procent.I resultatet efter skatt ingår ...

Publicerad: 2023-08-29 08:00 av beQuoted

Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2023

Vimab Group: April-juni 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 89,2 MSEK (70,7), en ökning med 26,1 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 12,1 MSEK (11,7).- Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,1 MSEK (6,4).- Resultat per aktie för peri ...

Publicerad: 2023-08-24 08:50 av beQuoted

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kommenterar avgiven Q2-rapport

Free2Move Holding: Då det har inkommit förfrågningar om bolagets Q2 rapport och pressmeddelande per 19 juli önskar vi göra följande förtydligande: I delårsrapporten för januari - juni 2023 redovisades en nettoomsättning 29,7 MSEK samt en total omsättning på 30,6 MSEK (att jämföra med en total omsättning 30,5 MSEK som ...

Publicerad: 2023-08-21 17:45 av beQuoted

Delårsrapport januari - juni 2023

Transfer Group: Transfer Group fortsätter på inslagen väg med stark tillväxt och väsentlig resultatförbättring Även detta kvartal har jag förmånen att presentera resultatet av det hårda arbete vi gör för att förbättra och effektivisera organisationen. Konsolidering av dotterbolagen, omorganisation med fler koncerng ...

Publicerad: 2023-08-18 08:30 av beQuoted

Imsys styrelse beslutar om en riktad emission av aktier om cirka 2 MSEK till Formue Nord Markedsneutral A/S

Imsys: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDEL ...

Publicerad: 2023-08-08 17:26 av beQuoted

Delårsrapport Q2 2023

Free2Move Holding: Styrelsen för Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2023 till den 8 augusti 2023. Nettoomsättningen för halvåret var cirka 29,7 MSEK jämfört med cirka 14,7 MSEK under samma period 2022 Orderstocken up ...

Publicerad: 2023-08-08 17:00 av beQuoted

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

H&D Wireless Sweden Holding: Vid extra bolagsstämman i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") idag den 4 augusti 2023 beslutade stämman bland annat om följande: Godkännande av beslut om företrädesemission av units Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om att öka bolagets aktiekapital med sam ...

Publicerad: 2023-08-04 11:37 av beQuoted

Status rörande remissvar avseende reguleringsplan för Jomagruvan

Bluelake Mineral: Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för genomförande av en s k planprocess och för att erhålla en godkänd reguleringsplan för den planerade gruvverksamheten i Joma i ...

Publicerad: 2023-07-07 14:15 av beQuoted

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

H&D Wireless Sweden Holding: Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), org. nr 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 augusti 2023 kl. 9:00 i bolagets lokaler i Kista Science Tower på Färögatan 33 i Kista. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: dels ...

Publicerad: 2023-07-04 10:06 av beQuoted

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Arbona: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA   Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 augusti 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm.   Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av ...

Publicerad: 2023-06-28 08:46 av beQuoted

Petrosibir: Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Petrosibir: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROSIBIR AB (PUBL) Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 30 juni 2023 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm. Allmänt om stämman På grund av reserestriktioner är det osäker ...

Publicerad: 2023-06-02 10:00 av beQuoted

Imsys: Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Imsys AB (publ)

Imsys: RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMSYS AB (PUBL) Rättelsen avser information om de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman, vilket saknades i tidigare pressmeddelande. Korrigerat pressmeddelande följer nedan i sin helhet. Vid extra bolagsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller ...

Publicerad: 2023-06-01 13:34 av beQuoted

Lipigon: Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon: LIPIGON PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2023 Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfa ...

Publicerad: 2023-05-25 08:44 av beQuoted

Kakel Max: Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023

Kakel Max: KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 1, 2023 Första kvartalet: jan-mar 2023 Nettoomsättning: 41 478 (41 488) tkr. Resultat efter skatt: 1 687 (1 356) tkr, en ökning med 24 % i jämförelse med första kvartalet förra året. Resultat per aktie före/efter utspädning 0.56 (0.45) kr Rörelseresultatet uppgick till 2 ...

Publicerad: 2023-05-24 15:00 av beQuoted

JonDeTech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

JonDeTech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. Rät ...

Publicerad: 2023-05-23 23:00 av beQuoted

Visa fler resultat