Strategic Investments
Meddelelse nr. 05/2023: Indkaldelse til ordinær generalforsamling (GlobeNewswire)

2023-03-29 11:44

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. april 2023 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der for 2022 udbetales et udbytte på DKK 0,02 pr. akttie.

 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
 2. Valg af bestyrelse.
 3. Valg af revisor.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  1. Forslag om opdateret vederlagspolitik
  2. Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2023 fastsat til DKK 135.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen indstilles til genvalg.

Ad punkt 6:

Der indstilles genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad punkt 7b:

Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2023 fastsat til DKK 135.000 pr. medlem mod tidligere DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formandshvervet indebærer.

Aktiekapital, stemmer m.v.
Aktiekapitalens størrelse er DKK 174.000.000,00 fordelt på 348.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 13. april 2023 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 14. april 2023 kl. 23.59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalfor­samlingen.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 14. april 2023 kl. 23.59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S

Vedhæftede filerStrategic Investments - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -