Wyld Networks
Wyld Networks offentliggör utfall i företrädesemission (Cision)

2023-09-25 18:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av vederlagsfria units, bestående teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5, som styrelsen beslutade om den 29 augusti 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 1 794 137 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 92,3 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Företrädesemissionen kraftigt övertecknats för teckning utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen blev således fulltecknad. Då Företrädesemissionen bestod av vederlagsfria units erhåller Bolaget inte någon likvid i samband med emissionen.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 september 2023. Det slutliga utfallet visar att 1 794 137 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 92,3 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Företrädesemissionen kraftigt övertecknats för teckning utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen blev således fulltecknad. Sammantaget har således 1 943 268 units tilldelats tecknare, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Totalt tecknades 1 943 268 units motsvarande 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO4 och 1 943 268 teckningsoptioner av serie TO5. Företrädesemissionen blev således fulltecknad.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras upp till cirka 27,7 MSEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras upp till cirka 32,3 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 7 september 2023 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 som ges ut i Företrädesemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 943 268 aktier, från 17 126 753 aktier till 19 070 021 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 162 146,872290 SEK, från cirka 1 429 061,473 SEK till cirka 1 591 208,346 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som ges ut i Företrädesemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 943 268 aktier, från 19 070 021 aktier till 21 013 289 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 162 146,872290 SEK, från cirka 1 591 208,346 SEK till cirka 1 753 355,218 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption serie TO4 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 mars 2024 till och med den 11 april 2024, dock lägst kvotvärdet (0,08 SEK) och högst 14,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024. Teckningsoptionerna av serie TO4 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption serie TO5 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 30 oktober 2024 till och med den 12 november 2024, dock lägst kvotvärdet (0,08 SEK) och högst 16,61 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024. Teckningsoptionerna av serie TO5 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 39, 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Wyld Networks i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 kl. 18:45 CEST.

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Wyld Networks hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.Wyld Networks - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -