Telia Company
Telia Company delårsrapport januari – september 2023 (Cision)

2023-10-19 07:00

Telekomtillväxten accelererade ytterligare

Sammanfattning tredje kvartalet1

–         Intäkterna ökade 4,3% till 21 997 MSEK (21 096) och på jämförbar bas steg intäkterna 1,1%.

–         Tjänsteintäkterna ökade 5,6% till 18 986 MSEK (17 984) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,6%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,9%.

–         Justerad EBITDA ökade 9,5% till 8 465 MSEK (7 730) och på jämförbar bas steg EBITDA 7,6%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 9,3%.

–         Rörelseresultatet ökade till 3 515 MSEK (3 088) och periodens resultat2 ökade till 1 960 MSEK (1 883).

–         Operationellt fritt kassaflöde ökade till 3 357 MSEK (1 862) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde ökade till 3 660 MSEK (2 574).

–         Kassaflöde från löpande verksamhet2 ökade till 7 514 MSEK (6 151).

–         Nettolåneskuld/justerad EBITDA2 uppgick till 2,53x vid slutet av kvartalet.

–         Utsikterna för 2023 är uppdaterade.

–         Ett slutligt och bindande avtal om att sälja Telias verksamhet och nättillgångar i Danmark till Norlys undertecknades i kvartalet. Verksamheten och nättillgångar i Danmark som kommer att säljas klassificeras därför som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet.

 
Sammanfattning niomånadersperioden1

–         Intäkterna ökade 4,8% till 65 687 MSEK (62 686) och på jämförbar bas steg intäkterna 2,5%.

–         Tjänsteintäkterna ökade 4,3% till 56 246 MSEK (53 924) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,2%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,3%.

–         Justerad EBITDA ökade 3,6% till 22 763 MSEK (21 977) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 2,4%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 5,3%.

–         Rörelseresultatet minskade till 7 379 MSEK (8 165) och periodens resultat2 minskade till 3 615 MSEK (4 653).

–         Operationellt fritt kassaflöde minskade till -337 MSEK (4 828) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde minskade till 4 925 MSEK (5 818).

 

1) Kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Telia Danmark klassificerats som avvecklad verksamhet från det tredje kvartalet 2023. 2) Avser kvarvarande och avvecklad verksamhet. VD-kommentar…

"I det tredje kvartalet accelererade Telias tillväxt till nivåer som inte setts på många år och utvecklingen i vår telekomverksamhet kompenserade mer än väl för den svaga annonsmarknaden. Då alla telekommarknader nu visar solid intäkts- och resultatutveckling, går vi tydligt framåt avseende våra planer att bygga ett Bättre Telia för alla våra intressenter, som vi föreställde oss när vi lade fram vår tillväxtstrategi för nästan tre år sedan.

 
Tjänsteintäktstillväxten ökade till 3,9% i vår telekomverksamhet, med tillväxt på alla marknader och lika driven av mobila och fasta tjänster och har nu konsekvent legat i intervallet 2-4% under sex av de senaste sju kvartalen.

 

Telekomverksamhetens EBITDA-tillväxt om 9,3%, den högsta någonsin, drevs av förbättrade underliggande trender för både intäkter och kostnader, samt gynnades av vissa tillfälliga medvindar, inklusive lägre energipriser. Exklusive effekter från energipriser har telekomverksamhetens EBITDA växt konsekvent under de senaste åtta kvartalen. Samtidigt motverkas utmaningarna för Tv och Media på reklam- och streamingmarknaderna nu delvis av den breda uppsättningen av åtgärder som vidtagits, även om mycket arbete återstår. Detta ledde till en total EBITDA-tillväxt för koncernen om 7,6% i kvartalet.
 
Utvecklingen mot våra strategiska nyckelprioriteringar fortsatte med följande nyckelprestationer under kvartalet: 1) Intäktstillväxten accelererade, liksom relations-NPS, trots prisökningar; 2) Vår nätverksledarposition stärktes ytterligare med Telias 5G som nu når 87% av den nordiska/baltiska befolkningen och genom att vi säkrade den ledande spektrumportföljen i den senaste svenska spektrumauktionen; 3) Den strukturella kostnadstransformationen fortsatte, vilket resulterade i en minskning om 2,1% för de operationella kostnaderna, trots inflation; , 4) Vårt nettonoll-mål för 2040 godkändes av SBTi, ett viktigt ögonblick för oss och ett som bekräftar vårt orubbliga åtagande att säkerställa att varje del av Telia är utrustad för att leverera ansvarsfullt och hållbart; och, 5) Det slutliga bindande avtalet avseende avyttringen av Telia Danmark till Norlys undertecknades i kvartalet och transaktionen är på väg att slutföras under första kvartalet 2024, som tidigare meddelats. Som ett resultat av detta redovisas nu Danmark som avvecklad verksamhet.
 

Sveriges tjänsteintäkter växte med 2,2%, framför allt drivet av 5,4% tillväxt inom företagssegmentet, där våra säkerhets- och molntjänster blir allt mer relevanta och efterfrågade av både privata och offentliga företag. Grossistintäkterna växte med 4,2%, drivet av ny prissättning och både bredband samt tv inom konsumentsegmentet växte avseende antal kunder och intäkter, medan mobilintäkterna var stabila. EBITDA-tillväxten förbättrades, från både tillfällig medvind och en förbättrad försäljningskanalsmix. Infrastrukturs-moderniseringen fortsatte i takt med 5G-täckningen som nu är på 77%, fiberintäkterna ökade med 10% och ett framgångsrikt resultat av den viktiga flerbandsauktionen ökade och säkrade ledande spektrumpositioner för de kommande 25 åren.

 
Finland
levererade ytterligare ett kvartal med tjänsteintäktstillväxt om cirka 2%. Fortsatt stark tillväxt för den genomsnittliga intäkten per mobilabonnemang i konsumentsegmentet, drivet av en minskad exponering mot lågprissegmentet, var den främsta drivkraften under kvartalet, men även företagssegmentet och grossistsegmentet visade också positiv tillväxt. Nätverksmodernisering och ett obevekligt fokus på kundvärde resulterade i förbättrad nätverksuppfattning och högre relations-NPS. Den lägsta omsättningen av mobilkunder på sex år och en effektiv försäljningskanalstrategi drev en minskning av försäljnings- och marknadsföringskostnader. Detta tillsammans med ytterligare resurskostnadsminskningar och betydande energimedvind resulterade i tvåsiffrig EBITDA-tillväxt.

 
Norges
tjänsteintäktstillväxt var återigen stark med 5,8%, drivet av positiv utveckling inom konsumentsegmentet, företagssegmentet och grossistverksamheten. Tillväxten inom den mobila grossistverksamheten drevs framför allt av Fjordkraft mobil, som för första gången bidrog under ett helt kvartal. Nyckelinitiativ under kvartalet, såsom lanseringen av ICT-tjänster från Telia Cygate och ett förbättrat TV-erbjudande, understödjer både vår varumärkesposition som den vågade utmanaren samt även varumärkesövervägandet. Tvåsiffrig EBITDA-tillväxt drevs av intäktstillväxten, en förbättrad försäljningskanalsmix med ökad styrning mot egna kanaler och en energimedvind.

 
Litauens
tjänsteintäkter ökade till 9,9%, drivet av aktiv prissättning för både mobila och fasta tjänster, samt från den framgångsrika leveransen av uppkoppling till NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Vårt 5G-ledarskap stärker varumärkesövervägandet och ökar vår bas med avtalsabonnemang ytterligare. EBITDA-tillväxt på 19,4% drevs främst av högre tjänsteintäkter och en betydande energimedvind. Estland fortsatte också att motverka inflationen med progressiv prissättning, och en premium varumärkespositionering fokuserad på den viktiga roll Telia spelar inom både teknisk innovation och uppkoppling, vilket resulterade i tjänsteintäktstillväxt om 7,2%. Sänkta energipriser bidrog också till en EBITDA-tillväxt på 15,4%.

 
Tv och Media
fortsätter att uppleva en tuff reklammarknad samtidigt som enheten befinner sig mitt i en stor verksamhetsomställning. Den nya tjänsten TV4 Play lanserades under kvartalet och går hittills enligt plan, vilket bekräftar den relativa styrkan hos varumärket TV4 i förhållande till C More, som successivt avvecklas. Annonsförsäljningen sjönk med 16%, i linje med våra förväntningar, medan direkta OTT-intäkter ökade med 9%. Omstruktureringen fortsätter och även om EBITDA minskade, sjönk den mindre än under föregående kvartal.

Vår agenda för att återställa Tv och Media till lönsamhet kvarstår. För det första genomför vi sammanslagningen av C More-tjänsterna till TV4 och MTV, lanseringen av den nya hybridtjänsten från TV4 och nedstängningen av varumärket C More. För det andra gör vi en grundläggande förändring av vår premiumsportverksamhet genom att endast eftersträva rättigheter med vissa tydliga profiler som stödjer TV4:s och MTV:s lokala positioner framöver, och med ett avsevärt förbättrat förhållande mellan kostnader och intäkter. Och för det tredje adresserar vi kostnadsbasen för TV4 och MTV. Genom att ta dessa steg kommer vår TV- och media-verksamhet att accelerera sin digitalisering, bli ännu mer relevant för både tittare och annonsörer, och ha en starkare position för att återställa lönsamhet och kassaflödesgenerering när reklammarknaden vänder.

 
Alla våra andra finansiella nyckeltal var i linje med våra förväntningar, med Operationellt fritt kassaflöde på 3,4 GSEK och den strukturella delen på 3,7 GSEK. Nettolåneskulden i förhållande till EBITDA sjönk till 2,53x främst på grund av tillväxt i EBITDA.
 

När vi blickar framåt, och delvis baserat på detta kvartals resultat, kan vi nu uppgradera våra EBITDA-utsikter till låg ensiffrig tillväxt i år, jämfört med våra tidigare utsikter om oförändrad till låg ensiffrig tillväxt. Den strukturella delen av Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till omkring 7,5 GSEK, trots att Danmark avvecklas. Vidare så kommer den pågående återhämtningen i rörelsekapitalutvecklingen, med de osäkerheter som kvarstår i den makroekonomiska utvecklingen, att kvarstå som ett viktigt fokusområde under fjärde kvartalet och in i nästa år. När det gäller nettolåneskulden i förhållande till EBITDA är vår uppfattning oförändrad att den förväntas ligga väl inom vårt målintervall på 2,0-2,5x efter slutförandet av transaktionen i Danmark.
 

För att avsluta så kunde jag inte vara stoltare över de framsteg vi har gjort mot att skapa ett "Bättre Telia" under de senaste 3+ åren, trots de många makroekonomiska motvindarna vi har stött på. Med vårt nätverksledarskap säkerställt, en återgång till konsekvent tillväxt på alla våra telekommarknader, framsteg på vår agenda avseende strukturella kostnader, hållbarhet inbäddad i vår verksamhet och en mycket förbättrad kapitalallokering, tror jag att det är ett starkare Telia som jag kommer att efterlämna till nästa VD i början av nästa år. Jag vill ta tillfället i akt att tacka hela Telia-teamet för deras enorma insatser för att göra Telia till ett mycket bättre företag för alla dess intressenter, idag, imorgon och långt in i framtiden.”

 

 

Allison Kirkby

VD & koncernchef

 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 07.00 CET.

 

För mer information, kontakta Roija Rafii, Pressansvarig, på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på LinkedIn och X. Besök vår mediabank för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar, samt videomaterial för redaktionellt bruk.

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 

 
Vi är Telia Company. Våra cirka 19 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.


Telia Company - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -