M.O.B.A Network AB
Delårsrapport 3 - EBITDA ökade med 57 procent och värdeskapande partneravtal på plats (Cision)

2023-11-15 07:30

Sammanfattning delårsrapport 3, 1 juli – 30 September 2023

 

Finansiellt - 1 Juli 2023 – 30 Sep 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,7 MSEK (71,3 MSEK).
 • Justerad EBITDA uppgick till 11,5 MSEK (7,2 MSEK). *
 • EBITDA uppgick till 11,3 MSEK (7,2 MSEK).
 • EBIT uppgick till 1,9 MSEK (5,8 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -8,5 MSEK (5,5 MSEK). **
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 1,7 MSEK (4,4 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,3 SEK (0,2 SEK)

 

Finansiellt - 1 Jan 2023 – 30 sep 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 191,0 MSEK (209,5 MSEK)
 • Justerad EBITDA uppgick till 21,2 MSEK (24,5 MSEK). *
 • EBITDA uppgick till 15,6 MSEK (24,5 MSEK).
 • EBIT uppgick till 3,2 MSEK (20,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -12,5 MSEK (19,3MSEK). **
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 4,3 MSEK (23,5 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,5 SEK (0,7 SEK)

 

* Justerad EBITDA utgörs av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för kostnader av engångskaraktär.

** Det negativa resultatet är hänförligt till bolagets ökade räntekostnader kopplat till obligationen samt ökade avskrivningar.

 

VD-Kommentar

 

EBITDA ökade med 57 procent och värdeskapande partneravtal på plats 

 

M.O.B.A. Networks tredje kvartal har präglats av en positiv försäljningstrend för våra community-webbsidor på en marknad som är fortsatt instabil. Försäljningen på samtliga community-webbsidor har ökat jämfört med kvartal 2 2023 och trafiken för hela nätverket har ökat med 31 procent jämfört med kvartal 3 2022.

 

Annonsförsäljningen för appen Porofessor har inte levt upp till förväntningarna även om appen har presterat bra gällande nyckeltal som antalet nedladdningar och aktiva användare. Vår annonspartner för Porofessor, Overwolf, har oväntat underpresterat jämfört med övriga marknaden och haft problem att uppnå tillräckligt antal annonsvisningar på flera marknader, framför allt på traditionellt starka europeiska marknader. Den åtgärdsplan som upprättats tillsammans med Overwolf har redan gett resultat och, i kombination med viss säsongspåverkan, lett till en en stark omsättningsökning under första halvan av kvartal 4.

  

Intäkterna uppgick till 71,7 MSEK (71,3) vilket innebär att intäkterna ökade med 13 procent jämfört med kvartal 2 2023. Under första halvan av kvartal 4 ser vi en kraftig ökning av intäkterna för både community-webbsidorna och appen Porofessor. Under kvartal 3 uppgick M.O.B.A. Networks EBITDA till 11,3 MSEK (7,2), vilket innebär en ökning på 57 procent. Ökningen av EBITDA mellan kvartal 2 och 3 i år uppgick till 600 procent. 

 

Ökad annonsförsäljning med ny annonsförmedlare för community-webbsidor 

Som tidigare kommunicerats har M.O.B.A. Network ingått ramavtal med USA-baserade annonsförmedlaren Raptive som har en annonsteknologi i absolut framkant och som ger oss en ökad global närvaro. Under kvartal 3 har Raptive tagit över annonsförmedlingen för två av våra community-webbsidor, där har intäkterna ökat med 40 procent under kvartal 3 jämfört med kvartal 2. Vi kommer vid årsskiftet skifta till Raptive för samtliga community-webbsidor. Avtalet innebär kraftigt förbättrade villkor och vi bedömer att samarbetet kommer leda till ökade intäkter för M.O.B.A. Vi fortsätter parallellt att addera ytterligare partners för direktannons-försäljning. 

 

Samarbetet med Mediacube

Under kvartalet har ett strategiskt samarbete med Mediacube Worldwide inletts för att stärka intäkterna i Union for Gamers (UFG), det Youtube-nätverk som M.O.B.A. Network äger och driver. Samarbetet inleddes första september och kommer att vara integrerat fullt ut i slutet av kvartal 4. Det syftar dels till att erbjuda Mediacube’s expertis inom content creator-tjänster och dels till att förbättra driften av Youtube-nätverket där att därigenom attrahera flera content creators vilket ökar våra annonsintäkter. Mediacube har framgångsrikt påbörjat optimering av de operativa aspekterna av UFG. Ett viktigt resultat av det är att ett dedikerat försäljningsteam med högt ställda mål nu är i gång med sitt arbete. Partnerskapet innebär också kostnadssynergier, vilka kommer få full effekt under början av 2024. Efter lanseringen av partnerskapet har M.O.B.A. Network sett en ökning av antalet nya content creators som ansluter sig till nätverket. Dessa tillskott bidrar med sitt varierande innehåll till en breddning av UFG:s utbud.

 

Succe för M.O.B.A Networks Fantasy turneringar

Samarbetet kring Fantasyturneringar med E-GO App har pågått framgångsrikt under ett år och fortsätter svara upp väl mot högt ställda förväntningar. När årets upplaga av Mobafire LoL Worlds Fantasy går in i sitt slutskede (turneringen avslutas 19 november) konstaterar vi att antalet deltagare överträffar tidigare rekord med över 300 procent. Samtidigt har nya utvecklade tjänster för deltagarna, såsom möjligheten att skapa egna ligor, varit mycket framgångsrika och lett till ett kraftigt ökat engagemang från communityn.   

 

Appen Porofessor

Som ett resultat av förvärvet av Wargraphs S.A.S har kvartalet präglats av hög aktivitet och stor popularitet i appen Porofessor. Under oktober har appen uppnått milstolpen 11 miljoner nedladdningar. Samtidigt har försäljningen av annonser i appen, som hanteras av plattformen Overwolf, inte levt upp till förväntningarna och presterat sämre än marknaden. Förklaringen till detta är att Overwolfs annonsplattform presterat sämre än förväntat under kvartalet, medan de tidigare legat i fas med övriga annonsmarknaden. De viktigaste delarna i den gemensamma åtgärdsplanen är:  

 

 • Vi har i en större utsträckning riktat om marknadsföringen mot USA där intäkterna är större per visad annons och där användarna står för högsta lifetime-value vilket ger tillväxt på sikt. Detta arbete görs i samarbete med Overwolf. 
 • Ett nytt annonsformat har utvecklats och implementerats i oktober vilket bedöms leda till 15-20 procent högre intäkter vid full implementering. 
 • Ökat samarbete med Overwolf kring direktförsäljning där vi tagit fram ett antal annons-partners åt Overwolf parallellt som Overwolf även har ökat sitt fokus på direktförsäljningen. Generellt på annonsmarknaden ser vi flera bokade direktkampanjer under andra halvan av Q4 än under årets samtliga tidigare kvartal. Direktkampanjer ger betydligt högre intäkter än programmatisk annonsering.
 • M.O.B.A. Network och Overwolf har vidtagit åtgärder för att stärka positionen för den programmatiska försäljningen genom att identifiera fler annonsnätverk som kan fylla det utrymme som just nu inte fylls med kampanjer. Fokus ligger på att förbättra försäljningen på vissa europeiska marknader där vår försäljning historiskt varit god. 

 

De resultat vi ser redan nu indikerar att åtgärderna redan ger effekt. Intäkterna för Porofessor har ökat med 34 procent i oktober jämfört med september. Första halvan av november ökade intäkterna med 38 procent jämfört med oktober. Dessa resultat inkluderar även viss positiv säsongseffekt.  Fortsatt återstår arbete för att nå vår förväntade annonsförsäljning av Porofessor.Porofessor har fortsatt starka operationella KPI:er och vi bedömer att förutsättningarna för att vända annonsaffären är goda mot bakgrund av den höga användaraktiviteten i appen.  

 

Fortsatta investeringar för tillväxt parallellt med kostnadsbesparingar

Vi fortsätter investera i verksamheten och områden som vi bedömer kommer öka tillväxten framöver. För att förbättra vårt långsiktiga SEO-arbete har vi inlett rekrytering av en centralt ansvarig för trafiken till alla våra community-webbsidor. För att komma igång direkt med detta arbete kommer vi arbeta med en konsult under kvartal 4 och förväntar oss att se resultat under kvartal 1 2024. Vi har också påbörjat utveckling av en ny app för det populära spelet Valorant tillsammans med grundaren av Porofessor. Vi bedömer att detta kan addera en ny, växande intäktskälla från kvartal 2 2024.  Valorant har sedan lanseringen i juni 2020 blivit ett av världens största spel med estimerat 25 miljoner aktiva spelare per månad. Valorant utvecklas av Riot som är den spelutvecklare M.O.B.A. har mest erfarenhet av att utveckla produkter för. 

 

Vi har initierat kostnadsbesparingar på 5 MSEK i organisationen vilka kommer att ge full effekt under 2024. Kostnadsbesparingarna härrörs både till att personal får lämna M.O.B.A. Network och till minskade driftskostnader.

 

Gaming-branschen har fortsatt stark attraktionskraft för annonsörer

Vad gäller annonsmarknaden upprepar vi den analys vi gjorde i förra kvartalsrapporten. Den globala konjunkturen har påverkat den digitala annonsmarknaden negativt samtidigt som inflation och ränteläge har lett till ökade kostnader och lägre marginaler.

 

Långsiktigt är vi inte oroliga för den digitala annonsmarknaden inom gaming, prognoser visar på stark tillväxt för digitala annonser och särskilt inom gaming. Vissa kvartal kan dock påverkas negativt av det osäkra makroekonomiska läget. Vi kan konstatera att gaming-branschen har en fortsatt stark attraktionskraft med en köpstark målgrupp som annonsörer annars har svårt att nå och tidigare erfarenheter visar att när marknaden vänder uppåt går det snabbt.  Vår bedömning av våra tillgångar är att de fortsatt är starka och kan utvecklas framöver.

 

M.O.B.A. är ledande konsolidator av gaming communities

M.O.B.A. Network har en stark tillgångsbas med attraktiva marknadspositioner inom ett flertal verksamhetsområden inom gaming. Styrelsen är dedikerad till att säkerställa att koncernen är optimerad för långsiktigt värdeskapande. Bolaget har därför initierat en strategisk översyn av gruppen för att bland annat öka den organiska tillväxten och lönsamheten i existerande tillgångar. Delar av den analysen har resulterat i kostnadsbesparingar parallellt med tillväxtskapande satsningar. Den strategiska översynen i sin helhet förväntas bli klar i början av 2024.

M.O.B.A. har sedan grundandet 2018 haft en årlig tillväxt och alltid varit lönsamt. Nu arbetar vi vidare mot målet att befästa vår position i linje med vår långsiktiga strategi:

 

 • M.O.B.A. är en ledande konsolidator inom gaming communities, en relativt orörd marknad inom data-spelsindustrin.
 • M.O.B.A. investerar i spel med lång historik och ett stort antal spelare/fans vilket ger en positiv nätverks-effekt och stark SEO.
 • M.O.B.A. har som mål att växa såväl organiskt som via förvärv och att öka intäkterna exponentiellt med trafikvolymen.

 

Vi arbetar under kvartal 4 intensivt med att öka våra intäkter kraftigt och genomföra den åtgärdsplan vi inlett. Jag vill passa på och tacka koncernens medarbetare, företagsledning, styrelsen och alla aktieägare.

 

VD, Björn Mannerqvist 15 november 2023

 

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2023 i korthet

 • Koncernen skrev ett nytt annonsavtal med USA-baserade Raptive, som driver ett globalt annonsnätverk och som sedan tidigare hanterar annonsutbudet för community-webbplatserna som drivs av MOBAs dotterbolag Magic Find. Avtalet ger M.O.B.A. möjlighet att överföra ytterligare community-webbplatser till samma förbättrade villkor över tid, när andra kontrakt löper ut. Avtalet ger väsentligt förbättrade villkor och kommer att leda till ökad intjäning för M.O.B.A.
 • Koncernen ingick ett strategiskt samarbete med Mediacube Worldwide med avsikt att ytterligare stärka intäkterna för Union for Gamers (UFG), det Youtube-nätverk som M.O.B.A. Network äger och driver. Genom detta samarbete kommer koncernens att stärka sin roll inom gaming communities och content creators, samtidigt som man drar nytta av Mediacube’s framstående expertis inom content creation samt drift av Youtube-nätverk (MCN).
 • Mediacube, en banbrytande pionjär inom Multi-Channel Network (MCN), har genom sin nyskapande tjänst MCPay tagit ytterligare steg mot att optimera content creators möjligheter till inkomstgenerering. Samarbetet inleddes den 1 september och innebär att Mediacube kommer att assistera i den operativa verksamheten för Union for Gamers i enlighet med M.O.B.A. Network’s kravställning och specifikationer. Denna förändring syftar till att erbjuda de bästa tekniska lösningarna för content creators, inklusive ett dedikerat säljteam. Enligt företagsledningens bedömning förväntas denna förändring locka till sig nya content creators. Samarbetet förutspås resultera i en ökning av intäkterna och samtidigt generera kostnadsbesparingar i den befintliga strukturen.

 

Väsentliga händelser efter perioden 1 juli – 30 september 2023

 • Implementeringen av partnerskapet med Mediacube Worldwide Inc. har fortskridit enligt plan. Det ökar intäktsmöjligheter och ytterligare servicetjänster för Union For Gamers (UFG).

Integrationen av MCPay, Mediacubes finanstjänst, innebär större flexibilitet och bättre tjänster för UFG:s content creators, till exempel dagliga utbetalningar, förskottsbetalning och smidiga överföringar av medel till olika kort, konton och e-plånböcker. Det innebär en förbättrad finansiell upplevelse för content creators inom UFG-nätverket . Vi förväntar oss att integrationen kommer att vara helt utförd under slutet av Q4.

 

Mediacube har framgångsrikt påbörjat optimeringen av de operativa aspekterna av UFG. Ett viktigt resultat av denna optimering är att ett dedikerat försäljningsteam med högt ställda mål nu är i gång med sitt arbete. Partnerskapet innebär också kostnadssynergier vilka kommer få full effekt under 2024.

 

Efter lanseringen av partnerskapet har UFG sett en ökning av antalet nya content creators som ansluter sig till nätverket. Dessa tillskott bidrar med sitt varierande innehåll och perspektiv till en breddning av UFG:s utbud.

 

Webcast

M.O.B.A. Network presenterar en webcast gällande delårsrapport 3 2023, webcasten offentligörs på M.O.B.A’s hemsida kl. 09.00 den 15 november 2023. Se webcast via följande länk: ​​https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/


Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-15 07:30 CET.


M.O.B.A. Network - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -