Atrium Ljungberg AB
Årsstämma i Atrium Ljungberg den 21 mars 2024 (Cision)

2024-03-21 18:43

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma denna dag fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvars­frihet för före­gående räkenskapsår.

Utdelningen fastställdes till 3,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen fast­ställdes till den 25 mars 2024 och för den andra till den 27 september 2024. Utdel­ning­en beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 28 mars 2024 respektive den 2 oktober 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Sara Laurell, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelseordförande omvaldes Johan Ljungberg. Deloitte AB valdes som revisor med Hans Warén som huvudansvarig för revisionen.

Följande personer kommer utgöra valberedning inför årsstämman 2025: Peter Bäärnhielm, utsedd av familjen Holmström, Lars Ericson, utsedd av Konsu­ment­föreningen Stockholm, Johan Ljungberg, utsedd av familjen Ljungberg, Anna Strömberg, utsedd av Carnegie Fonder, och Sampsa Ratia, utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår samt beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattnings­havare. 

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägar­nas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknads­mässiga villkor.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett mark­nadsmässigt pris, varvid en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas, i kontanter eller värde på erhållen egendom.


Nacka, 2024-03-21
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen


Atrium Ljungberg B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -