H & M Hennes & Mauritz AB
KALLELSE (Cision)

2024-03-27 08:15

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 i Solna. Inregistrering till årsstämman öppnar kl 14.00.

 

På grund av det allmänt rådande säkerhetsläget har Karolinska Institutet informerat att det inte är tillåtet att medföra väskor in till stämmosalen. Små handväskor är undantagna och får medtas. Vänligen medtag legitimation.

Styrelsen har beslutat att tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning.

 

Rätt att deltaga och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 

dels  vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 april 2024

dels senast fredagen den 26 april 2024 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, antingen skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2024”) eller per telefon 08-402 90 48 måndag till fredag kl 9-16 varvid man ska ange att det rör anmälan till årsstämman, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.
För anmälan av antalet biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

 

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier och antal eventuella biträden. Bekräftelse per sms från avsändare ”H&M” kommer att skickas ut med början den 26 april 2024 (vilket ersätter deltagarkorten).

 

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 

dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 april 2024

dels senast fredagen den 26 april 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknad med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2024”) eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 26 april 2024.

 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

 

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under rubriken Rätt att deltaga och anmälan – Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast den 26 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Som vanligt kommer det att vara möjligt att deltaga på stämman genom ombud. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.

 

Upplysningar på årsstämman

H&M vet att många aktieägare vill ställa frågor om bolaget, och H&M välkomnar sådana frågor och uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att höra av sig till H&M; se kontaktuppgifter nedan.

 

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till:

 

Post:

H & M Hennes & Mauritz AB
c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Frågor årsstämma 2024”)

 

eller

 

E-post:

Hm3may@hm.com

 

 

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av års-och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt enligt tidigare stämmobeslut har följts.
 8. Anföranden av revisor, styrelseordförande och vd samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 9. Beslut
  1. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
  3. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår:

12.1 Stina Bergfors

12.2 Anders Dahlvig

12.3 Danica Kragic Jensfelt

12.4 Lena Patriksson Keller

12.5 Karl-Johan Persson

12.6 Christian Sievert

12.7 Christina Synnergren

12.8 Helena Saxon

12.9 Styrelseordförande: Karl-Johan Persson

 1. Val av revisor.
 2. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 3. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och om ökning
  av aktiekapitalet genom fondemission.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 5. Förslag från aktieägarna Andreas Nilsson m.fl. om nolltolerans mot kläder som avfall 2025.
 6. Förslag från aktieägaren Janitha Pallin om uppmaning till styrelsen att utarbeta en rapport över kostnader för H&M:s rykte och förluster av beräknad försäljning av kläder som innehåller dun.
 7. Stämmans avslutande.

 

Valberedning

Den nuvarande valberedningen utgörs av Karl-Johan Persson, styrelsens ordförande, Stefan Persson (Ramsbury Invest), valberedningens ordförande, Lottie Tham, Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder), och Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder).

 

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 2 Valberedningen föreslår att advokat Andreas Steen väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 10 – Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

 

Punkt 11 – Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 900 000, ledamot SEK 825 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås uppgå till SEK 315 000 till ordföranden samt SEK 210 000 vardera till övriga ledamöter.

 

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är samma som tidigare blir det totala arvodet SEK 8 410 000 jämfört, en ökning med 3 procent.

 

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Punkt 12 – Valberedningen föreslår följande styrelse:
Omval av följande nuvarande styrelseledamöter: Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Karl-Johan Persson, Christian Sievert och Christina Synnergren. Nyval av Helena Saxon.
 

Niklas Zennström har avböjt omval.

 

Styrelseordförande: omval av Karl-Johan Persson.

 

Information om föreslagen ny styrelseledamot:
Helena Saxon, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Efter studierna började Helena som finansanalytiker på Goldman Sachs i London och gick därefter vidare till Investor AB där hon har arbetat större delen av sin karriär, bl a som investment manager inom tech och hälsa. Sedan 2015 är Helena finanschef och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Parallellt med sin roll som finanschef har Helena idag ett antal styrelseuppdrag; SEB, Sobi och Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare styrelseuppdrag; Aleris, Gambro och Mölnlycke Health Care.

Eget aktieinnehav i H&M uppgår till 5 000 aktier och närståendes aktieinnehav i H&M uppgår till 0 aktier.

 

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på hmgroup.com

 

Punkt 13 – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2025. Deloitte AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.

 

Styrelsens beslutsförslag

 

RÖSTLÄNGD, punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

 

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG, punkt 9 b

Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om en vinstutdelning till aktieägarna om SEK 6:50 per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie föreslås ha den 7 maj 2024 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas den första utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 13 maj 2024. Den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie föreslås ha den 8 november 2024 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas den andra utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 13 november 2024.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA AKTIER OCH OM ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 19 144 612 egna B-aktier som återköpts inom ramen för H&M:s återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 2 430 352,764 kronor.

 

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 2 430 352,764 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

 

Redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen: Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 2 430 352,764 kronor. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission är att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 2 430 352,764 kronor. Sammantaget minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

 

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER, punkt 16

Som ett led i att skapa ytterligare flexibilitet i arbetet med koncernens kapitalstruktur föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets aktier av serie B enligt följande.

 

Styrelsen bemyndigas att under perioden fram till och med årsstämman 2025, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Detta blir ett av de redskap som styrelsen kan välja att använda om överskottslikviditet identifieras. Om bemyndigandet används, avser styrelsen föreslå att årsstämman ska besluta om indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Övriga beslutsförslag m.m.

 

Punkt 9b

Aktieägaren Sune Gunnarsson föreslår att för det fall att årsstämman 2024 beslutar om en vinstutdelning så ska hela den av årsstämman beslutade vinstutdelningen ske vid ett tillfälle med den 7 maj 2024 som avstämningsdag.

 

Punkt 17

Förslag från aktieägarna Andreas Nilsson, Karin Sandén, Stina Sköld, Susanne Halling och My Ericson:
 

”Årsstämman beslutar om nolltolerans mot kläder som avfall 2025 
H&M ska senast 2025 sluta bidra till att helt funktionsdugliga kläder blir till avfall, oavsett om det är osålda kläder från butiker eller kläder som företagets kunder köpt.”

 

Punkt 18

Förslag från aktieägaren Janitha Pallin genom ombud Sara Britt:

 

”Med tanke på det enorma plågeri av fåglarna som utnyttjas och dödas för dun samt dokumenterade brott mot branschstandarder, nationella lagar och globalt erkända bästa praxis som gäller branschen, uppmuntras styrelsen starkt att utarbeta en rapport som undersöker eventuella kostnader för H&M:s rykte samt eventuella förluster av beräknad försäljning, som orsakas av vårt företags fortsatta produktion och försäljning av kläder som innehåller dun och den ”humane washing” som är förknippad med detta.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Antal aktier och röster

I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 435 286 837 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 629 686 837 och det totala antalet röster är 3 379 286 837. H&M innehade vid kallelsens utfärdande självt 19 144 612 aktier av serie B, motsvarande 19 144 612 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Års-och hållbarhetsredovisningen för 2023 publicerades 27 mars 2024 på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.

 

Års-och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på H&M:s huvudkontor, Mäster Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm och på bolagets webbplats och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelse och revisorsyttrande, styrelsens ersättningsrapport och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägarna enligt aktiebolagslagen.

 

Skrivelser från aktieägare som lagt fram förslag under punkterna 9 b, 17 och 18 finns tillgängliga på H&M:s huvudkontor och på bolagets webbplats.

 

Stockholm i mars 2024

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Styrelsen

 

 

­------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontaktpersoner:

Hendrik Alpen, kommunikationsdirektör, 073-323 32 12

Joseph Ahlberg, IR-chef, 073-465 93 92

Joachim Spetz, ledamot i valberedningen, Swedbank Robur fonder 070-694 29 79

Karin Eliasson, ledamot i valberedningen, Handelsbanken fonder 070-334 03 32

 

H&M Group Media Relations 08-796 53 00 E-post: mediarelations@hm.com

 

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från hmgroup.com/media.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras den 27 mars 2024 på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.

Den 4 april 2024 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag införs en annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

 

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.


Hennes & Mauritz B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -