NOVEDO HOLDING RB 1 OBL 2
Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ) (MFN)

2024-04-15 11:00

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 14:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 9 maj 2024, och
 • anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med kallelsens anvisning senast tisdagen den 7 maj 2024.

Anmälan till årsstämman sker till Bolaget per e-post stamma@novedo.se. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid årsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Edward af Sandeberg, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 9 maj 2024. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Dagordningens godkännande
 7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Om valberedningen
Valberedningen har bestått av Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Fredrik Holmström tillika valberedningens ordförande (utsedd av Fredrik Holmström och av Fredrik Holmström kontrollerade bolag), samt Marc Cameras (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningens fulla motiverade yttrande beträffande valberedningens olika förslag (punkterna 2 och 9 – 13) framgår av Bilaga A.

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.

Punkt 8b) – Förslag om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning, i enlighet med Bilaga B.

Punkt 9 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma föreslås sammantaget uppgå till totalt 1 050 000 (1 200 000 kronor), fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. Ingen ersättning föreslås för utskottsarbete.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma nyval av Mikael Ericson samt omval av Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson samt Erik Rune.

Nuvarande styrelseledamot och styrelseordförande Jan Johansson har avböjt omval.

Föreslagen styrelseledamot Mikael Ericson är sedan 1 februari 2024 VD för Novedos huvudägare Esmaeilzadeh Holding AB. Mikael är född 1960 och är civilekonom från Stockholms universitet. Mikael har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finansbranschen, bland annat som VD för Intrum AB (publ) samt chefspositioner inom Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets. Mikael är idag styrelseordförande för Lyvia Group AB (publ) och Protium Green Solutions Ltd samt styrelseledamot för E. Öhman J:or Aktiebolag, Idaion AB, Mevlogic AB och Mevlogic Holding AB, Nundinum AB, Rebellion Holding AB samt Rebellion Operations AB. Mikael är oberoende till Novedo och dess bolagsledning, men inte till större aktieägare. Mikael äger inga aktier i Novedo, varken direkt eller indirekt via juridisk person.

Beskrivning av styrelseledamöter som föreslås för omval finns att tillgå på www.novedo.se.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma nyval av Mikael Ericson.

Punkt 13 – Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljas till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att på nytt utse Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering
av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: www.novedo.se/integritetspolicy/

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och fullmaktsformulär tillsammans med valberedningens motiverade yttrande kommer att finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.novedo.se och på Bolagets huvudkontor, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm som senast den 23 april 2024. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 15 480 000 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.
_____________
Stockholm i april 2024
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD & Koncernchef
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo
Novedo är en industrigrupp av framstående B2B-bolag, med sund företagskultur och välbalanserad mix av tjänste- och produktutbud samt stabil och diversifierad kundbas, inom tre segment – Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa med kvalitativa bolag samt genom organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -