PROJEKTENGAGEMANG
SKA INTE VARA ETT VOLYMKONSULTBOLAG - VD (Direkt)

2018-06-18 12:23

STOCKHOLM (Direkt) Teknikkonsulten Projektengagemang, som är på väg till Nasdaq Stockholm, ser fördelar med ytterligare tillväxt, men ska vara selektivt med vilka uppdrag bolaget väljer och inte bara vara ett "volymkonsultbolag".

Det säger Projektengagemangs vd Per Hedebäck i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med bolagets nyemission på 300 miljoner kronor inför noteringen.

En utmaning för bolaget är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara det ska Projektengagemang vara ett delvis medarbetarägt bolag, säger han. Företaget anser sig inte vara särskilt exponerat mot en konjunkturförsvagning kring bland annat bostadsmarknaden, hävdar han vidare.

Projektengagemang har närmare 1.000 anställda och omsatte 1.171 miljoner kronor under 2017 med ett justerat ebita-resultat på 97 miljoner och en vinst före skatt på 57 miljoner. Företaget finns på 35 orter i Sverige med totalt omkring 50 kontor. Av Projektengagemangs nuvarande 450 aktieägare är merparten medarbetare i företaget.

Projektengagemang erbjuder tjänster på den svenska teknikkonsultmarknaden inom bland annat arkitektur och projektledning. Bolaget beskriver sig som en konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri. Kunderna finns till 65 procent inom den privata sektorn och 35 procent inom den offentliga sektorn.

Vad anser du talar för att man ska köpa aktier i Projektengagemang?

"Vi verkar i en bransch med starka underliggande drivkrafter såsom urbanisering, globalisering och hållbarhet. Det byggs mycket bostäder, kontor och infrastruktur. Inte minst infrastruktur märker vi av i Sverige just nu. När det gäller globalisering är det inte längre lika lönsamt att lägga produktion i så kallade 'låglöneländer' utan man satsar mycket på automatisering och digitalisering. Vår ambition att erbjuda helhetslösningar är väl tajmade med de ökade krav på hållbarhet som går som en röd tråd genom alla samhällsbyggnadsområden. Trots att kunderna har råd att ha vår typ av kompetens inom bolaget så lägger kunderna ut mer på konsulter för att man vill jobba med människor som jobbar i olika projekt med olika bolag i olika branscher. Man vill jobba med de bästa och projekten har dessutom blivit mer komplexa. Man är duktiga beställare och outsourcar mer. Det är en väldigt stark bransch att vara i och vi tror att det kommer att hålla i sig."

På vilket sätt skiljer ni er från andra teknikkonsultföretag?

"Redan när vår verksamhet startades för tolv år sedan hade vi en tydlig idé om att en väldigt stark tro på individen som jag personligen håller med om till 100 procent. Vi ska ha ett väldigt starkt entreprenörskap med egna resultatenheter långt ut i organisationen. Det tycker jag att vi har lyckats bevara, trots att vi har blivit större. Det är något vi arbetar otroligt mycket med hela tiden. Sedan har vi processer och system för att utveckla multidisciplinära lösningar, vilket i grunden handlar om att på alla sätt utveckla samspelet och dra nytta av varandra inom koncernen. Vi ser att det blir en större efterfrågan hos kunderna. Vi har kulturen och en väldigt stark vilja att göra det. Det finns där som en del av vårt DNA."

Ni finns bara i Sverige. Har ni planer på fler länder?

"Vår marknadsandel i Sverige är 1,5 procent. Konkurrenterna ÅF och Sweco har runt 15 procent vardera. Det finns väldigt mycket kvar för oss att göra i Sverige. Över tid kommer vi även att finnas i andra länder, men nu kommer vi att fortsätta fokusera på Sverige. Det är en marknad vi känner och genom att stanna i Sverige tar vi inte så stora risker. Det finns intressanta bolag att förvärva och områden att växa inom."

Planerar ni expansion till nya verksamhetsområden?

"Vi har identifierat ett antal tillväxtregioner såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala och Karlstad. Där kommer vi att arbeta med framförallt rekrytering, men även tilläggsförvärv för att kunna erbjuda den multidisciplinära kompetensen. För att växa vill vi hitta luckor eller nischer med höga marginaler inom de discipliner vi är verksamma i. Vi genomförde exempelvis nyligen förvärv i Göteborg inom brandskydd och nu är vi nummer tre i Sverige inom det området. Vi vill bli ännu större inom brand och säkerhet", säger Per Hedebäck.

"Inom infrastruktur kommer det i Sverige att investeras så mycket som 700 miljarder kronor under en tioårsperiod. Vi vill dock inte vara en volymleverantör med flera hundra konsulter hos en enskild kund, vare sig inom den privata eller offentliga sektorn. Vi söker hellre andra möjligheter i stora uppdrag via exempelvis utländska entreprenörer där vi bidrar med mer värde genom vår kunskap om den svenska marknaden och därmed kan få mer betalt, eller där vi har totalansvaret i multidisciplinära projekt. När det gäller industri och energi ser vi att det händer mycket spännande. Tillväxten handlar om automation, digitalisering och sakernas internet (Internet of Things, IoT) där vi har vunnit ett flertal uppdrag på senare tid. Där tittar vi också efter förvärv."

Ni har runt 1.000 anställda. Behöver ni bli ännu större för att kunna konkurrera om de allra största kontrakten?

"Vi är så pass stora att vi inte behöver bli större för att vara med och tävla om de stora projekten. Vi ser dock andra fördelar med att bli större."

Känner ni er stora nog inom alla segment?

"Inom infrastruktur skulle vi vilja stärka upp oss och hitta de lönsamma nischerna där vi vill bli starkare såsom vattenrening, delar inom järnväg och hamnar."

Finns det stordriftsfördelar i teknikkonsultbranschen?

"Vi har byggt en tillväxtplattform med gemensamma processer och system, exempelvis programvarulicenser. Man kan lyfta ifrån enheter mycket administration genom att ha en plattform så att enheterna i stället kan lägga tid på medarbetare, entreprenörskap och affärsmannaskap."

Foto: Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Bildkälla: Projektengagemang

Ni avser uppnå en ebita-marginal om minst 8,0 procent över en konjunkturcykel. Var ligger ni marginalmässigt nu och hur ser ni på konjunkturen?

"Vi ser fortfarande konjunkturen som stark, även om det går ned inom nybyggnation av bostäder. I det första kvartalet hade vi en ebita-marginal på justerade 8,2 procent på rullande tolv månader. I fjol var det justerade ebita-resultatet 97 miljoner kronor medan motsvarande marginal var 8,3 procent."

Finns det en risk att vi är nära konjunkturtoppen och att er nuvarande konjunkturjusterade ebita-marginal är lägre?

"Vi känner att det här är en rimlig nivå på marginalen för oss. Vi är starka inom högmarginaldelar inom våra discipliner och det kommer vi att fortsätta vara. Vi har byggt en bra tillväxtplattform och behöver inte investera mycket mer pengar i den, även om vi hela tiden kommer att arbeta med att förbättra den. De bolag vi förvärvar har vi också köpt till bra prisnivåer."

Ni har som mål att ha en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt på 15 procent över en konjunkturcykel - hur mycket av det ska vara förvärv och hur mycket organisk tillväxt?

"Det kommer vi inte att definiera exakt, men vi kommer att rapportera utfallen. Majoriteten av tillväxten kommer dock att komma via förvärv. 2017 hade vi en organisk tillväxt på 4 procent som var bättre än både ÅF och Sweco. Vi vill gärna öka den organiska tillväxten. Det är det absolut bästa att göra, även om det finns en massa bra bolag att köpa."

Hur ska er organiska tillväxt förhålla sig till marknadstillväxten?

"Generellt vill vi växa med marknaden."

Enligt ert prospekt ökade den svenska marknaden för bygg- och anläggningsorienterade samt industritekniska konsulter med 7,7 procent årligen från 2010 till 2016 och med 3,3 procent 2017. Vad tror ni om marknadstillväxten framgent?

"Bara inom infrastruktursidan kommer man att investera 700 miljarder kronor under en tioårsperiod. Det är en väldigt stark tillväxt. Vissa säger att det är mer för att det är valår, men man kan bara konstatera att det händer mycket i Stockholm, Göteborg och andra städer. Även industrin i Sverige har en stark tillväxt. Fram till 2019 bedöms den ligga på 7 procent per år. Det drivs av automation i tillverkande industri samt sakernas internet."

Vilka är era största utmaningar för att nå era finansiella mål kring lönsamhet och tillväxt?

"Bristen på arbetskraft är en utmaning. Vi har expanderat i Indien, även om det inte löser alla problem. Sedan är frågan om att vara en bra arbetsgivare viktig för att behålla medarbetare. Vi arbetar även mycket med att produktifiera våra tjänster för att kunna sälja in mer av tydliga kunderbjudanden som jag tror också kommer att leda till att få mer affärer."

Hur exponerade är ni mot ett eventuellt bromsande bostadsbyggande?

"På vår roadshow får vi den frågan hela tiden - både i Sverige och från utlandet. Vår exponering mot nybyggnad av bostäder ligger någonstans mellan 5-10 procent för koncernen, så den är ganska låg. Men det är inte dåligt att jobba med bostäder för det byggs fortfarande mycket. Det gäller att vara stark i regioner där det fortfarande finns tillväxt. Göteborg är en marknad där man i princip kommer att bygga ett nytt Halmstad med 40.000 lägenheter och infrastruktur, så där satsar vi. Däremot ställer vi om i andra delar, men det är ingenting som har märkts av särskilt mycket än. Våra stora divisioner är ett sätt att balansera."

Om man blickar bredare än nybyggnation av bostäder - hur konjunkturkänsliga är ni generellt?

"Eftersom vi har fyra divisioner är risken relativt låg. De starka globala drivkrafterna kommer att hålla i sig ett bra tag. Sedan kommer 35 procent av våra intäkter från offentlig sektor som är mindre konjunkturkänslig än privat sektor. Vi har en stor andel ramavtal inom det offentliga. Vi känner inte att vi är jätteberoende av konjunkturen. Per år har vi 8.000 kontrakt och 3.000 kunder, varav ingen kund står för mer än 2,5 procent av vår omsättning", säger Per Hedebäck.

"Många av våra kunder är återkommande. Vår idé är att vara med från tidiga skeden till förvaltning och bygga den relationen. Det gör vi på ett bra sätt genom det multidisciplinära."

Vad finns det för synergier mellan de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Industri & Energi och Installation?

"Synergierna ligger centralt i tillväxtplattformen. Inom Arkitektur & Management är vi ofta inne i tidiga skeenden. Eftersom vi även är verksamma inom olika nischer kan vi verka för merförsäljning, både inom och mellan divisioner."

Är ni nöjda med organisationsstrukturen? Vill ni addera eller ta bort något ben?

"Vi är nöjda. Varje vecka träffas vi för att gå igenom de större anbuden när vi levererar multidisciplinärt."

Är det aktuellt med någon avyttring? Ni har åtgärder på gång inom divisionen Industri & Energi.

"Det vi gör där handlar absolut inte om avyttring. Den divisionen tycker vi är otroligt bra. Vi ser det även som en styrka att ha fyra divisioner som jobbar med olika kunder. Även inom divisionerna finns vi inom olika regioner och discipliner. Det blir ett bra sätt för oss att både identifiera möjligheter och hantera risker. Inom divisionen Industri & Energi går vi ifrån det vi kallar för resurskonsulter som sitter hela tiden ute hos kund och jobbar. Dels anser vi inte att det bygger en kultur och dessutom är priserna och marginalerna pressade. Vi försöker i stället sälja mer av digitala lösningar genom att produktifiera våra tjänster."

Ni lägger ned vissa kontor inom divisionen?

"Vi har ett stort projekt där vi samlokaliserar våra divisioner för att öka samverkan och stärka vår företagskultur. Det handlar om att samla kompetens och inte om nedläggning. Sitter man ihop flera stycken och dessutom i tillväxtregioner så genererar det i sig mycket mer jobb."

Hur ser konkurrensen från nya affärsmodeller på konsultområdet ut? Kommer landskapet att vara organiserat med en hel del storbolag även framgent?

"Nya partnermodeller kommer fram. Då måste man kunna erbjuda kunderna fler kompetenser och det ska helst vara ens egna kompetenser. Det lockar medarbetare hit och driver upp inträdesbarriärerna för bolag som är lite mindre och singeldisciplinära, vilket lockar företag att låta sig förvärvas", svarar Per Hedebäck.

"Vi vill bli marknadsledare inom högmarginalnischer och söker medarbetare och bolag med spetskompetens. Samtidigt ser vi, vilket var vår vision redan från början, att det finns en ökande efterfrågan från våra kunder, både inom industrin och byggrelaterat, att leverera i multidisciplinära projekt."

I prospektet medger Projektengagemang att verksamhetsområdena är konkurrensutsatta och att inträdesbarriärerna för mindre uppdrag är låga. Det finns även risk för att kvalificerade individer eller team lämnar för att starta konkurrerande verksamhet. Vidare pekar bolaget på att mäklare av konsulttjänster såsom Ework och Zerochaos är en ny typ av aktör på marknaden.

"Dessa agerar som mellanhand mellan tekniska konsultbolag och kunden vid upphandling av tjänster, främst inom resurskonsultområdet, med uppgiften att sänka konsultkostnaderna för kunden", noteras det.

Hur ligger ni till i rankningen och kännedomen hos nyutexaminerade? Tror ni att börsnoteringen kan förbättra det?

"En stor fördel med en börsintroduktion är att vi blir kända mer publikt, men vi har redan lagt mycket tid på att vara ute på universitet och högskolor. Där har vi en väldigt stor igenkännandegrad. I Universums undersökning har vi blivit rankade som årets raket. En hel del av våra konsulter har även uppdrag som lärare på universitet och högskolor. Det är ett bra sätt för oss att dels hitta de bästa talangerna och att dels sälja in Projektengagemang. På högskolor har vi en kännedom runt 60 procent och stigande."

Hur ska ni vara en attraktiv arbetsgivare?

"Det är en av de absolut viktigaste frågorna. Det börjar med att ha bra ledare som är nyfikna, coachande, entreprenöriella och med starkt affärsmannaskap. I våra årliga kund- och medarbetarundersökningar ser vi att vi tar ganska stora kliv framåt när det gäller just ledarna."

Vad har ni för medarbetaromsättning?

"I fjol hade branschen en omsättning på 20 procent och vi ligger lägre än det. Vi är inte nöjda, men vi ligger lägre än genomsnittet."

Arbetar ni med prestationsbaserade löner?

"Nej, inte överlag. Vi har marknadsmässiga löner för våra medarbetare. När vi gör börsintroduktionen kommer alla medarbetare erbjudas att köpa aktier. Ledningen och styrelsen anser att det är viktigt. Vi är ett delvis medarbetarägt bolag. Styrelsen är positiv till optionsprogram och konvertibelprogram så det kommer vi säkert att ha även framåt."

Hur lätt eller svårt är det att rekrytera personal?

"Det är en generell utmaning för hela branschen att hitta duktiga ingenjörer och arkitekter. Det är viktigt att vara en duktig arbetsgivare som jobbar med spännande projekt som attraherar. Vi jobbar även med ett bolag i Indien. Det är ett sätt för oss att hantera dalar och toppar, även om vi mest jobbar inom industri och energi. Sedan kommer man tillbaka till frågan om vikten av ledarskap."

Hade ni rekryterat fler medarbetare om ni hade kunnat, snarare än att genomföra förvärv?

"Ja, det hade vi absolut gjort och vi jobbar med dessa frågor jättemycket."

Den svenska marknaden för teknikkonsulter består enligt prospektet av 11.000 företag och är därmed mycket fragmenterad. Till följd av fragmenteringen har ett fåtal aktörer initierat en konsolidering genom förvärvsstrategier, däribland Projektengagemang som har genomfört 37 förvärv fram till våren 2018. Bolaget vill fortsätta växa genom att förvärva aktörer med 15-250 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ni vill fortsätta minska antalet operativa enheter, och samtidigt växa via förvärv. Går det att klara av samtidigt?

"'Operativa enheter' kanske inte är rätt ord utan det är snarare 'legala enheter' vi vill minska i antal. Skälet till det är att antalet legala enheter styr delvis hur man betalar mjukvarulicenser. Det optimala vore en legal enhet, men vi kommer att sikta på att ha maximalt en handfull. Tillväxtplattformen gör att det är enkelt för oss att integrera bolag."

Hur säkerställer ni fortsatt engagemang från konsulterna efter bolagsförvärv?

"Vi har en otroligt bra förvärvsprocess som är kostnadseffektiv. Vi lägger mycket tid på att screena bolag, bygga relationer med bolag och har hela tiden diskussioner med 5-10 potentiella förvärvsobjekt. Vi vill veta att de verkligen vill bli sålda till oss och vara en del av vår fortsatta tillväxtresa. Det är även något som attraherar."

Projektengagemang Holding i Stockholm AB, som ägs av grundarna Per-Arne Gustavsson och Per Göransson, kommer att minska sitt ägande, men kvarstå med ett väsentligt innehav, enligt prospektet. Hur ser grundarnas fortsatta engagemang ut?

"Grundarna kommer att fortsätta sitta i styrelsen. Efter listningen och emissionen kommer de att ha en ägarandel på 20 procent av kapitalet och 60 procent av rösterna."

Nyemissionen förväntas tillföra Projektengagemang cirka 300 miljoner kronor, eller cirka 371 miljoner kronor ifall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, före avdrag för transaktionskostnader på cirka 33 miljoner kronor. Bolaget bedömer att omkring två tredjedelar av nettoemissionslikviden kommer att användas för förvärvssyften. Resterande del beräknas användas för investeringar i organisk tillväxt.

Ankarinvesterare såsom Swedbank Robur och Öresund har inte träffat så kallade lock-up-åtaganden om att inte sälja aktier under en viss tid.

Teckningskursen är 47 kronor per aktie. Teckningsperioden för institutioner pågår till måndagen den 18 juni medan teckningsperioden för allmänheten pågick till fredagen den 15 juni. Första beräknade handelsdag på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 19 juni.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -