Nordnet
Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2024 (Cision)

2024-04-29 19:00
Måndagen den 29 april 2024 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 7,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2024. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson och Henrik Rättzén omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen, samt nyval av Therese Hillman och Johan Åkerblom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tom Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode för styrelsen och styrelsens utskott ska utgå enligt följande för sedvanlig mandatperiod om 12 månader.

Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå med 472 500 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå enligt följande.

  • 150 000 kr till ordförande och 80 000 kr till ledamot i Risk- och Complianceutskottet.
  • 100 000 kr till ordförande och 60 000 kr till ledamot i Revisionsutskottet.
  • 75 000 kr till ordförande och 40 000 kr till ledamot i IT-utskottet.
  • 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr till ledamot i Ersättningsutskottet.

Revisor

Årsstämman fastställde att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2025.

Ersättningsrapporten

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för samtliga anställda i Nordnet-koncernen, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan anställdas arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i bolaget. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå liknande teckningsoptionsprogram vid kommande årsstämmor framöver.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Nordnet-koncernen till marknadsmässigt pris. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Enligt programmets villkor ska följande gälla. Hur många teckningsoptioner och hur stort belopp en anställd får investera i beror på vilken kategori av anställda som den anställde tillhör. Varje teckningsoption av TO 2024/2027 Serie I ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Nordnet till en teckningskurs om 120 procent av stängningskursen för Nordnets aktie på Nasdaq Stockholm den 17 maj 2024. Varje teckningsoption av TO 2024/2027 Serie II ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Nordnet till en teckningskurs om 120 procent av stängningskursen för Nordnets aktie på Nasdaq Stockholm den 1 november 2024. Teckningsoptioner av TO 2024/2027 Serie I kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna (se Bilaga 1 som finns tillgänglig på Nordnets hemsida) under följande perioder:

(i)           en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2027, dock tidigast den 13 april 2027 och senast den 7 juni 2027, och

(ii)       en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2027, dock tidigast den 17 augusti 2027 och senast den 31 augusti 2027.

Teckningsoptioner av TO 2024/2027 Serie II kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna (se Bilaga 2 som finns tillgänglig på Nordnets hemsida) under följande perioder:

(i)           en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2027, dock tidigast den 15 oktober 2027 och senast den 8 december 2027, och

(ii)      en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2027, dock tidigast den 14 januari 2028 och senast den 10 mars 2028.

Högst 2 515 340 teckningsoptioner kommer att emitteras inom ramen för programmet. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full anslutning och fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner att uppgå till 12 576,70 kronor. Den del av teckningskursen vid aktieteckning som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Det maximala antalet teckningsoptioner som får förvärvas av deltagarna i programmet kan leda till att maximalt 2 515 340 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,00 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning.

Det högsta antalet optioner är baserat på ett preliminärt marknadsvärde för Serie I om 17,77 kronor per teckningsoption, framräknat med tillämpning av Black& Scholes värderingsmodell. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 190 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för Nordnets aktie den 17 maj 2024 och ett antagande om en teckningskurs om 228 kronor per aktie. Marknadsvärdet för Serie II kommer att beräknas i samband med överlåtelsetidpunkten enligt ovan.  Det slutliga antalet optioner kommer att styras av marknadsvärdet per teckningsoption vid överlåtelsetidpunkten, med begränsningen att totalt antal teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas aldrig kan överstiga 2 515 340.

Bolagets kostnader för programmet är, vid sidan av kostnader för att bereda och administrera incitamentsprogrammet, begränsade till socialavgifter i Norge. Vid antagande om en ökning av bolagets aktiekurs med 100 procent under programmets löptid skulle dessa kostnader inte överstiga cirka 2,0 miljoner kronor.

Fullständiga villkor för deltagande i programmet samt ytterligare information finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com.

 


Nordnet - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -