Det saknas en trigger i Metro

Aktieanalys Gratistidningsföretaget Metro redovisade ett resultat för årets tredje kvartal som var en besvikelse. Inom vår placeringshorisont har vi svårt att se att aktien kommer att utvecklas bättre än index.

Metro redovisade ett oväntat svagt resultat för årets tredje kvartal. Förlusten före skatt uppgick till 4,9 miljoner euro. Resultatet är en kraftig försämring jämfört med den vinst på 2,5 miljoner euro som noterades för det tredje kvartalet 2010.

Resultaten är dock inte helt jämförbara. Årets tredje kvartal har belastats med 2,8 miljoner i kostnader till följd av en stämning i Spanien. För motsvarande kvartal år 2010 påverkades resultatet positivt av en kapitalvinst på 4,6 miljoner euro.

Justerat för dessa poster uppgick förlusten för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet till 2,1 miljoner euro, vilket var en oförändrad nivå jämfört med år 2010. Det är framför allt i Europa som utvecklingen är svag under det tredje kvartalet till följd av låga annonsvolymer.

Om vi även justerar för de avyttrade verksamheterna i Frankrike, Ungern samt brittiska Kanada uppgick rörelseresultatet till 0,95 miljoner euro. Det underliggande resultatet i de kvarvarande verksamheterna är imponerande. Det är det första positiva resultatet för ett tredje kvartal i företagets 15-åriga historia.

Försäljningen för kvarvarande enheter ökade med 13 procent till 42 miljoner euro för det tredje kvartalet, varav den organiska tillväxten uppgick till 5 procent.

Under oktober månad avyttras 40 procent av innehavet i engelska Kanada till den nuvarande partnern Torstar Corporation. Köpeskillingen uppgår till 37 miljoner euro. Efter skatt uppgår beloppet till 30 miljoner euro. Metros kvarvarande ägarandel uppgår efter avyttringen till 10 procent.

Köpeskillingen motsvarar ett p/e-tal på 11, vilket enligt vd Per Mikael Jensen är en bra värdering för en verksamhet på en mogen marknad.

Efter avyttringen återfinns verksamheten på 10 marknader. Förutom Sverige, Danmark, Holland, Hong Kong samt den fransktalande delen av Kanada återfinns verksamheten i tillväxtmarknader. Metros strategi har mer och mer inriktats på att växa på tillväxtmarknader i Latinamerika, Asien samt Ryssland. Det senaste steget i den strategin är en lansering i Colombia.

Tittar man på vilka marknader som ökat försäljningen snabbast så hamnar Mexico och Chile i topp med en tillväxt på 27 respektive 21 procent.

De länder som uppvisar den svagaste tillväxten jämfört med det tredje kvartalet år 2010 är Tjeckien, Holland samt den franska delen av Kanada. För dessa marknader minskade försäljningen med 11, 9 respektive 7 procent.

Den största marknaden är fortsatt den svenska med en försäljning på 13 miljoner euro, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,2 miljoner euro, vilket var en nedgång med 30 procent jämfört med föregående år.

På den danska marknaden noterades en kraftig förbättring. Försäljningen i lokal valuta ökade med 11 procent till 6,1 miljoner euro. Föregående års kvartalsförlust på 0,28 miljoner euro vändes till en vinst på 0,17 miljoner euro.

Den högsta marginalen återfanns i Ryssland (St Petersburg). Försäljningen i lokal valuta ökade med 10 procent till 2,7 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 miljoner euro, vilket innebär en rörelsemarginal på 32 procent.

För verksamheten i Hong Kong minskade resultatet från 1,4 till 0,7 miljoner euro. Resultatnedgången är helt hänförbar till en svag Hong Kong dollar. Försäljningen i lokal valuta ökade med 9 procent.

Snabbväxarna i lokal valuta är Mexico samt Chile med en tillväxt på 27 respektive 21 procent. Verksamheten i Mexico ökade resultatet från 0,5 till 0,8 miljoner euro, vilket innebär en rörelsemarginal på 22 procent. Verksamheten i Chile ökade resultatet från 0,3 till 0,4 miljoner euro för kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 11 procent.

Den holländska verksamheten utvecklades mycket svagt under kvartalet. Omsättningen minskade med 9 procent i lokal valuta. Rörelseförlusten ökade från 0,25 miljoner euro år 2010 till 0,53 miljoner euro för årets tredje kvartal.

Bland intressebolagen är den brasilianska verksamheten värd att lyfta fram. Här ökade försäljningen med 71 procent i lokal valuta till 7,4 miljoner euro. Förklaringen är lansering av nya utgåvor i Rio de Janeiro samt Curitiba.

Resultatandelarna från intresseföretagen föll dock från 0,37 till 0,14 miljoner euro jämfört med föregående år.

Företaget uppger att de finansiella målen står fast.  De finansiella målen innebär att rörelseresultatet skall öka år från år. Rörelsemarginalen skall vidare nå en tvåsiffrig nivå under år 2012, vilket exklusive kostnader för huvudkontoret kan vara realistiskt. Detta förutsätter dock att Metro lyckas vända verksamheterna i Holland samt i intresseföretagen i Tjeckien samt franska Kanada.

På koncernnivå, inklusive koncerngemensamma kostnader, kommer man fortsatt att vara långt ifrån tvåsiffrig rörelsemarginal. För år 2010 uppgick rörelsemarginalen till 4,3 procent. För innevarande år kommer motsvarande siffra att hamna omkring 6 procent.

Med en aktiekurs på omkring 70 öre är företaget i skriande behov av att genomföra en omvänd split. En rimlig nivå skulle vara att lägga ihop 15 aktier till en, vilket skulle innebära en aktiekurs på cirka 10,50 kronor.

Med en stigande oro för det världsekonomiska läget känns inte en investering i ett annonsfinansierat tidningsföretag som rätt exponering. Vi ser få eller inga triggers de kommande tre till sex månaderna och sätter därmed en neutral rekommendation.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -