Parans Solar Lightning: Tredje kvartalets affärer kvitto på leveransförmåga

Cision Promoted Parans Solar Lightning, som är listat på Spotlight Stock Market, presenterade idag årets tredje kvartalsrapport. Bolaget levererar solljuslösningar för inomhusmiljöer och har nyligen gått in i en kommersialiseringsfas med fokus på tillväxt. Bolagets vd Anders Koritz berättar i en intervju om intresset för deras innovation och hur de med hjälp av starka partnernätverk planerar att ta sig an marknaderna Europa, Mellanöstern och Nordamerika.

Anders Koritz. Källa: Parans Solar Lightning

Under det tredje kvartalet växte bolagets omsättning från 362 000 kr till 973 000 kronor. Intäkterna från de första nio månaderna har därmed ökat från 3,1 miljoner kronor till 5,7 miljoner kronor. I skrivande stund formuleras även slutligt kontrakt med holländska staten med ett ordervärde på ca 20 miljoner kronor. Efter periodens utgång har bolaget tecknat ett avtal med Microsoft i Tel Aviv till ett värde av 800 000. Samtliga affärer skickar viktiga signaler till marknaden om att Parans har förmågan att ta hem större affärer, säger Anders Koritz.

Intäkterna från tredje kvartalet ökade och omsättningen hittills i år är avsevärt bättre jämfört med motsvarande period förra året. Vilka händelser ser du som de viktigaste under tredje kvartalet?

– Det absolut viktigaste är att vi fortsätter att ta stora steg rent kommersiellt. Siffermässigt har vi levererat betydligt större omsättningssiffror dessa nio månader jämfört med motsvarande period från förra året. Vi har varit konsekventa i vår kommunikation under hela 2018 och sagt att detta är året då vi visar marknaden att vi har förmåga att sälja och framförallt ta hem större affärer. Kanadaordern på 3,6 miljoner är ett väldigt viktigt kvitto på det. Det bidrar både till att vi uppfattas som ett vuxnare bolag idag, och att vi knyter till oss allt fler starka, kommersiella partners i form av agenter och distributörer. Vi ser att vi sakta men säkert börjar göra oss ett namn bland dagsljusarkitekter runt om i världen och som leverantör av dagsljuslösningar på en marknad där alternativen är få.

Själva orderingången under de första nio månaderna var något lägre jämfört med motsvarande period 2017. I PM:et framgår att stora orders som tagits under året kommer levereras först under 2019 och framåt. Kan du ge en kommentar kring detta?

– Orderingången hittills i år har varit något mindre än 2017, men om vi ser till helåret räknar vi med att få se en orderbok som är fyra gånger så stor som den var för ett år sedan. Det som vi idag bör bedömas på är vår intäktsskapande förmåga, det vill säga vår förmåga att ta hem större affärer, eftersom vi är ett bolag under uppbyggnadsfas. Vi fokuserar nu på att bygga en allt större orderingång bestående av stora affärer, snarare än många små. Till skillnad från mindre affärer, som oftast handlar om installationer i befintliga fastigheter, handlar de större affärerna i regel om helt nya byggnader. Här deltar vi i själva upphandlingen, inte bara vad gäller Parans-system, utan kring allt som har med uppförandet av byggnaden att göra. Detta innebär också att säljprocessen rent naturligt blir längre. Det är i våra tre prioriterade marknader Europa, Mellanöstern och Nordamerika som vi fokuserar på att få hem dessa stora orders.

Källa: Parans Solar Lightning

En stor order som ni inte har räknat in i den slutliga orderingången är den pågående tunnelaffären i Leiden, med holländska staten som kund. Ordern väntas ha ett slutvärde på ca 20 mkr vilket gör den till bolagets största hittills. Vad är status där och vilka effekter hoppas du få se från detta samarbete?

– Detta är ett enormt infrastrukturprojekt med massor av involverade entreprenörer. I juli hade vi slutmöte med hela konsortiet och slutkunden. Efter mötet fick vi grönt ljus från den holländska staten till att genomföra projektet och just nu skriver vi detaljerna i det slutliga kontraktet. Det är för närvarande mängder av detaljer som skrivs och regleras, men att vi ska göra projektet är alltså redan beslutat av den holländska staten. Effekterna av detta projekt kan delas upp i tre delar. För det första är affärens storlek i sig en viktig milstolpe försäljningsmässigt. För det andra innebär affären ytterligare ett kvitto på att vi uppfattas som en seriös och trovärdig leverantör, då väldigt professionella aktörer har utvärderat och godkänt oss inför det här projektet. Den tredje delen är det helt nya applikationsområdet, som redan dragit till sig uppmärksamheten från andra projektörer. Den klassiska användningen för Paransljuset är miljöer där människor vistas, såsom kontor, sjukhus, skolor m.m. Här används ljuset i syfte att på ett väldigt energibesparande sätt reducera bländningseffekten när bilister kör in och ut genom en tunnel och det är väldigt soligt utomhus. Redan idag tittar vi på motsvarande lösningar i två andra tunnelprojekt.

Paransljuset är fortfarande en relativt ny innovation som ni håller på att introducera på marknader runt om i världen. Vilka utmaningar står ni inför rent försäljningsmässigt?

– Bolaget har befunnit sig i en produktutvecklingsfas under ganska många år, där vi lanserat ett antal olika produktgenerationer. I och med SP4, som vi lanserade för snart ett år sedan, så har vi ju ökat kunderbjudandet signifikant, då vi nu kan leverera ett fullspektrum solljus på över 100 meter kabellängd. Det innebär att vi kan leverera ett ljus till i princip varje rum i vilket fastighet som helst i världen. Det har gjort att intresset från olika kundsegment runt om i världen har ökat i samma omfattning. Så man kan säga att vi idag är i en fas där vi har en produkt som är färdigutvecklad och industrialiserad. Nu går vi in i en kommersialiseringsfas, vilket innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla och etablera vårt partnernätverk. Det är resurskrävande och därmed också kapitalintensivt att kommersialisera, speciellt när det är ny produkt som marknaden inte är van vid. Mycket handlar om att utbilda, marknadsföra och medvetandegöra om produktens existens i våra prioriterade marknader, vilket också innebär stora utmaningar. Självklart måste vi även säkerställa att vi har tillräcklig finansiering under närmsta 1-2 åren, tills dess att vi kan stå på egna ben och vara självfinansierande.

Källa: Parans Solar Lightning

Den globala försäljningen verkar till stor del bäras upp av era partnernätverk. Kan du nämna lite kort om dessa och hur ni planerar att utveckla era samarbeten?

– När jag började som vd år 2016 tog vi fram en expansiv strategi, bland annat genom att rekrytera erfarna personer som har vana från att jobba internationellt. Vi har lagt väldigt mycket kraft och tid på att både reaktivera befintliga agentnätverket och även söka upp nya. När det gäller Hongkong har vi precis reaktiverat samarbetet med en partner som vi arbetat med under en längre period, vilket nu har lett till en stor "pipe" bestående av intressanta projekt. I Italien är det en agent som hittat oss. Idag har vi ett 10-tal partners och vi satsar på att inom en tvåårsperiod ha ett 30-tal starka partners i form av distributörer och agenter i våra viktiga marknader. Detta kommer vara en nyckel och framgångsfaktor för att vi ska ha en kontinuerlig försäljningsökning i bolaget. Utöver våra partnersamarbeten ställer vi även ut på mässor, vilket är ett sätt för oss att synas på ett ganska kostnadseffektivt sätt.

 

Vilka finansiella milstolpar förväntar du dig att Parans kommer att nå inom den närmsta tiden?

– Vi har satt ett mål på 75 miljoner kronor i omsättning år 2020 och det målet kvarstår. Vi har räknat med att börja uppvisa svarta siffror (vinstsiffror, reds anm) under 2020. Under 2018-2019 kommer vi fortsätta att bygga upp vår orderbok och allt eftersom omsättningen ökar kommer vi successivt närma oss de svarta siffrorna. Det är viktigt att poängtera att den pågående kommersialiseringsfasen också innebär att vi bygger förmåga att kunna producera, leverera och bygga infrastruktur i de viktiga marknaderna.

För aktiesparare/investerare som inte bekantat sig med er - varför är Parans ett bra och långsiktigt tillskott i en aktieportfölj?

– Hela frågan runt människans behov av att exponera sig mot dags- och solljus har blivit en vedertagen sanning och därmed har också efterfrågan på dags- och solljuslösningar i fastigheter ökat markant de senaste åren. Vi upplever att som ett resultat av den ökande efterfrågan börjar även stater och myndigheter få upp ögonen för det och vilket leder till regleringar i allt större utsträckning. Där upplever vi att vi har en produkt som är unik på marknaden idag; att kunna tillhandahålla solljus dit du normalt sett inte skulle kunna leverera solljus. Vi tror att timing-mässigt så är detta något som är helt rätt och vi har en mogen produkt som är redo för marknaden. Vi bedömer att vi har alla förutsättningar för att lyckas på den här marknaden. Samtidigt måste man som investerare förstå att det alltid finns risker såklart. Risken har dock minskat betydligt de senaste två åren, då vi har en produkt som bevisligen levererar ett väldigt starkt solljus och som också verifierats av externa partners. Vi tror att vi har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas som ett start-upbolag och bolaget har aldrig varit i bättre form än vad det är nu.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -