Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Atrium Ljungberg och Xvivo har lämnat sina delårsrapporter denna fredag.

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (54). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (1:93).

Nettoomsättningen uppgick till 546 miljoner kronor (581).

Rörelseresultatet blev 69 miljoner kronor (74).

"Vi har under det andra kvartalet kunnat hålla i våra marginaler på ett bra sätt i ett utmanande omvärldsläge. Årets stabila inledning och det starka utfallet under den gångna tremånadersperioden genererade en förstärkt vinstmarginal sedan årsskiftet. Marknadssituationen har generellt sett stabiliserats den senaste tiden och orderingången för det första halvåret ökade i förhållande till jämförelseperioden", skriver vd Lennart Persson i delårsrapporten.

Enligt bolaget har aktivitetsnivån varit hög framför allt inom den medicintekniska sektorn.

"Vi förbereder oss för en indikerad ytterligare uppgång inom medicinteknik, såväl direkt som indirekt kopplad till covid-19. För företagen med automationsprojekt inom Industrial Solutions väntar omfattande leveranser och installationer. Här jobbar vi med alternativa lösningar där fysisk närvaro förhindras av reserestriktioner men långvarigt kvarstående begränsningar kommer att påverka oss negativt", skriver vd:n.

Baserat på utvecklingen under det första halvåret ser Xano ljust på möjligheterna att prestera fortsatt väl i närtid, heter det vidare.

Danska bryggeriet Carlsbergs totala volymer sjönk organiskt med 7,7 procent under första halvåret 2020, eller med 7,8 procent under andra kvartalet enskilt. Bolagets intäkter sjönk organiskt med 11,6 procent under halvåret, och med 14,6 procent under andra kvartalet.

Det framgår av preliminära siffror som bolaget valt att släppa med anledning av den osäkerhet och volatilitet som coronapandemins effekter orsakat.

Carlsberg räknar med att rörelseresultatet faller med 8,9 procent organiskt under första halvåret.

Västeuropa hade en mycket trög start i det andra kvartalet men förbättring kund skönjas i slutet av perioden, tack vare ett successivt återöppnande av säljkanaler och återuppbyggnad av lager till följd.

I Asien återhämtade sig Carlsbergs kinesiska verksamhet rejält under andra kvartalet. Kostnadsneddragningar och uppskjutna marknadsföringsaktiviteter bidrog till förbättrad lönsamhet.

Carlsberg uppger vidare att bolagets balansräkning och likviditet är fortsatt stark.

Bolaget fortsätter att avstå från att ge prognos för helåret, mot bakgrund av den osäkerhet som fortfarande råder.

Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 1.320 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (177).

Resultatet för förvaltningsverksamheten uppgick till 1.429 miljoner kronor (184).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 435 kronor.

Avkastning på substansvärdet för första halvåret uppgick till +22 procent. OMXSGI låg under samma period på -4 procent.

Som en följd av såväl portföljsammansättning som likviditet från tidigare försäljningar stod Creades väl rustat när epidemin bröt ut och bolaget har än så länge förvaltat utgångsläget väl, vilket speglar sig i substansvärdeökningen om 32 procent.

Det skriver investmentbolaget Creades vd, John Hedberg, i rapporten för det andra kvartalet.

Hittills i år har substansvärdet per aktie ökat med 22 procent och halvvägs genom året ligger Creades därmed med "god marginal" över såväl bolagets absoluta avkastningskrav om 7,5 procent på årsbasis som Creades relativa mål då Stockholmsbörsen minskade med 4 procent under samma period, skriver bolaget i rapporten.

Bland Creades noterade innehav beskrivs utvecklingen som god. Avanza, som är investmentbolagets största innehav, ökade med 60 procent under det andra kvartalets gång.

Även den Aktiva förvaltningen har utvecklats starkt med en ökning om 41 procent under kvartalet, skriver Creades i rapporten. Den Aktiva förvaltningens tre största innehav utgörs av Stillfront, Addnode och Midsona med ett sammanlagt värde om 1.046 miljoner kronor eller 59 procent av den totala Aktiva förvaltningen.

Värdet av Creades noterade portfölj steg med 49 procent under perioden.

Gällande de onoterade innehaven har utvecklingen även varit "väl", bland annat som en konsekvens av att covid-19-epidemin gynnat digitalisering och e-handel.

"Detta syns tydligast för Inet (datorer och tillhörande utrustning) vars värde ökat med 26 procent under kvartalet och Apotea (apoteksvaror) som på motsvarande vis bidragit med +24 procent. Även StickerApp har, efter en tydlig inbromsning i epidemins inledande fas, snabbt återgått till en imponerande tillväxt med konsekvensen att värdet skrivits upp med 23 procent", skriver vd:n.

Trention, som investerar i och lånar ut pengar till företag, redovisar ett resultat efter skatt på 6,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:76 kronor (1:03).

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner kronor (16,8).

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om -59 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (21) - ett kvartal som kraftigt hämmades av covid-19-effekter.

Nettoomsättningen uppgick till 441 miljoner kronor (791). Rörelsemarginalen landade därmed på -13,3 procent (2,7).

Resultat efter skatt blev -39 miljoner kronor (14). Resultatet per aktie uppgick till -1:85 kronor (0:71).

Orderingången uppgick till 409 miljoner kronor (752), en minskning med -45,6 procent jämfört med samma period föregående år

Kredithanteringsföretaget Intrums preliminära justerade rörelseresultat för det andra kvartalet uppgår till 1.345 miljoner kronor, jämfört med föregående kvartals siffra på 1.095 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Infronts analytikersammanställning från i början av maj räknade analytikerna med ett justerat rörelseresultat på 892 miljoner kronor i det andra kvartalet.

"Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som covid-19 gett upphov till", skriver Intrums vd Mikael Ericson i pressmeddelandet.

Intrums cash ebitda ökade marginellt jämfört med årets första kvartal och nettoskuldskvoten minskade något till omkring 4.4x jämfört med 4.5x i första kvartalet.

Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var cirka 5 procent lägre jämfört med det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes det första kvartalet.

Vinstbidraget från samriskbolag, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med föregående kvartal. Investeringsnivån uppgick till omkring 1.267 miljoner kronor och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan covid-19, heter det.

Segmentet Strategiska marknader, som innefattar Grekland, Italien och Spanien, förbättrade sitt finansiella resultat "markant" jämfört med föregående kvartal där en stark återhämtning av intjäningen sågs i juni. Detta i sin tur ledde preliminärt till cirka 5 procent högre intäkter jämfört med det första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent.

Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var cirka 10 procent lägre jämfört med föregående kvartal och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Ett resultat som delvis påverkades av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder, skriver Intrum.

Siffrorna är preliminära och oreviderade, framhåller Intrum. Rapporten för det andra kvartalet 2020 väntas den 23 juli.

Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 271 miljoner kronor (247) för det andra kvartalet 2020.

Driftsöverskottet uppgick till 202 miljoner kronor (179).

Förvaltningsresultatet blev 136 miljoner kronor (122).

Värdeförändringar på fastigheter var 15 miljoner kronor (63).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 110 miljoner kronor (125) vilket motsvarar 1:76 kronor per aktie (2:06).

Fastighetsbolaget NP3 kommer se en covid-19 effekt under de kommande kvartalen men hur stor denna effekt slutligen kommer att bli går idag inte att kvantifiera.

Det skriver vd Andreas Wahlén i halvårsrapporten.

NP3:s nettouthyrning för det andra kvartalet uppgick till -3 miljoner kronor. Anledningen till den negativa nettouthyrningen i kvartalet är en affärsuppgörelse om 3 miljoner kronor med en större hyresgäst avseende en minskning av lokalytan, enligt vd:n.

"Vi ser ett ökat vakansvärde beroende på ovan nämnda uppgörelse och avflyttningar i förtid samt någon mindre konkurs. En något lägre nyuthyrning bidrar även till vakansökningen, vilket i sin tur beror på att hela samhället stod stilla under en dryg månad", kommenterar Andreas Wahlén.

Enligt Anders Wahlén är det "tydligt" att hyresmarknaden har börjat återhämta sig.

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på -38,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (100). Resultatet per aktie uppgick till -0:43 kronor (1:14).

Nettoomsättningen uppgick till 7,0 miljoner kronor (171).

Rörelseresultatet blev -37,9 miljoner kronor (127).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -19,8 miljoner kronor (+97,2) med likvida medel på 1,0 miljarder kronor (1,2) vid rapportperiodens utgång.

Hälsovårdsbolaget Feelgood redovisar en nettoomsättning för det andra kvartalet på 186 miljoner kronor (213).

Ebitda-resultatet blev 18,5 miljoner kronor (28,6) motsvarande en ebitda-marginal om 9,9 procent (13,4).

Rörelseresultat uppgick till 2,8 miljnoner kronor (16,6).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0:02 kronor (0:11).

Feelgood påverkades väsentligt av coronapandemin under det andra kvartalet. Hela omsättningsminskningen under perioden, omkring -13 procent, är relaterad till covid-19-effekter.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

"Den kraftiga volymnedgången från i mars har stannat upp men efterfrågan når ännu inte upp till normala nivåer. En del av den minskade efterfrågan beror på att våra kunder i många fall har skjutit fram de löpande större hälsoprojekten och fokuserat på omställningen till arbete hemifrån och på hantering av de nya arbetsmiljöproblem som smittorisker och arbete hemifrån innebär. Vi bedömer att de uppskjutna projekten gradvis blir aktuella igen efter sommaren", skriver vd Joachim Morath i rapporten.

Statlig ersättning för korttidsarbete har gjort det möjligt att både hålla nere nivåerna av varsel och gjort att Feelgood har kunnat anpassa leveransförmågan efter kundernas behov. Bolaget har samtidigt sett över egen verksamhet vilket har inneburit en reducering av antalet externa konsulter, anställningsstopp och skärpta inköpsrutinerna.

"Då vi ser att volymerna inom företagshälsovården inte kommer att nå tidigare nivåer i närtid har vi tvingats varsla nära 50 medarbetare", skriver Joachim Morath.

De vidtagna åtgärderna gör att Feelgood bedömer att likviditeten inte är ett bekymmer under överblickbar tid.

"Vi har också de reserver som behövs för att kunna gå igenom ett utmanande andra halvår", skriver vd

Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 49,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (24,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:52 kronor (0:76).

Nettoomsättningen uppgick till 321 miljoner kronor (291).

Ebita blev 95,8 miljoner kronor (66,8), med en ebita-marginal på 30 procent (23).

Rörelsemarginalen uppgick till 20 procent (13).

Resultatet före skatt uppgick till 61 miljoner kronor (34).

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett nettoresultat på -16 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (2,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:60 kronor (0:08).

Total försäljning uppgick till 30,4 miljoner kronor (56,4). Covid-19 har haft stor påverkan på försäljning och produktmix under kvartalet, uppger bolaget.

Rörelseresultatet blev -12,7 miljoner kronor (1,9). Rörelseresultatet belastades av avskrivningar om 7,3 miljoner kronor (6,1).

Ebitda-resultatet uppgick till 5,5 miljoner kronor (8,1) och belastades med kostnader i samband med organisationsförändring om -4,5 miljoner kronor.

Xvivo Perfusion har under april och maj sett en kraftig nedgång i antalet lungtransplantationer. Verksamheten har påverkats av den pågående covid-10 pandemin. På de för Xvivo viktiga marknaderna i USA och Europa har bolaget sett en viss återhämtning.

I USA har återhämtningen pågått sedan i maj medan den i Europa inleddes från och med juni. För Australien och Kanada har Xvivo sett låga nivåer under hela det gångna kvartalet, men en viss återhämtning rapporteras i slutet av juni.

I dagsläget bedömer Xvivo att antalet transplantationer och efterfrågan på bolagets produkter successivt kommer att återhämta sig under det tredje kvartalet. I vilken utsträckning det kommer påverka försäljningen i det tredje och fjärde kvartalet beror på hur covid-19 pandemin kommer att påverka intensivvården.

Xvivo nämner att pandemin tillfälligt har pausat all klinisk forskning. Både studien inom hjärttransplantation i Europa och Primecc-studien i Sverige är klara att starta och bolagets bedömning är att det kan ske under det tredje kvartalet.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 256 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020. Väntat var 264 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 579 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 590 miljoner.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 376 miljoner kronor. Väntat var 388 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 279 miljoner kronor i det gångna kvartalet och nettoresultatet till 564 miljoner kronor (väntat 277 miljoner).

Atrium Ljungberg avstår alltjämt från att lämna någon helårsprognos. I rapporten för det första kvartalet i april drogs prognosen om ett förvaltningsresultat 2020 på 1.200 miljoner kronor tillbaka och ingen ny prognos lämnas i fredagens halvårsrapport.

"Hur pandemins utveckling ser ut efter sommaren och vilka konsekvenser den kan få är svårbedömda men Atrium Ljungberg står finansiellt stark", skriver vd Annica Ånäs i rapporten.

Förvaltningsresultatet det första halvåret uppgick till 566 miljoner kronor, jämfört med 626 miljoner motsvarande period i fjol.

Enligt vd:n innebar coronapandemin att antalet besökare på bolagets handelsplatser minskade med närmare 30 procent i mars. Från april har besöken gradvis återhämtat sig och vid halvårsskiftet hade besöksutvecklingen återhämtat sig till 95 procent i jämförelse med föregående år, där delar av tappet beror på handelsplatsernas minskade öppettider.

På grund av pandemin har Atrium Ljungberg skrivit cirka 400 överenskommelser om tillfällig hyresrabatt. Resultateffekten av dessa tillfälliga rabatter uppgår netto till 38 miljoner kronor, efter hyresgästernas stöd från staten.

"I skrivande stund har cirka 90 procent av hyresgästerna på våra handelsplatser rapporterat sin omsättning för juni och så här långt visar preliminära siffror att omsättningen är på samma nivå som i juni föregående år", skriver Annica Ånäs.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -