Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Epiroc, JM, Boliden, Inwido, Munters, Norion, Wihlborgs och Neobo finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Teknikhandelsföretaget OEM redovisar ett rörelseresultat, ebit, om 196 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (222). Ebita-resultatet låg på 205 miljoner kronor (227).

Nettoomsättningen uppgick till 1.331 miljoner kronor (1.355). Valutan och förvärv har påverkat omsättningen positivt med knappt 1 procent respektive 3 procent, vilket ger en organisk tillbakagång på 5 procent. Förvärvad omsättning kommer från region Sverige och region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa.

Orderingången uppgick till 1.351 miljoner kronor (1.298), vilket är en ökning på 4 procent. För jämförbara enheter inklusive valutapåverkan minskade orderingången med 1 procent och den förvärvade orderingången uppgick till 3 procent.

Orderstocken per 31 mars uppgick till 891 miljoner kronor (1.067).

Stålbolaget Alleima, som utvecklar och tillverkar rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning, redovisar ett justerat rörelseresultat om 453 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (567).

Utfallet var 7 procent lägre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 487 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 4.740 miljoner kronor (5.376) och var 6 procent lägre än väntade 5.019 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten sjönk till -2 procent (12) och var 2,1 procentenheter lägre än väntade 0,1 procent.

Rörelseresultatet sjönk till 126 miljoner kronor (1.045) och var 30 procent lägre än väntade 180 miljoner kronor. Rörelseresultatet inkluderar metallpriseffekter om -328 miljoner kronor (479).

Alleima upprepar budskapet att underliggande megatrender väntas fortsätta att mildra påverkan från den makroekonomiska osäkerheten. Det framgår av utsiktsavsnittet i rapporten för det första kvartalet 2024.

"Trots att efterfrågan på våra marknader var blandad under kvartalet, förväntas de underliggande megatrenderna fortsätta att mildra påverkan från den makroekonomiska osäkerheten under det kommande året", skriver bolaget.

Vidare uppger Alleima att orderboken är solid inom bolagets nyckelsegment och bolaget har en god visibilitet i sina leveranser i närtid.

"Vi vidtar löpande åtgärder för att mitigera potentiella effekter från kostnadsinflation samt underabsorption av kostnader till följd av de lägre produktionsvolymerna inom vissa segment", heter det i rapporten.

Produktmixen under det andra kvartalet förväntas vara liknande den under det första kvartalet, enligt Alleima.

Bolaget påpekar vidare att kassaflödet normalt är lägre under det första halvåret än under andra halvåret.

Profilgruppen, som levererar aluminiumprofiler, redovisar ett rörelseresultat på 43,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (31,8). Nettoomsättningen uppgick till 581 miljoner kronor (684). Rörelsemarginalen blev 7,5 procent (4,7).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 50,2 miljoner kronor (27,9).

"Det pågående arbetet med att fasa ut olönsamma affärer samt utveckla relationer och affärsportfölj med kunder som uppskattar vår flexibla produktion och leveransservice ger resultat", skriver Profilgruppens vd Mari Kadowaki i rapporten.

Vidare uppger bolaget att kalkylmässiga beräkningar visar att avkastningsnivån behöver fortsatt höjas väsentligt. Detta då livslängden på anläggningarna i Profilgruppen har visat sig överstiga den bedömda ekonomiska livslängden. Under samma tid har återanskaffningsvärdet stigit kraftigt på grund av inflation.

"Effekten av denna utveckling är att det kalkylmässiga värdet på anläggningarna överstiger det bokföringsmässigt redovisade. Konsekvensen blir att den avkastning som redovisats överstigit avkastning baserad på kalkylmässiga värden på tillgångar, resultat och eget kapital", heter det.

Kalkylmässiga beräkningar pekar på att resultatmarginalen snarare är hälften av den redovisade, medan det egna kapitalet nästan är det dubbla.

"För att skapa utrymme för återinvesteringar behöver nuvarande lönsamhetsnivå därför fortsatt höjas väsentligt", skriver Profilgruppen.

Resultatet efter skatt blev 27,5 miljoner kronor (19,0), motsvarande ett resultat per aktie på 3:43 kronor (3:21).

Profilgruppen lämnar ingen prognos för 2024.

Det amerikanska musikstreamingbolaget Spotify redovisar ett rörelseresultat på 168 miljoner euro för det första kvartalet 2024. Analytikernas förväntningar var ett rörelseresultat på 154 miljoner euro, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.

Vinsten per aktie uppgick till 0:97 euro, högre än väntade 0:63 euro.

Intäkterna var 3,6 miljarder euro. Väntat var 3,6 miljarder euro. För nästa kvartal spås en omsättning på 3,8 miljarder euro och ett rörelseresultat på 250 miljoner euro.

Antalet premiumabonnenter växte 14 procent till 239 miljoner under kvartalet. Spotify spår att antalet premiumabonnenter ökar till 245 miljoner i det andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 136 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (143).

Driftöverskottet blev 93,8 miljoner kronor (94,8) och förvaltningsresultatet uppgick till 54,6 miljoner (46,6) exklusive resultatandel från JV-bolag i Q1-2023.

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -52,8 miljoner kronor (-269).

Efter skatt blev resultatet -40,1 miljoner kronor (-187).

Kyl- och klimatkontrollbolaget Beijer Ref redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 684 miljoner kronor (666).

Nettoomsättningen uppgick till 7.680 miljoner kronor (7.378).

Ebita-resultatet uppgick till 733 miljoner kronor (702). Ebita-marginalen oförändrat vid 9,5 procent.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -4,1 procent.

Teknikkonsulten Afry redovisar ett justerat ebita-resultat på 590 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,6 procent. Enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 591 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 8,4 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 6.891 miljoner kronor. Här hade analytikerna i snitt räknat med 7.076 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 355 miljoner kronor jämfört med väntade 353 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 72,6 procent. Motsvarande period i fjol var debiteringsgraden 73,3 procent

Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett rörelseresultat på 2.760 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 2.974 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 14 analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen var 19,5 procent. Justerat rörelseresultat blev 2.887 miljoner kronor, mot väntade 2.996 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen var 20,4 procent.

Nettoomsättningen blev 14.143 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 14.366 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent, vilket kan jämföras med snittförväntan om 3,2 procent.

Orderingången var 14.162 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittprognos på 14.902 miljoner. Den organiska orderingångstillväxten var -3 procent, jämfört med förväntade -1,3 procent.

t Epiroc, verksamt inom gruv- och infrastrukturutrustning, förväntar sig på kort sikt att den underliggande gruvefterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå. Efterfrågan från bygg- och anläggningskunder förväntas samtidigt fortsätta vara svag.

Det skriver vd Helena Hedblom i rapporten för det första kvartalet och upprepar därmed utsikterna från bokslutsrapporten.

Epirocs effektivitet och lönsamhet ska dock öka med ytterligare åtgärder för att möta högre kostnader.

Den underliggande aktiviteten inom gruvnäringen fortsatte att vara hög under kvartalet, skriver Helena Hedblom. Nivån av stora order var dock lägre än under jämförelseperioden, 400 miljoner kronor mot 900 miljoner kronor.

Orderingången för gruppen minskade till 14,2 miljarder (14,7), motsvarande en organisk minskning om 3 procent. Den organiska tillväxten inom service var 9 procent med stöd från halvtidsservice och en hög efterfrågan på automation för blandad flotta.

Inom bygg- och anläggning var efterfrågan för hydrauliska tillbehör fortsatt svag. Efterfrågan inom tunnelbyggen och infrastruktur beskrivs som stabil.

"Sekventiellt, jämfört med föregående kvartal, uppnådde vi en organisk tillväxt om 2 procent, drivet av högre orderingång för service och bergborrverktyg", säger Helena Hedblom.

Intäkterna ökade 3 procent på organisk basis till 14,1 miljarder kronor (13,9). Det justerade resultatet på 2,9 miljarder kronor (3,2) gav en marginal på 20,4 procent (23). Nedgången förklaras av högre kostnader och negativa mixeffekter, skriver vd:n. Bland dessa finns en lägre andel intäkter från service och hydrauliska tillbehör.

"Flera åtgärder har genomförts för att stärka effektiviteten och lönsamheten. Kostnaderna var högre än under det första kvartalet 2023, men sekventiellt har vi redan åstadkommit strukturella besparingar. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras i hela organisationen. Till exempel kommer vi att öka effektiviteten inom vår serviceorganisation samt i våra fabriker", säger Helena Hedblom.

Vad avser kassaflödet och rörelsekapitalet förklaras en förbättring av det förstnämnda till 1,8 miljarder kronor (0,3) av bättre utveckling av det sistnämnda jämfört med första kvartalet i fjol.

"Rörelsekapitalet är fortfarande på nivåer som vi inte är nöjda med, främst på grund av höga lagernivåer av färdig utrustning (maskiner som är beställda av, och på väg till, kunder runt om i världen). Vi ökar kapaciteten i våra marknadsbolag för att snabba på de slutliga modifikationerna för att minska ledtiderna och förbättra faktureringen", skriver vd:n.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 160 miljoner kronor i det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 161 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen blev 5,3 procent, mot väntade 5,6 procent.

Intäkterna uppgick till 3.034 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.858 miljoner.

Antal sålda bostäder uppgick till 480 stycken, mot förväntan om 476, och produktionsstarterna var 145 mot väntade 437.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (19,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (1:69). Nettoomsättningen uppgick till 152 miljoner kronor (172). Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (23,6). Ebitda-resultatet låg på 22 miljoner kronor (47,3).

Bostadsplattformen Hemnet redovisar ett ebitda för det första kvartalet 2024 på 120 miljoner kronor (87,2). Ebitda-marginalen uppgick till 47,2 procent (45,9).

Nettoomsättningen steg till 253 miljoner kronor (190). ARPL, genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, uppgick till 4.911 kronor under första kvartalet, mot väntade 4.950 kronor.

Rörelseresultatet steg till 98,9 miljoner kronor (68,1).

Fastighetsbolaget Cibus hyresintäkter uppgick till 30,5 miljoner euro under det första kvartalet 2024 Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat 30,7 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet blev 12,2 miljoner euro mot väntade 13,4 miljoner euro. Förvaltningsresultatet exklusive valutakurseffekter uppgick samtidigt till 12,5 miljoner euro.

Driftnettot uppgick till 28,1 miljoner euro. Här hade analytikerna väntat 28,3 miljoner euro.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -22,3 miljoner euro (-8,5) och 3,9 miljoner euro på räntederivat (-2,5).

Efter skatt summerade resultatet till -4,0 miljoner euro mot 2,0 miljoner euro i jämförelsekvartalet.

Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 885 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 852 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront.

De totala intäkterna uppgick till 1.263 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 1.224 miljoner kronor.

Provisionsnettot uppgick till 579 miljoner kronor, jämfört med väntade 522 miljoner kronor. Räntenettot var 679 miljoner kronor mot förväntade 688 miljoner kronor.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett ebita-resultat på -148 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-125).

Ebita-marginalen uppgick till -17,1 procent, mot fjolårets -13,2 procent. Bruttomarginalen blev 33,9 procent (34,4). Rörelseresultatet, ebit, uppgick till -162 miljoner kronor (-139).

Nettoomsättningen blev till 866 miljoner kronor, mot fjolårets 952 miljoner. Den jämförbara försäljningen sjönk 9,1 procent i kvartalet.

Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 940 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (1.172).

Driftöverskottet blev 578 miljoner kronor (789) och förvaltningsresultatet 215 miljoner (356).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till -484 miljoner (-1.505), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 135 miljoner kronor (-231).

Efter skatt blev resultatet -158 miljoner kronor (-911).

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, blev 1.212 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett justerat rörelseresultat på 1.358 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser inför rapporten.

Omvärderingen av processlager uppgick till 402 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på 62 miljoner kronor.

Resultat före skatt kom in på 1.411 miljoner kronor, att ställa mot väntade 1.267 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 18.481 miljoner kronor för perioden. Här låg snittprognosen på 19.311 miljoner kronor.

Boliden upprepar investeringsprognosen om 15,5 miljarder kronor för 2024.

Inwido redovisar ett ebita för det första kvartalet 2024 på 84 miljoner kronor (167).  Ebita-marginalen sjönk till 4,6 procent (8,0).

Nettoomsättningen uppgick till 1.811 miljoner kronor (2.095).

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -21 procent.

Tobii Dynavox, som utvecklar kommunikationshjälpmedel, redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor (21) för det första kvartalet 2024. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (6,3).

Intäkterna var 428 miljoner kronor (335), motsvarande en försäljningstillväxt om 28 procent.

Nettoresultatet uppgick till 11 miljoner kronor (7).

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett rörelseresultat på 10,6 miljoner kronor (12,0) för det första kvartalet 2024. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (9,5).

Exklusive jämförelsestörande poster och valutaförändringar uppgick rörelseresultatet till 15,8 milnoer kronor (13,3).

Nettoomsättningen uppgick till 143 miljoner kronor (127). Försäljningstillväxten var 12 procent.

Totalt kassaflöde var -15,1 miljoner kronor (-29,9).

TV- och streamingbolaget Viaplays kärnverksamheten i Norden, Nederländerna och Viaplay Select redovisar ett rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster om -270 miljoner kronor det första kvartalet (103).

Jämförelsestörande poster uppgick till -188 miljoner kronor (-44) och bestod främst av ej kassapåverkande orealiserade valutaeffekter hänförliga till tidigare avsättningar för innehåll.

Rörelseresultatet (ebit) blev -473 miljoner kronor (-325). Nettoomsättningen uppgick till 4.757 miljoner kronor (4.537) och den organiska tillväxten blev 5,6 procent.

Klimatkontrollbolaget Munters, som bland annat erbjuder luft- och fukthanteringssystem för industrier, redovisar ett justerat ebita-resultat på 498 miljoner kronor för det första kvartalet 2024.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 494 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser inför rapporten.

Omsättningen uppgick till 3.538 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 3.762 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 14,1 procent mot prognossnittet på 13,1 procent.

Orderingången landade på 3.368 miljoner kronor, mot ett snitt på 3.090 miljoner.

Nischbanken Norion Bank redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 417 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 392 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.

Resultat efter skatt blev 329 miljoner kronor, vilket kan ställas mot förväntningar på 301 miljoner kronor.

Totalintäkterna uppgick till 933 miljoner kronor. Enligt konsensusprognosen väntades 919 miljoner. Kreditförlusterna i kvartalet uppgick till 2,3 procent. Förväntat var en kreditförlustnivå på 2,4 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,1 procent, jämfört med förväntade 16,3 procent.

Den totala låneportföljen uppgick till 45,2 miljarder kronor (41,7) per det första kvartalets slut vilket motsvarar en ökning om 8 procent jämfört med föregående år

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 1.040 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytikerna i Infronts sammanställning av nio estimat hade räknat med 1.010 miljoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 718 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 702 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet blev 424 miljoner kronor mot förhandstipset 406 miljoner kronor.

Värdeförändringar för fastigheter summerade till -59 miljoner kronor jämfört med -28 miljoner kronor föregående år.

Efter skatt blev resultatet 348 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år om 255 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Neobo, en avknoppning från SBB, redovisar hyresintäkter på 227 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (214).

Driftöverskottet blev 91 miljoner kronor (98) och förvaltningsresultatet uppgick till 11 miljoner (29).

Neobo uppger att resultatmåtten både vad gäller driftöverskott och förvaltningsresultat är "missvisande", då kostnader hänförliga till första kvartalet 2023 inkom under andra kvartalet 2023.

Förvaltningsresultatet har också belastats med jämförelsestörande administrationskostnader om 2 miljoner kronor. Fastighetsbolagets orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till -130 miljoner kronor (-329).

Efter skatt blev resultatet -27 miljoner kronor (-222).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -