Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Fastator, Lagercrantz och Synsam finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Mendus, som tidigare hette Immunicum, redovisar ett resultat efter skatt på -35,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-30,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:15).

Rörelseresultatet uppgick till -35,3 miljoner kronor (-29,6).

Bolaget hade, likt motsvarande kvartal i fjol, ingen omsättning i kvartalet.

Den 15 mars 2024 inleddes teckningsperioden för teckningsoptionerna TO3. Totalt nyttjades cirka 76 procent av de utestående teckningsoptionerna, vilket resulterade i en emissionslikvid om cirka 69 miljoner kronor, som, baserat på nuvarande verksamhet, kommer att förlänga bolagets likviditet till tredje kvartalet 2025, enligt vd Erik Manting.

Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -22,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-14,1).

Nettoomsättningen blev 50,2 miljoner kronor (78,2). Orderingången uppgick till 57,1 miljoner kronor.

Bolaget upprepar sin prognos om ett positivt fritt kassaflöde under andra halvåret 2024.

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett rörelseresultat om -73,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (301).

Resultat efter skatt var -57,6 miljoner kronor (294).

Nettoomsättningen uppgick till 29,6 miljoner kronor (393), vilket inkluderar 21,3 miljoner kronor i royaltyintäkter från försäljning av Leqembi och 5,4 miljoner kronor i intäkter från forskningsavtal.

"Under första kvartalet föregående år erhölls tre milstolpsersättningar om totalt 391 miljoner kronor. Inga milstolpsersättningar erhölls i första kvartalet 2024", skriver bolaget i rapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -114 miljoner kronor (299) med likvida medel om 991 miljoner kronor (1.106) vid rapportperiodens utgång.

Rörelsens operationella kostnader för första kvartalet ökade till 101 miljoner kronor (78,9). Forsknings- och utvecklingskostnaderna steg under kvartalet till följd av att flera projekt är i senare fas, att utvecklingstakten i projekten har ökat och därmed även antalet anställda inom forskning och utveckling, uppger bolaget.

Ökningen i marknads- och försäljningskostnaderna hänvisar bolaget till en växande nordisk kommersiell organisation och ett intensifierat arbete med att förbereda inför lanseringen av lecanemab i Norden.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett rörelseresultat på 45,8 miljoner kronor (23,7) för det första kvartalet 2024.

Resultatet efter skatt blev 36,7 miljoner kronor (17,6).

Nettoomsättningen var 257 miljoner kronor (230).

Orderingången ökade till 239 miljoner kronor (207) och orderstocken vid slutet av perioden var 1.848 miljoner kronor (1.903).

Teknikhandelsbolaget Lagercrantz redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Nettoresultatet var bättre än väntat. Styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning.

Omsättningen steg 5,8 procent till 2 159 miljoner kronor (2 040). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 162.

Ebita-resultatet uppgick till 390 miljoner kronor (343), väntat 373, med en ebita-marginal på 18,1 procent (16,8).

Resultatet före skatt var 298 miljoner kronor (272).

Resultatet efter skatt blev 240 miljoner kronor (213), analytikerkonsensus 222.

I ordinarie utdelning föreslås 1,90 kronor per aktie (1,60). Väntat var 1,79.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 378 miljoner kronor (418).

Optikerkedjan Synsam redovisar ett ebitda-resultat på 358 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (318).

Ebitda-marginalen blev 23,3 procent (22,3).

Rörelseresultatet (ebit) blev 171 miljoner kronor (133) och rörelsemarginalen var 11,1 procent (9,4).

Nettoomsättningen uppgick till 1.521 miljoner kronor (1.411). Den organiska tillväxten uppgick till 7,7 procent.

Bruttomarginalen blev 75,7 procent (76,6).

Fastator, som är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn, redovisar en avkastning på eget kapital om -36,5 procent för det första kvartalet 2024 (-9,0).

Det framgår av bolagets rapport.

Värdeförändringar av fastigheter i dotterbolag påverkade resultatet med -53,1 miljoner kronor (4,6).

Periodens resultat, landade på -245 miljoner kronor, att jämföra med -153 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Nettoomsättningen uppgick till 112 miljoner kronor (132).

Substansvärdet vid periodens slut landade på 589 miljoner kronor (1.649)

"Det förändrade ränteläget har också tydligt påverkat flera av våra investeringar negativt. På bara ett år har vårt substansvärde mer än halverats när ökade avkastningskrav har påverkat fastighetsvärden negativt och byggrätter blivit mycket svåra att värdera på grund av en stagnerad byggsektor. Fastators börskurs har fallit och per bokslutsdagen är substansrabatten drygt 80 procent", skriver Fastators nytillträdde vd Svante Bengtsson.

Vd:n uppger vidare att det är hans övertygelse "även om osvuret är bäst" att Fastator kommer att kunna nå en för alla parter godtagbar överenskommelse med obligationsinvesterarna.

Det är sedan länge kommunicerat till marknaden att Fastator inte uppfyller villkoren i bolagets utstående obligationer.

"När vi nått detta delmål finns en tydlig potential i kvarvarande innehav som enligt min mening inte återspeglas i nuvarande börskurs", skriver han.

Per den 31 mars 2024 uppgår moderbolagets soliditet till cirka 25,4 procent och likvida medel till 24,9 miljoner kronor.

Enligt obligationsvillkoren ska Fastators soliditet överstiga 45 procent – något de alltså inte gör.

Den 31 december i fjol var soliditeten 33 procent.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -