Signallistan visar vägen till bättre affärer!

  • Tydliga köp- och säljsignaler för både aktier och index
  • Daglig sammanfattning av börsen från Nyhetsbyrån Direkt
  • Signallistan som e-post
Beställ Signallistan

Teknisk analys med köp- och säljsignaler

Tydliga köp- och säljsignaler för aktier på OMX Stockholm, First North och AktieTorget.

Signallistan som e-mail

Varje börsdag får du ett e-post med listor över samtliga signaler, signalkurser och en daglig börskommentar direkt till din dator. Visar även signaler för utvalda index, fördelning av köp- och säljsignaler, Börstermometern mm.

Mer om Signallistan och teknisk analys

Med hjälp av teknisk analys görs en rad beräkningar utifrån kursutvecklingen hos en aktie. Resultatet av beräkningarna används sedan för att bedöma om en aktie i dagsläget bör köpas eller säljas. Signalerna beräknas på dagens slutkurser. För att få den aktuella situationen i en aktie klicka på aktienamnet och det öppnas ett diagram med 15 minuters intervall per stapel. Kurserna visas med 15 minuters fördröjning.

  • Datum: Datum då aktien och aktuell köp- eller säljsignal.
  • Signalkurs: Aktiens slutkurs dagen då signalen började gälla.
  • Senaste: Visar den aktuella aktiekursen som gällde efter den senaste handelsdagen.
  • Förändring: Visar förändringen i procent mellan senaste och signalkursen, dvs hur aktien utvecklats sedan denaktuella signalen började gälla.

Vad är teknisk analys?

I teknisk analys är det främst aktiens kurshistorik som används. Utifrån aktiens svängningar över tiden kan man med hjälp av olika matematiska beräkningar bedöma om en aktie i dagsläget skall köpas eller säljas. I teknisk analys är det alltså inte företaget som analyseras utan enbart själva aktiekursen och dess svängningar. I de historiska aktiekurserna antas all information som finns i marknaden ligga lagrad.

Trenden är den viktigaste indikatorn inom teknisk analys. Poängen med teknisk analys är att identifiera korta och långa trender och agera utefter dessa. De flesta som arbetar med teknisk analys vill ha en stigande trend när man skall köpa en aktie. Att gå emot trenden innebär att man även går emot den generella "marknadstron" vilket är en vansklig strategi på lång sikt.

Den enklaste metoden för att hitta en trend är att använda ett så kallat glidande medelvärde. Ett medelvärde jämnar ut kursrörelserna. Ju längre medelvärde, desto längre trender identifieras. Strategin är följande: Köp aktien när det glidande medelvärdet är uppåtriktat. Avvakta när det glidande medelvärdet inte har någon tydlig riktning och sälj när medelvärdet vänder nedåt.

I Signallistan beräknas medelvärden av olika längd. Dessa medelvärden är viktade glidande medelvärden som beräknas på aktiens medelkurs. När aktiens kurs överstiger ett kort medelvärde samtidigt som ett något längre medelvärde är stigande ges köpsignal. Säljsignal fås när kursen understiger samma korta medelvärde och det längre medelvärdet är fallande. I fall inget av dessa villkor är uppfyllda gäller den senaste signalen.

Innehållet i Signallistan är baserat på källor Placera Media anser tillförlitliga. Materialet kan dock vara ofullständigt och kan inte garanteras av Placera Media. Placera Media svarar inte för analysernas riktighet eller fullständighet och inte heller för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Placera Media tar inte ansvar för eventuella förluster till följd av rekommendationer i Signallistan.