Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Spotify, Heba, AAK, SBB, Assa Abloy, Elus Pro, Medicover, Kambi, Scandic, Enea, SEB, SHB, Telia, Pandox, Lyko och Desenio finns bland bolagen som publicerat sina delårssiffror.

Musikstreamingbolaget Spotify redovisar ett rörelseresultat på -6 miljoner euro för det första kvartalet 2022. Analytikernas förväntningar var ett rörelseresultat på -51,5 miljoner euro, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Beräknat på aktienivå var vinsten 0:21 euro, mot förhandsförväntningarna på -0:21 euro.

Intäkterna var 2,7 miljarder euro. Väntat var 2,6 miljarder euro. Antalet premiumabonnenter ökade med 15 procent till 182 miljoner under kvartalet.

Spotify spår att antalet premiumabonnenter ökar till 187 miljoner stycken i det andra kvartalet och att omsättningen ska öka till 2,8 miljarder euro, i linje med förväntningar.

Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 117 miljoner kronor i det första kvartalet (107). Driftöverskottet blev 77,1 miljoner kronor (70,3) och förvaltningsresultatet uppgick till 55,9 miljoner (48,6). Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 89,7 miljoner kronor (54,6). Efter skatt blev resultatet 200 miljoner kronor (106).

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 664 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytikers snittestimat i Infronts sammanställning låg på 626 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 11.239 miljoner kronor. Här snittestimatet på 10.323 miljoner kronor. Rörelseresultatet per kilo var 1:15 kronor. För motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet per kilo till 0:97 kronor.

AAK har fattat beslut om att avveckla verksamhet och investeringar i Ryssland. Avvecklingen förväntas leda till en kostnad om cirka 300-350 miljoner kronor som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. Givet antagandet om en gradvis överföring av volymer, räknar AAK med att den totala effekten på rörelseresultatet blir 75-100 miljoner kronor under 2022.

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.831 miljoner kronor i det första kvartalet 2022. Analytikerna i Infronts sammanställning av nio analytikers estimat hade väntat 1.771 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 1.153 miljoner kronor mot väntade 1.157 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 1.446 miljoner jämfört med förhandstipset på 1.133 miljoner kronor. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 2.362 miljoner kronor (2.333).

Efter skatt blev resultatet 2.926 miljoner kronor (2.725), vilket motsvarade 1:86 kronor per stamaktie (1:75).

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 4.001 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 2022. Enligt Infronts sammanställning av 19 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.736 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 15,0 procent, jämfört med förväntade 14,8 procent. Omsättningen i kvartalet uppgick till 26.591 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 14 procent. Analytikerna hade här räknat med 25.156 miljoner och 8,8 procent.

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat på 236 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Ebita-marginalen var 9,5 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av sju estimat hade räknat med 206 miljoner respektive 7,1 procent.

Nettoresultatet blev 155 miljoner kronor mot väntade 127 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 2.484 miljoner kronor. Här hade analytikerna tippat 2.514 miljoner kronor.

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 70 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (63). Resultatet per aktie steg till 1:30 kronor (1:15).

Nettoomsättningen växte till 936 miljoner kronor (846). Den organiska tillväxten var 3 procent. Orderingången landade på 1.053 miljoner kronor (1.073), en organisk minskning med 9 procent.

Ebita-resultatet förbättrades till 107 miljoner kronor (95) medan rörelseresultatet (ebit) förbättrades till 98 miljoner kronor (86). Ebita-marginalen steg till 11,5 procent (11,2).

Sol- och vindkraftsbolaget OX2 redovisar en omsättning på 1.621 miljoner kronor (1.003) i det första kvartalet, framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 105 miljoner kronor (25) och resultatet per aktie landade på 0:41 miljoner kronor (0:19).

"Vi har haft en stark start på året och fortsätter att leverera i enlighet med vår plan och våra mål. Vi har genomfört flera förvärv, sålt två vindparker i Sverige, gjort flera betydande framsteg i våra havsbaserade projekt samt etablerat oss på en ny marknad", säger vd Paul Stormoen.

It-bolaget Binero hade en omsättning på 27,5 miljoner kronor under det första kvartalet (11,5). Årliga återkommande intäkter per 31 mars 2022 uppgick till 53,2 miljoner kronor (34,1), en ökning med 56 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-3,9), varav -1 miljon är kostnader relaterade till integrationen av Redbridge och Binero.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 miljoner kronor (-7,5).

Forskningsbolaget Bioinvent redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på -68,3 miljoner kronor (-80,0).

Resultatet efter skatt låg på -67,7 miljoner kronor (-79,8). Resultatet per aktie uppgick till -1:16 kronor (-1:94). Nettoomsättningen steg till 16,7 miljoner kronor (6,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -79,8 miljoner kronor (-49,5) med likvida medel vid rapportperiodens utgång om 770 miljoner kronor (1.577). Bolaget hade även kortfristiga placeringar på 237 miljoner kronor vid kvartalets slut (0).

Momentum Group, leverantör av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn, redovisar ett resultat efter skatt på 28 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (27). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (0:55).

Rörelseresultatet blev 37 miljoner kronor (35). Nettoomsättningen uppgick till 399 miljoner kronor (350).

Momentum Group gjorde debut på Stockholmsbörsen i slutet av mars och är en avknoppning från Alligo. I resultatet ingår jämförelsestörande kostnader om 4 miljoner kronor hänförligt till särnoteringsprocessen.

Genovis, som marknadsför enzymer, antikroppar och reagenser för läkemedelsforskning och diagnostik, redovisar ett ebitda-resultat på 11,7 miljoner kronor (2,0) i det första kvartalet 2022.

Rörelseresultatet var 10,1 miljoner kronor (0,6) med en omsättning på 32,6 miljoner kronor (15,7).

Medicinteknikbolaget Irras redovisar ett rörelseresultat på -33,7 miljoner kronor (-39,3) för det första kvartalet 2022. Resultatet efter skatt låg på -33,3 miljoner kronor (-38,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:46 kronor (-0:59). Nettoomsättningen uppgick till 8,6 miljoner kronor (4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändringar i rörelsekapital, uppgick till -33,2 miljoner kronor (-34,4). Vid periodens slut uppgick den disponibla likviditeten till 19,6 miljoner kronor och 55,9 miljoner vid periodens början.

Bolaget har anlitat finansiella rådgivare för att genomföra en kapitalanskaffning som säkerställer bolagets kapitalbehov. Arbetet med detta kommer att slutföras och publiceras under andra kvartalet 2022.

Fastighetsbolaget Corems Driftöverskottet blev 727 miljoner kronor (184) och förvaltningsresultatet 409 miljoner (157) i det första kvartalet 2022.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 1.060 miljoner, medan värdeförändringarna på derivat var 720 miljoner kronor. Efter skatt blev resultatet 1.736 miljoner kronor (409), vilket motsvarade 1:47 kronor per stamaktie (1:14).

IT-konsultbolaget B3 Consulting redovisar ett rörelseresultat på 39,1 miljoner kronor (11,8) för det första kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 13,5 procent (5,2). Nettoomsättningen uppgick till 291 miljoner kronor (228). Försäljningstillväxten var 27,5 procent.

Resultat efter skatt blev 31,9 miljoner kronor (7,5).

Vård- och diagnostikbolaget Medicover redovisar ett ebitda-resultat på 62,6 miljoner euro för det första kvartalet 2022. Väntat var 64,7 miljoner enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Rörelseresultat, ebit, blev 22,5 miljoner euro och här var förväntningarna 31,5 miljoner euro. Nettoomsättningen uppgick till 382 miljoner euro mot väntade 367 miljoner.

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på 7,3 miljoner euro motsvarande en rörelsemarginal på 19,9 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra estimat hade räknat med 7,7 miljoner euro och 20,2 procent.

Intäkterna uppgick till 36,9 miljoner euro. Här väntades 37,9 miljoner euro. Försäljningstillväxten var -15 procent mot förväntade -12,4 procent. Resultat efter skatt blev 5,4 miljoner euro mot förhandstipset på 6,0 miljoner euro.

Storbanken SEB redovisar ett rörelseresultat på 7.857 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6.180 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Räntenettot uppgick till 7.062 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.721 miljoner. Provisionsnettot blev 5.398 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.120 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 535 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 638 miljoner kronor. Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 18,7 procent, jämfört med förväntade 19,3 procent.

SEB upprepar att bankens kostnadsmål för 2022 om 24,5 miljarder kronor, baserat på 2021 års valutakurser, ligger kvar. Banken upprepar också att planen är att under 2022 distribuera mellan 5-10 miljarder kronor genom aktieåterköp, beroende på marknadsförhållanden.

SEB skriver vidare att indikatorer på kreditkvalitet såsom sena betalningar var fortsatt i stort oförändrade under kvartalet. Osäkra lån fortsatte att minska under det första kvartalet till 8,3 miljarder kronor (9,8), vilket motsvarar 0,42 procent av totala lån (0,53).

 SEB:s räntenetto uppgick under det första kvartalet 2022 till 7.062 miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med närmast föregående kvartal och en ökning med 12 procent jämfört med samma period året före.

Utfallet var 5 procent högre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.721 miljoner kronor.

"Det kunddrivna räntenettot ökade med 358 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Både utlåningsvolymer, till stor del relaterad till aktivitet inom bryggfinansiering, och lånemarginaler lyfte räntenettot", skriver SEB.

Provisionsnettot minskade däremot med 8 procent till 5.398 miljoner kronor jämfört med kvartalet före, men var ändå 5 procent högre än Infronts konsensus.

"Nyutlåning i samband med företagstransaktioner och andra kapitalmarknadsaktiviteter saktade tydligt in jämfört med det ovanligt starka fjärde kvartalet. Bruttoprovisioner från emissioner och rådgivning minskade med 134 miljoner kronor till 422 miljoner kronor. Låneprovisionerna, brutto, i huvudsak hänförliga till företagstransaktioner, minskade med 180 miljoner kronor till 804 miljoner kronor", skriver SEB.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 6.586 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 6.204 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 8.013 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.653 miljoner. Provisionsnettot blev 2.911 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.882 miljoner.

Kreditförlusterna var 6 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 237 miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,4 procent, jämfört med förväntanssnittet om 10,9 procent.

Handelsbankens räntenetto steg 4 procent under det första kvartalet 2022, jämfört med det fjärde kvartalets 7.735 miljoner kronor, och uppgick till 8.013 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.653 miljoner kronor.

Provisionsnettot minskade med 8 procent till 2.911 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.882 miljoner kronor.

Handelsbanken skriver att en stor del av ökningen i räntenettot förklaras av växande affärsvolymer, främst inom fastighetsfinansiering.

Angående provisionsnettot skriver banken fondprovisionerna sjönk med 173 miljoner kronor till följd av lägre börskurser i spåren av den geopolitiska oron.

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.202 miljoner kronor för det första kvartalet 2022, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 33,0 procent.

Genomsnittet av sju analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.040 miljoner kronor med en marginal på 32,7 procent.

Nettoomsättningen blev 21.818 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.501 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent under kvartalet.

Telia upprepar sina prognoser för helåret. Bolaget räknar fortfarande med att det justerade ebitda-resultatet såväl som tjänsteintäkterna kommer att visa en låg ensiffrig tillväxt under 2022. Prognoserna gäller i konstant valuta.

Telia står också fast vid att betald capex väntas hamna i spannet 14-15 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

Vidare upprepar bolaget sin ambition för åren 2021-2023 om att tjänsteintäkterna ska visa en låg ensiffrig tillväxt och justerat ebitda ska visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt.

Betald capex i förhållande till nettoomsättningen väntas återgå till omkring 15 procent till 2023.

Sakförsäkringsbolaget Solid Försäkring redovisar ett resultat efter skatt på 13,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (40,4). Resultatet per aktie backade till 0:65 kronor (2:02).

Resultatet före skatt minskade till 17,0 miljoner kronor (52,7). Kapitalförvaltningens resultat blev -14,2 miljoner kronor (24,0) i spåren av utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Premieinkomsterna, brutto, steg till 270 miljoner kronor (216) medan premieintäkter för egen räkning ökade till 269 miljoner kronor (235). Tekniskt resultat låg på 33,4 miljoner kronor (29,9). Totalkostnadsprocenten var 88,4 procent (87,9).

Tobii Dynavox, som nyligen knoppades av från Tobii, redovisar ett rörelseresultat på 17,2 miljoner kronor (28,0) för det första kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen minskade till 7 procent (14). Intäkterna var 246 miljoner kronor (207), motsvarande en ökning om 19 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent.

Nettoresultatet uppgick till 9,9 miljoner kronor (15,8). Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -27,8 miljoner kronor (48,0).

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 244 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 749 miljoner kronor. Utlåningen till allmänheten växte till 34,2 miljarder kronor jämfört med 31,6 miljarder ett år tidigare.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,5 procent vid utgången av kvartalet. Kreditförlusterna uppgick till 176 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 181 miljoner kronor.

Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 1.889 miljoner dollar för det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.768 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 1.977 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 1.849 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 191.400 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 192.400 tusen fat per dag.

I december i fjol ingick Lundin Energy och norska Aker BP avtal om en sammanslagning av olje- och gasverksamheterna där Aker BP köper Lundin Energys oljetillgångar. Sammanslagning beräknas ske i juni i år.

Hotellbolaget Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -237 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig -210 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

De totala intäkterna blev 2.733 miljoner kronor i kvartalet, mot snittförävntan om 2.558 miljoner kronor.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 395 kronor i det första kvartalet (147) kronor. Det genomsnittliga rumspriset (ARR) var 1.011 kronor (841).

First North-listade Build Data, ett it-bolag inom bland annat fastighetsutveckling, hade en nettoomsättning på 22,1 miljoner kronor (8,5) i det tredje kvartalet, januari-mars 2022, bolagets brutna räkenskapsår.

Årligt återkommande intäkter, ARR, som står för 80 procent av intäkterna, uppgick till 74,1 miljoner kronor i slutet av kvartalet (23,0). Totala kontraktsvärden uppgick till 107 miljoner kronor (41,4).

Bruttomarginalen var 96 procent. Ebitda-resultatet uppgick till -1,5 miljoner kronor (3,1) och rörelseresultatet blev -4,8 miljoner kronor (0,9).

Lönekostnaderna uppgick till 19,1 miljoner kronor (5,4) och antalet anställda ökade från 28 procent vid utgången av tredje kvartalet i fjol till 113 vid utgången av tredje kvartalet i nuvarande räkenskapsår.

Programvarubolaget Enea redovisar ett rörelseresultat på -3,5 miljoner kronor (44,7) för det första kvartalet 2022. Rörelsemarginalen blev -1,5 procent (20,9).

"Omstruktureringen av operativsystemsverksamheten, vilken genomförts enligt plan i det första kvartalet till en kostnad av 23 miljoner kronor, kommer få full effekt från och med april i år", skriver vd Jan Häglund i rapporten.

Justerat rörelseresultat uppgick till 20,1 miljoner kronor (44,7), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,3 procent (20,9).

Resultatet efter skatt blev -8,2 miljoner kronor (43,5). Nettoomsättningen uppgick till 242 miljoner kronor (214), motsvarande en tillväxt på 13 procent.

E-handlaren BHG Group redovisar ett justerat rörelseresultat på 134 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt väntat sig 126 miljoner, enligt Infront.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent, mot väntade 4,0 procent. Rörelseresultatet blev 97,9 miljoner kronor. Här var 102 miljoner väntat. Nettoomsättningen uppgick till 3.111 miljoner kronor, mot väntade 3.147 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 0,6 procent.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett rörelseresultat på -9,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (19,7).

Nettoomsättningen blev 553 miljoner kronor (438). Försäljningstillväxten var 26,1 procent (40,1).

Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,9 procent (46,0).

Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 494 miljoner kronor i det första kvartalet 2022. Analytiker hade i snitt räknat med 555 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning. Från fastighetsförvaltning var driftnettot 543 miljoner kronor, jämfört med förväntningar på 534 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 467 miljoner kronor. Väntat var 515 miljoner.

Orealiserade värdeförändringar från Förvaltningsfastigheter uppgick till 279 miljoner kronor (-351), främst relaterade till l lägre avkastningskrav i den svenska hotellfastighetsportföljen baserat på externa värderingar.

Orealiserade värdeförändringar på derivat uppgick till 930 miljoner kronor (327), främst förklarat av högre långa marknadsräntor. Nettoresultatet uppgick till 1.044 miljoner. Här låg konsensus på 257 miljoner kronor.

Desenio, som säljer väggkonst på nätet, redovisar ett justerat ebita-resultat på 36,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (91,6).

Den justerade ebita-marginalen blev 12,7 procent (22,8). Nettoomsättningen uppgick till 288 miljoner kronor (402). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48,8 miljoner kronor (30,5).

 
 
 
 
 
 

ENEA
UTMANANDE NÅ LÖNSAMHETSMÅL 2022 - VD (Direkt)

2022-04-27 07:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enea upprepar sitt långsiktiga mål avseende omsättningsökning och en rörelsemarginal överstigande 20 procent, men det osäkra omvärldsläget och ett svagt första kvartal gör att bolaget nu bedömer det som utmanande att nå lönsamhetsmålet under 2022.

Det skriver vd Jan Häglund i rapporten för det första kvartalet.

"Sammantaget bedömer vi att ökade intäkter i kombination med effektiviseringar och kostnadskontroll gör att vi kan nå en högre lönsamhet för helåret", skriver han.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt


 
 
 
 
 
 
 
 

Enea - I dag

 •  
  • Idag:
   -3,42 %
  • Senast:
   186,20
1216180185190195
Tisdag, Apr 26, 14:22192
 
 
 
 
 
 

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

 
I dag
-1,58 %
Senast
2 018,33
121620002025205020752100
 

VÄRLDSINDEX

Index +/- % Senast
 DAX -1,20 13 756,40
 Hang Seng 0,21 19 976,91
 Nikkei -1,34 26 341,47

VALUTOR

Valuta +/- % Senast
USD/SEK 0,94 9,81
EUR/SEK 0,37 10,45
GBP/SEK -0,21 12,35
EUR/USD -0,57 1,07

RÄNTOR

Ränta +/- % Senast
5-års ränta 0,00 1,35
10-års ränta 0,00 1,52

RÅVAROR

Råvara +/- % Senast
Guld -0,25 1 900,36
Silver 0,51 23,59
Koppar 0,04 9 918,50
 
 
 
 
 
 

ENEA
UTMANANDE NÅ LÖNSAMHETSMÅL 2022 - VD (Direkt)

2022-04-27 07:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enea upprepar sitt långsiktiga mål avseende omsättningsökning och en rörelsemarginal överstigande 20 procent, men det osäkra omvärldsläget och ett svagt första kvartal gör att bolaget nu bedömer det som utmanande att nå lönsamhetsmålet under 2022.

Det skriver vd Jan Häglund i rapporten för det första kvartalet.

"Sammantaget bedömer vi att ökade intäkter i kombination med effektiviseringar och kostnadskontroll gör att vi kan nå en högre lönsamhet för helåret", skriver han.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt


 
 
 
 
 
 
 
 

Enea - I dag

 •  
  • Idag:
   -3,42 %
  • Senast:
   186,20
1216180185190195
Tisdag, Apr 26, 14:22192
 
 
 
 
 
 

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

 
I dag
-1,58 %
Senast
2 018,33
121620002025205020752100
 

VÄRLDSINDEX

Index +/- % Senast
 DAX -1,20 13 756,40
 Hang Seng 0,21 19 976,91
 Nikkei -1,34 26 341,47

VALUTOR

Valuta +/- % Senast
USD/SEK 0,94 9,81
EUR/SEK 0,37 10,45
GBP/SEK -0,21 12,35
EUR/USD -0,57 1,07

RÄNTOR

Ränta +/- % Senast
5-års ränta 0,00 1,35
10-års ränta 0,00 1,52

RÅVAROR

Råvara +/- % Senast
Guld -0,25 1 900,36
Silver 0,51 23,59
Koppar 0,04 9 918,50
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -