Oniva Online Group Europe
Delårsrapport januari – september 2015 (Cision)

2015-10-28 08:30
Juli-september 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 50,6 MSEK (66,8). En minskning på 24 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,0 MSEK (0,4), kostnader av engångskaraktär ingick med 2,2 MSEK (3,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -1,4 MSEK (-3,6) och periodens resultat, EAT, var -0,8 MSEK (-6,4). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,52).
Januari-september 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 154,8 MSEK (198,1).  En minskning med 22 procent som huvudsakligen var hänförlig till nedläggningar av produktområden inom Onlinemarknadsföring. · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –9,4 MSEK (4,0), kostnader av engångskaraktär ingick med 7,5 MSEK (9,0). · Periodens resultat före skatt, EBT, uppgick till -17,0 MSEK (-8,3) och periodens resultat, EAT, var -16,7 MSEK (-12,9). · Periodens resultat per aktie uppgick till -0,93 SEK (-1,05). Väsentlig händelse under perioden Den 1 juli 2015 genomfördes en riktad nyemission och bolaget tillfördes 22,9 MSEK före emissionskostnader. Väsentlig händelse efter periodens utgång Jakob Söderbaum lämnade av privata skäl VD-rollen den 12 oktober. Till tf. VD utsågs bolagets ekonomi- och finansdirektör Thomas Broberger. Styrelseordförande Lars Wahlström engagerades som arbetande styrelseordförande. Kostnader för avveckling av VD har belastat tredje kvartalets resultat. Kommentar från Thomas Broberger, tf. VD ”Vi ökade omsättningen med fem procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2015. Det var en ökning som kom från affärsområde Hosting. Vi har under kvartalet fortsatt förändringsarbetet med fokus på att förbättra lönsamhet och kassaflöde.” Nyckeltal, koncernen Kv 3 Kv 3 2014 jan-sep 2015 jan-sep  2014 Helår 2014 2015 Nettoomsättning, 50,6 66,8 154,8 198,1 256,4 MSEK EBITDA, MSEK 1,0 0,4 -9,4 4,0 -24,0 EBT, MSEK -1,4 -3,6 -17,0 -8,3 -207,2 Periodens -0,8 -6,4 -16,7 -12,9 -255,4 resultat, MSEK Resultat per -0,04 -0,52 -0,93 -1,05 -18,93 aktie, SEK Ordförande och VD-kommentar Online Group redovisade en nettoomsättning på 50,6 MSEK (66,8) för perioden, en minskning med 24 procent som förklaras av nedläggningar av produktområden, medieplanering och affiliator, inom affärsområdet Onlinemarknadsföring. Jämfört med perioden april-juni 2015 ökade omsättningen med 2,3 MSEK motsvarande 5 procent. Det var affärsområdet Hosting som ökade intäkterna. Bolaget redovisade ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 1,0 MSEK (0,4). I resultatet ingick kostnader av engångskaraktär med 2,2MSEK (3,0). Dessa avsåg avveckling av ledande befattningshavare, VD och försäljningschef för Onlinemarknadsföring i Sverige.  Online Group redovisade ett resultat före skatt på -1,4 MSEK (-3,6) för tredje kvartalet. För att stärka upp bolagets finansiella ställning genomfördes i juli en riktad nyemission och bolaget tillfördes 22,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Likvida medel uppgick per den 30 september till 13,3 jämfört med 16,7 MSEK vid ingången av året. Online Groups VD Jakob Söderbaum lämnade av privata skäl bolaget den 12 oktober. Styrelsen utsåg bolagets ekonomi- och finansdirektör Thomas Broberger till tillförordnad VD. Styrelsen uppdrog åt ordförande att engagera sig som arbetande styrelseordförande. Kostnader för avveckling av VD ingick i kostnader av engångskaraktär i tredje kvartalet. Vid utgången av september hade Online Group 153 (194) medarbetare i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Vi genomför nu en framåtriktad genomlysning och förnyelse av våra kunderbjudanden samtidigt som vi fortsätter förbättra lönsamhet och kassaflöde. Lars Wahlström                            Thomas Broberger Ordförande                                     tf. VD Kvartalsvis utveckling Kv 3 2015 Kv 2 2015 Kv 1 2015 Kv 4 2014 Kv 3 2014 Nettoomsättning, MSEK 50,6 48,3 55,9 58,3 66,8 EBITDA, MSEK 1,0 -9,1 -1,3 -28,0 0,4 EBT, MSEK -1,4 -11,8 -3,9 -198,9 -3,6 Periodens resultat, MSEK -0,8 -12,0 -3,9 -242,5 -4,2 Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,70 -0,23 -14,16 -0,52  

Binero Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -