Storytel
Delårsrapport januari - juni 2017 Storytel AB (publ) (Cision)

2017-08-15 08:30
Klicka här (https://youtu.be/BunqxeqG3_Y) för att se intervju med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren, där de kommenterar kv2 2017 Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv2 2016) · Ökat abonnentstocken från 381 200 till 423 200 abonnenter (291 600) · Ökat Streaming-intäkterna från 155,7 Mkr till 167,0 Mkr (111,3 Mkr) · Ökat andelen internationella Streaming-intäkter från 38,2% till 39,3% (32,4%) · Lanserat tjänsten i Ryssland. Storytel finns nu på sju språkmarknader · Flyttat Storytels huvudkontor till Norstedts-huset på Riddarholmen i Stockholm · Förvärvat Telegram Förlag och lanserat journalistisk utgivningsgren (Storytel Dox) · Lanserat en ny app, "Stories by Storytel", med s.k. tap stories eller chattberättelser
Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing Valuta: tusen SEK kv2 kv3 2016 kv4 2016 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 2016 Totalt Streaming Prognos* Intäkter 111 135 703 147 399 155 660 167 008 195 000 339 Täckningsbidrag** 20 961 29 269 32 684 32 133 27 847 Täckningsgrad 18,8% 21,6% 22,2% 20,6% 16,7% Betalande abonnenter 291,6 341,5 360,2 381,2 423,2 496,0 Ändring abonnenter 23,3 49,9 18,7 21,0 42,0 72,8   Sverige Streaming Intäkter 75 284 86 889 91 557 96 177 101 365 110 500 Täckningsbidrag 22 424 29 464 27 073 32 678 31 257 Täckningsgrad 29,8% 33,9% 29,6% 34,0% 30,8% Betalande abonnenter 193,7 219,9 230,8 241,4 255,8 280,0 Ändring abonnenter 13,4 26,2 10,9 10,6 14,4 24,2   Utlandet Streaming *** Intäkter 36 055 48 814 55 842 59 483 65 643 84 500 Täckningsbidrag -1 463 -195 5 611 -545 -3 410 Täckningsgrad -4,1% -0,4% 10,0% -0,9% -5,2% Betalande abonnenter 97,9 121,6 129,4 139,8 167,4 216,0 Ändring abonnenter 9,9 23,7 7,8 10,4 27,6 48,6   Print Publishing**** Intäkter 129 133 179 189 258 104 137 111 969 615 Täckningsbidrag***** 51 109 48 544 74 367 37 543 37 840 Täckningsgrad 39,43% 36,45% 39,29% 36,05% 33,80% * Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten ** Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader *** I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden **** Print Publishing är hänförligt  till fysisk utgivning. Norstedts Förlagsgrupp och Peoples’s Press ingår samtliga kvartal. People’s Press har lagts till från kv2 2017 och historiska kvartal har därmed uppdaterats, i syfte att nå en jämförbarhet. I koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.  ***** Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader. VD har ordet Storytels framgång definieras i hög grad av vår förmåga att lägga byggstenar som gör tjänsten åtkomlig för en ständigt växande publik vilket i sin tur möjliggör vår fortsatta tillväxt. Tillväxt skapas genom geografisk expansion, genom att nå ut på fler tekniska plattformar, introducera nya typer av innehåll eller nya sätt att njuta av bra berättelser. Under kv2 2017 sjösatte vi ambitiösa initiativ inom alla de tillväxtkategorierna. Vi lanserade Storytel i Ryssland, vi släppte Storytel på Sonos integrerade högtalarsystem, vi lanserade journalistiska reportage genom Storytel Dox och vi skapade en promoting-app med så kallade chat-berättelser under namnet Stories. Vi flyttade även vårt huvudkontor till Norstedts-huset på Riddarholmen i Stockholm och sitter nu på den plats där Sveriges första bok trycktes för 600 år sedan. Cirkeln är sluten och vår virtuella tjänst har nu en bra fysisk plats att utgå från. Sommaren ser bra ut och vår prognos för kv3 2017 är nära 500 000 betalande abonnenter i genomsnitt och 195 Mkr i streaming-intäkter, motsvarande cirka 50% årlig tillväxttakt. Sverige Streaming Storytel Sverige har vuxit oavbrutet under 7 år. Från 4k (4 000) abonnenter i kv2 2010 till de 256k abonnenter vi hade i genomsnitt under kv2 2017. Den årliga tillväxten har legat stabilt kring 60-70k abonnenter de senaste 2 åren och visar idag inga direkta tecken på avmattning. Räknat på en befolkning på 8 miljoner invånare över 18 år så har vi idag nått en penetration på 3,2%. Det kan jämföras med Spotify respektive Netflix som idag har nått en penetration på 20-30% i Sverige. Vi har ännu inte mättat varumärkeskännedomen i Sverige då vår marknadsföring fortsatt ger effekt. Vi tror därför att det finns goda förutsättningar att växa Storytel i Sverige även framöver. Täckningsbidraget i Sverige ligger stadigt på drygt 30% vilket indikerar en långsiktig EBITDA-marginal på cirka 20% för den svenska marknaden. Enligt vår uppskattning ska marknaden för ljudbokstjänster i Sverige kunna nå en penetration på 6-8% av befolkningen över 18 år när marknaden väl har mognat. Vår bedömning är att ljudböcker har en liknande potential även på våra utländska marknader. Utlandet Streaming Storytel finns nu på sex marknader utanför Sverige (Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Ryssland) och vi planerar att lansera ytterligare marknader under andra halvåret. Vi hade i genomsnitt 167k abonnenter utomlands i kv2 2017 vilket motsvarar en ökning med 69k abonnenter från 98k i genomsnitt kv2 2016. Vi har det senaste året nästan fördubblat ökningstakten i absoluta tal och växer nu snabbare i utlandet än i Sverige. I utlandet har snittintäkten per abonnent ökat med cirka 6% det senaste året till följd av våra prishöjningar i Danmark och Norge under andra halvan av 2016. Snittintäkten per abonnent är i nuläget i stort sett samma i utlandet som i Sverige. I kv2 2017 var intäkterna i utlandet 66 Mkr att jämföra med 36 Mkr i kv2 2016, vilket motsvarar en intäktsökning på cirka 82%. Vår målsättning är att vara marknadsledande inom ljudböcker på alla våra språkmarknader. Så här långt har vi nått det målet i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna.   Vi går nu in i en fas av snabb internationell expansion och ökar kraftigt satsningarna på innehållsproduktion och marknadsföring kommande kvartal i takt med att vi lanserar och växer tjänsten på ett större antal språkmarknader. I kv2 2017 gjorde vi planenligt en EBITDA-förlust på cirka 17 Mkr i utlandet. Våra marknads- och innehållssatsningar i utlandet kostade cirka 32 Mkr under kv2 2017. Ryssland lanserade vi under kv2 2017, där har vi i skrivande stund inte påbörjat marknadsföringen i någon större omfattning. Publishing För två år sedan köpte Storytel upp Massolit Förlagsgrupp AB som då gjorde stora förluster. Situationen är en helt annan idag, ett tydligt fokus på underhållningslitteratur för barn och vuxna och en betydligt lättare organisation har gett resultat. Förlagsverksamhet präglas av kraftiga säsongssvängningar där det fjärde kvartalet ska hämta in och överbrygga de förluster som normalt görs under de tre första kvartalen. Det är därför glädjande att vår svenska förlagsverksamhet sammantaget gör ett nollresultat på EBITDA nivå under kv2 2017. Samtliga fyra böcker i Elena Ferrantes serie Neapelkvartetten toppar Norstedts försäljning under kvartalet. Det är en fantastisk berättelse om två flickor man får följa genom livet, från uppväxten i 50-talets Neapel och fram till ålderdomen i nutid. Rekommenderas varmt! Jenny Colgans feelgood böcker om det lilla bageriet på strandpromenaden från Massolit skördar fortsatt stora framgångar. Paula Hawkins nya bok I djupt vatten släpptes under kvartalet som inbunden och förhoppningen är att pocketboken ska nå en stor publik när den släpps, precis som hennes förra bok Kvinnan på tåget. Bredden på barnboksutgivningen på såväl Rabén & Sjögren som B.Wahlströms imponerar stort, men en titel som utmärker sig speciellt i kv2 2017 är ändå J.K.Rowlings Fantastiska vidunder. Årets stora boksläpp i världen kommer den 7 september. Det är Norstedts-titeln Mannen som sökte sin skugga av David Lagercrantz. Vi hoppas på samma enastående framgångar som för de tidigare böckerna i Stieg Larssons Millenium-serie om Lisbeth Salander. Finansiell information Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det legala moderbolaget är Storytel AB (publ). Storytel A.S (Norge) ägs till 50% av Cappelen Damm och redovisas i koncernredovisningen enligt klyvningsmetoden. Helägda dotterbolag ingår i koncernredovisningen fr.o.m registreringsdatum eller förvärvsdatum. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Intäkter och resultat för perioden (jmf kv2 2016) Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv2 2017 till 265 899 (120 363) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för cirka 60,7% (67,6%) och utlandet för cirka 39,3% (32,4%). Storytel A.S i Norge ägs till 50% tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen i enlighet med klyvningsmetoden. I tabellen på s.2 inkluderas samtliga abonnenter och intäkter i Norge och ingår i utlandet Streaming varför redovisade intäkter i tabellen på s.2 är högre än i koncernredovisningen, för att ge en rättvisande bild av intäkter per abonnent. Handelsvaror uppgick i koncernen för kv2 2017 till 161 073 (77 627) Tkr. I handelsvaror ingår kostnader för produktion av ljudböcker, kostnad såld vara för fysiska böcker, lager- och distributionskostnader samt royaltykostnader till andra förlag och till upphovsrättsinnehavare. Övriga externa kostnader uppgick i koncernen för kv2 2017 till 73 090 (22 002) Tkr. Den största kostnadsposten under övriga externa kostnader utgörs av marknadsföringskostnader. Andra större poster utgörs av lokalkostnader, IT-kostnader samt konsultkostnader. Personalkostnader uppgick i koncernen för kv2 2017 till 53 501 (15 737) Tkr. Förlagsverksamheten är något mer personalintensiv än Streamingverksamheten vilket förklarar den relativa ökningen mot kv2 2016, då Norstedts Förlagsgrupp och People’s Press inte ingick i koncernen. Resultat före avskrivningar uppgick i koncernen för kv2 2017 till -8 013 (7 128) Tkr. Avskrivningar består främst av avskrivningar på goodwill och andra övervärden som identifierats i samband med de förvärv som genomförts. De största tillgångsposterna är hänförliga till förvärven av Norstedts, Mofibo och People’s Press. Avskrivningar hänförliga till de tre posterna uppgår till cirka 11 Mkr per kvartal (Peoples’s Press fr.o.m. kv2 2017).  Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system. Finansnetto består både av ränteintäkter- och räntekostnader samt realiserade och orealiserade kursdifferenser. Räntekostnader på banklån uppgår till cirka 2 Mkr. Resultat per aktie, efter skatt, uppgick i kv2 2017 till -0,55 kr beräknat som periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Koncernen - Finansiell ställning och kassaflöde per 30 juni 2017 (jmf 31 dec 2016) Koncernen hade vid periodens slut 109 504 (129 561) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten uppgick till 22,4% (23,8%). Eget kapital uppgick till 174 456 (172 472) Tkr. Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 156 931 (155 161) Tkr. Lånen har börjat amorteras under 2017 och den del som kommer amorteras under kommande 12 månader ligger som kortfristig skuld och uppgår till cirka 45 Mkr. Under kv2 2017 har 20 Mkr i förvärvslån upptagits för att delvis finansiera förvärvet av People’s Press. Övrig del finansierades genom nyemitterade aktier och egna medel. Antal aktier och Aktiekapital (per 30 juni 2017) Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut var 48 510 040. Dessa var fördelade på 635 st A-aktier och 48 509 405 st B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till 24 255 020 kr per 30 juni 2017. Händelser efter periodens slut Den 10 augusti kommunicerades att Storytels danska verksamhet passerade 100 000 betalande abonnenter, motsvarande en fördubbling av intäkterna i Danmark sedan Storytel förvärvade det danska ljudboksförlaget Mofibo i maj 2016. Kommande rapportdatum Delårsrapport januari - september 2017 kommer att avges 15 november 2017. Stockholm den 15 augusti 2017 För ytterligare information kontakta: Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36 Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08  

Storytel B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -