Inission
Inission växer i Finland genom förvärvet av MLB Electronics Oy (Cision)

2022-01-21 08:30

(This press release is available in English at the bottom)

Genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja Oy har Inission AB (“Inission”) tecknat ett avtal om att förvärva 100% av MLB Electronics Oy (“MLB”). MLB är en av Finlands mest erfarna kontraktstillverkare och har ett brett utbud av tjänster genom hela tillverkningsprocessen. Förvärvet breddar Inissions portfölj och stärker positionen och närvaron i Finland.

Priset för 100 % av MLB-aktierna uppgår till 1,7 MEUR, med en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,6 MEUR baserat på MLB:s intäkter för åren 2022 och 2023. Undertecknandet skedde den 21 januari 2022 och tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Aktierna kommer betalas med kontanta medel vid tillträdet.

Om MLB
MLB grundades 1977 och är ett EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med 45 anställda baserat i Lohja, Finland. År 2021 omsatte MLB 6,9 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Kundportföljen är väl fördelad och inkluderar kunder inom industri, medicinteknik och instrument.

Strategisk motivering
Med en bred kundbas, hög kompetens samt mer tillverkningskapacitet och resurser bidrar förvärvet till Inissions expansion på den finska EMS-marknaden. Förvärvet balanserar också Inissions kundportfölj både i antal och industrisegment. För MLB innebär affären att verksamheten kan förbättra service och produktutbud till sina befintliga och nya kunder i Finland.

Efter förvärvet blir MLB ett dotterbolag under Inission Lohja och fortsätter vara en oberoende enhet på kort sikt frånsett att Inission Lohjas VD Pekka Väyrynen, utöver sina nuvarande arbetsuppgifter och ansvar, efterträder Rainer Backman som VD för MLB. På medellång sikt kommer företagen integreras in i varandra för att utnyttja de fördelaktiga synergier som dessa organisationer kan ge varandra.

Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,7 MEUR av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor. Transaktionen beräknas ha en positiv inverkan på intäkter och rörelseresultat (EBIT) för Inission 2022.

Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja:
-
Vi på Inission Lohja är oerhört glada över att se Inission expandera i Finland genom förvärvet av MLB. Bolaget är en av de mest kända EMS-tjänsteleverantörerna i landet och vi ser fram emot ett starkt samarbete. Med Inissions och MLB:s samlade kapacitet och branschkunskap har vi möjligheten att erbjuda våra kunder både banbrytande lösningar och kundservice i världsklass.

Rainer Backman, VD MLB:
- Som tjänsteleverantör inom elektroniktillverkning är vi en av de äldsta och mest erfarna inom vårt område i Finland. Vi har arbetat med våra kunder i 45 år, varav 33 år som familjeföretag. Våra värderingar bygger på viljan att samarbeta och ta hand om våra kunder på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål. Våra styrkor är kundorientering, flexibel tillverkning, kvalitet och en stab av erfarna yrkesmän. Genom att kombinera våra styrkor med Inissions kan vi ta hand om våra kunder mer effektivt, erbjuda ett bredare utbud av tjänster och utveckla vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Detta säkerställer att vi möter de växande behoven inom alla sektorer inom elektronikindustrin. Vi blickar med stor entusiasm mot framtiden.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inission finanser från den 31 januari 2022.

För mer information:
Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy
+358 50 555 1516
pekka.vayrynen@inission.com

Rainer Backman, CEO MLB Electronics Oy
+358 400 475 500
rainer.backman@mlb.fi

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Faktorigatan 15A,
652 21 Karlstad

På bifogad bild ser vi fr. v. Rainer Backman, Petra Löytänä, Asta Kronvall-Kettunen, Fredrik Berghel, Pekka Väyrynen och Marcus Karlsson.


The press release in English:

Inission grows in Finland through the acquisition of MLB Electronics Oy

Inission AB (“Inission”), through its wholly owned subsidiary Inission Lohja Oy, has signed an agreement to acquire 100% ownership of MLB Electronics Oy (“MLB”). MLB is one of the most experienced contract manufacturers in Finland with a wide range of services throughout the manufacturing process. With this acquisition Inission will widen its portfolio and strengthen its position and presence in Finland.

The price for acquiring 100% of the MLB shares is EUR 1.7 million with an additional purchase price of maximum EUR 0.6 million based on MLB’s revenue for year 2022 and 2023.
The signing took place 21st of January 2022 and closing is planned to the 31st of January 2022.

Overview of MLB
Founded in 1977, MLB is an EMS (Electronics Manufacturing Services) company based in Lohja, Finland with 45 employees. In year 2021 MLB had a revenue of EUR 6.9 million with EBITDA of EUR 0,6 million. The customer portfolio is well distributed and includes customers within industry, MedTech and instruments.

Strategic rationale
Through the acquisition, MLB will be able to improve service and product offering to its existing and new customers in Finland. Inission will widen its customer base, increase competence, capacity, and resources to grow the EMS business in Finland. The acquisition also balances Inission’s customer portfolio both in numbers and industrial segments.

After the acquisition, MLB will be a subsidiary under Inission Lohja and will continue its operations out of their current facilities and organization on short-term basis with the exception that Inission Lohja’s CEO Pekka Väyrynen in addition to his current duties and responsibilities will succeed Rainer Backman as CEO of MLB. In medium-term, the companies will be merged to utilize the beneficial synergies these organizations can provide each other.

The cash transaction is fully financed with loan of EUR 1.7 million by Inission’s bank according to Inission standard terms. The transaction is estimated to have a positive impact on revenue and operating profit (EBIT) of Inission in 2022.

Pekka Väyrynen, CEO Inission Lohja:
- We at Inission Lohja are extremely delighted to see Inission expanding in Finland through MLB acquisition and knowing MLB to be one of the most famous EMS service providers in Finland. Together with Inission’s capabilities and industry knowledge we will be even more focused on high tech and providing machine building industries focused cutting-edge solutions. We at Inission Lohja look for strong co-operation within MLB and professionals at MLB and Inission Lohja are together ready to utilize both unit’s all aspects in order to provide world class customer service.

Rainer Backman, CEO MLB:
- As an electronics manufacturing service provider, we are one of the oldest and most experienced in our field in Finland. We have been working with our customers for 45 years, of which 33 years as a family business. Our values are based on the desire to co-operate an attend to our customer in the best way possible to reach our common goals. Our strengths are customer orientation, agile manufacturing, quality and a staff of experienced professionals. By combining our strengths with Inission, we are able to serve our customers more efficiently, offer a wider range of services and be able to develop our operations in a whole new way. This will ensure that we meet the growing needs of all the sectors in electronics industry. We are looking towards the future with great enthusiasm.
 

The acquisition will be consolidated as part of Inission financials from the 31st of January 2022.

For further information please contact
Pekka Väyrynen, CEO Inission Lohja Oy
+358 50 555 1516
pekka.vayrynen@inission.com

Rainer Backman, CEO MLB Electronics Oy
+358 400 475 500
rainer.backman@mlb.fi

This information is such information that Inission AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on January 21 2022 at 08:30 CET.

About Inission
Inission Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive.

Inission has production units in Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norway), Lohja (Finland) Lagedi and Tallinn (Estonia). Inission is listed on Nasdaq First North with Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) as a certified adviser. The company's reports are filed under:
www.inission.com/investor-relations
 

Inission AB: org.nr 556747-1890
Faktorigatan 15A,
652 21 Karlstad

In the attached photo we see from the left Rainer Backman, Petra Löytänä, Asta Kronvall-Kettunen, Fredrik Berghel, Pekka Väyrynen and Marcus Karlsson.


Inission B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -