Safeture AB
Safeture AB:s företrädesemission övertecknad (Cision)

2022-11-15 11:30
Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 MSEK före emissions-kostnader. Emissionslikviden medför bland annat att Safeture kan fortsätta stödja Bolagets tillväxttakt och utveckling av sin plattform för att hantera anställdas säkerhet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag den 15 november 2022.

- Jag vill tacka alla som valde att delta i företrädesemissionen. Ert förtroende har hjälpt oss att säkerställa tillräcklig finansiering för att fortsätta stödja vår utveckling till en ledande aktör inom säkerhet för anställda och att ta de sista stegen till att bli ett lönsamt bolag med verksamhet på en snabbt växande global marknad, säger Safetures VD Magnus Hultman.

Tilldelning, teckning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 28,8 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 18,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 106 procent. Safeture tillförs således cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,9 MSEK (varav cirka 0,4 MSEK avser garantiersättning).

Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 9 033 933 aktier. Totalt 8 444 643 aktier (motsvarande cirka 25,3 MSEK) tecknades med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 18,6 MSEK. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 20 oktober 2022.  De tecknare som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas den 15 november 2022. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Safeture att ha ökat med 9 033 933 aktier, från 30 113 110 aktier till 39 147 043 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 722 714,64 SEK, från 2 409 048,80 SEK till 3 131 763,44 SEK.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA pågår på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 25 november 2022. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Setterwalls Advokatbyrå AB agerat som legal rådgivare och

Nordic Issuing AB som emissionsinstitut och projektledare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.seinfo@nordic-issuing.se

För mer information om Safeture, vänligen kontakta:

Magnus Hultman, VD

Telefon: +46 (0) 706 00 81 66

E-post: magnus.hultman@safeture.com

Denna information är sådan som Safeture AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl 11.30.

Om Safeture

Safeture (grundat 2009) är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett digital plattform för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering. Genom världsledande teknologi och innovativa lösningar hjälper Safeture i dag mer än 4 000 företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.seSafeture - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -