Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Lundbergs, Multiq, Real Heart, Medicpen, Future Gaming Group, Free2move, Panion Animal Health, Ayima, Orezone, Absolicon, Three Gates, Flowscape, Net Gaming, Parans, Neurovives, Sensus, Ortivus, Acousort, Africa Resources, Climeon, Global Gaming, Paxman, Raketech, Stillfront, Sedana: Här är resultaten. (Uppdaterad)

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 2.458 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (1.558). Resultatet per aktie uppgick till 7:43 kronor (3:92). Rörelseresultatet blev 2.889 miljoner kronor (1.999). Nettoomsättningen uppgick till 4.771 miljoner kronor (4.731).

Substansvärdet per aktie var 291 kronor den 20 november och i slutet av det tredje kvartalet låg det på 319 kronor per aktie.

Bildskärmsleverantören Multiq redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (0,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 kronor (0:00). Rörelseresultatet var 1,5 miljoner kronor (0,4). Nettoomsättningen uppgick till 35,3 miljoner kronor (32,4).

"För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och positiva resultat", skriver den tillförordnade vd:n Lars Pålsson i rapporten.

Real Heart, som utvecklar ett artificiellt hjärta, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2018 på -1,8 miljoner kronor (-1,5). De totala intäkterna var 0,0 miljoner kronor (0,1), varav nettoomsättningen alltjämt var noll.

"Under kvartalet har vi bland annat genomfört de sista pre-kliniska djurtesterna i Leuven, etablerat en standardiserad operationsteknik och inlett samarbeten med världsledande hjärtpumpsforskare. Efter kvartalets utgång nådde vi dessutom en milstolpe genom att påvisa vårt artificiella hjärtas förmåga att ge stabila värden en längre tid efter operation", skriver vd Azad Najar i delårsrapporten.

I onsdags meddelade Real Heart att bolaget har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför cirka 63,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Spotlightlistade Medicpen, som utvecklar och säljer medicinhanteringssystem, redovisar ett resultat efter finansiella poster på -3,5 miljoner kronor (-3,1) för det tredje kvartalet.

Bolaget hade inga intäkter under kvartalet.Likvida medel uppgick till 3 miljoner kronor per den sista september. Bolaget genomförde under hösten en nyemission som inbringade cirka 12 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Future Gaming Group, som handlas på Spotlight och som via portföljbolag är verksamt inom bland annat betting, hade en omsättning om 23 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (3,2), motsvarande en ökning på 615 procent.

"Genom de förvärvade verksamheterna har vi skapat en betydligt större och mer stabil koncern än tidigare", skriver vd Alexander Pettersson i rapporten.

Samtidigt uppgick rörelseresultatet uppgick till 7,2 miljoner kronor, att jämföras med en förlust på 4,9 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året.

NGM-noterade Free2move, som verkar inom IoT, hade ett rörelseresultat om -6,9 miljoner kronor under tredje kvartalet (-7,7). Bolagets nettoomsättning var 0 miljoner kronor (1,2) och orderstocken vid periodens slut var 0.

"Tredje kvartalet har präglats av intensivt arbete med kundbearbetning och lämnande av offerter för olika kundprojekt. Marknaden är fortsatt omogen och innebär långa beslutsprocesser på mellan 4-6 månader. Därav har vi inte uppnått försäljningsmålen. Mycket positivt är dock att vi efter rapportperiodens slut har skrivit avtal på ett nytt kundprojekt, vilket publicerades igår. Det kommer dock att dröja ytterligare en tid innan vi ser effekten på kassaflödet", skriver vd Leif Syrstad i rapporten.

Spotlightbolaget Panion Animal Health hade ett rörelseresultat om -0,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (-0,9). Likvida medel vid periodens slut var cirka 2 miljoner kronor (1,2).

Bolagets projekt med epilepsi hos hundar fortskrider och nästa steg är att genomföra en pilotstudie hos privatägda hundar i en nordamerikansk klinik.

Den digitala marknadsföringsbyrån Ayima, som i höstas bytte handelsplats från Spotlight till Nasdaq First North, hade under det tredje kvartalet 2018 totala intäkter på 54,9 miljoner kronor, en ökning med 43 procent från motsvarande period i fjol.

Bruttoresultatet blev 24,6 miljoner (14,5), resultatet före skatt -0,4 miljoner kronor (-2,6) och nettoresultatet 0,1 miljoner kronor (-2,6).

Prospekteringsbolaget Orezone, listat på Spotlight, redovisar ett resultat på -1,7 miljoner kronor (-0,1) för det tredje kvartalet. Bolaget hade inga intäkter under kvartalet.

Under kvartalet har Orezone gjort en riktad nyemission, där Caldera Ridge Capital kom in som ny storägare och samarbetspartner. Vid september månads utgång uppgick bolagets likvida medel till 5,8 miljoner kronor.

Absolicon, som handlas på Spotlight, hade en nettoomsättning på 1,9 miljoner kronor (0,5) under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 miljoner kronor (-1,7).

"Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produktutveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats", kommenterar bolaget rapporten.

Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt redovisningsmetod till successiv vinstavräkning vilket innebär att pågående arbeten till fastpris vinstavräknas till den grad de är utförda.

Three Gates, som handlas på NGM, hade en nettoomsättning på 1,4 miljon kronor under det tredje kvartalet 2018 (1,0). Rörelseresultatet uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,4).

Den 30 oktober började den fysiska versionen av Three Gates konsolspel 8 to Glory levereras till butiker som en start på en "omfattande" butiksexponering. Spelet kommer att uppdateras säsongsvis.

"Vi bedömer att försäljningen kommer att öka under fjärde kvartalet till följd av den fysiska distributionen, men ser på olika alternativ för att stärka upp likviditeten i bolaget", skriver bolaget i rapporten.

Flowscape, som levererar system som optimerar kontorsarbete, redovisar en nettoomsättning på 6,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet (0,2).

Vid månadsskiftet februari/mars genomfördes förvärvet av Flowscape. Därmed är koncernens siffror svåra att jämföra mot föregående år, betonar bolaget.

Koncernens rörelseresultat sjönk till -5,7 miljoner kronor (-2,5) och nettoresultatet minskade till -5,8 miljoner kronor (-2,5). Den största delen av bolagets nettoomsättning på 6,0 miljoner kronor i det tredje kvartalet kom från den nordiska marknaden.

First North-listade Net Gaming redovisar ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet på 32,3 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört från 25,6 miljoner kronor under motsvarande period året före. Intäkterna ökade till 51,5 miljoner kronor (40,2) och den organiska tillväxten var 21 procent.

Parans Solar Lightning, som handlas på Spotlight, hade ett resultat om -4,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet (-4,5). Resultat per aktie blev -0:18 kronor (-0:24). Likvida medel var 1 miljon kronor.

"Resultatet följer i princip bolagets strategiska plan där det investeras betydande resurser i att bygga den kommersiella infrastrukturen i de prioriterade marknaderna", kommenterar vd Anders Koritz i rapporten.-

Orderingången under de första nio månaderna i år uppgår till 5,5 miljoner kronor där den holländska tunnelaffären på cirka 20 miljoner kronor inte räknats in då slutligt kontrakt ännu inte tecknats.

"Vi bedömer det dock som realistiskt att vi på helåret skall kunna uppnå 25 miljoner kronor i ordervärde", skriver Anders Koritz.

Neurovives rörelseresultat för tredje kvartalet blev -15,1 miljoner kronor (-12,8) och för första nio månaderna till -53,2 miljoner kronor (-56,2).

Det negativa rörelseresultatet har påverkats av externa kostnader vilka under de första nio månaderna uppgick till 41,4 miljoner kronor. Kostnader avseende utvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas har påverkat periodens resultat med -30,3 miljoner kronor (-22,8) varav -18,2 miljoner (-11,8) avser projekt i klinisk fas.

Soliditeten var 90 (94) procent den 30 september 2018 och det egna kapitalet uppgick till 117 miljoner kronor (116). Likvida medel uppgick till 38,4 miljoner kronor (35,4) per den 30 september 2018, en ökning med 9,4 miljoner jämfört med årets början.

"Koncernen är i behov av tillkommande finansiering under första halvåret 2019 för att säkra den fortsatta driften. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa verksamhetens behov av finansiering och arbetar aktivt med lösningar för att genomföra bolagets kommunicerade affärsplan", heter det.

Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 4,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-17,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (-0:03).

Rörelseresultatet blev 8,8 miljoner kronor (-18,2). Nettoomsättningen uppgick till 95,7 miljoner kronor (70,9). Orderingången steg till 101 miljoner kronor (59,4).

Medicinteknikbolaget Ortivus redovisar ett resultat efter skatt på -1,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-3,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (-0:12). Nettoomsättningen uppgick till 13,3 miljoner kronor (11,8). Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-3,7).

Materialteknikföretaget Svenska Aerogel, listat på First North, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2018 på -5,5 miljoner kronor (-1,0).

De totala intäkterna minskade till 1,6 miljoner kronor (5,3), varav nettoomsättningen var 0,0 miljoner kronor (0,1).

De lägre intäkterna jämfört med samma kvartal förra året beror till största delen på minskade EU-bidrag.

Spotlightlistade Acousort, som är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, hade ett resultat före skatt om -2,1 miljoner kronor (-1,3) under det tredje kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till -0:21 kronor (-0:20).

Den 30 september 2018 uppgick Acousorts soliditet till 90 procent (87). Eget kapital uppgick till 18,5 miljoner kronor jämfört med 6,1 miljoner vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2018 uppgick Acousorts likvida medel till 18,2 miljoner kronor (4,9). Bolagets kassaflöde för årets tredje kvartal uppgick till -2,2 miljoner kronor (-2,2).

Det NGM-noterade diamantbolaget Africa Resources hade ett resultat före skatt om -1,0 miljon kronor under det tredje kvartalet (-0,6).

"Det negativa resultatet under det tredje kvartalet är i huvudsak hänförbart till löpande kostnader, diesel, säkerhetspersonal samt betalningar av skatter i samband med att bolaget påbörjade produktion i provinsen", heter det i delårsrapporten.

De inledande driftstörningarna i produktionen på grund av inkörningsproblem med maskinen har delvis fortsatt under det tredje kvartalet vilket har försenat produktionen och haft en negativ inverkan på processade volymer av diamantförande grus. Sedan i början av november har bolaget kommit till rätta med driftproblemen på den nya maskinen, skriver bolaget.

Likvida medel uppgick till cirka 175.000 kronor vid utgången av september 2018.

Cleantechbolaget Climeon redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2018 på -23,5 miljoner kronor (-13,5). Rörelseresultatet sjönk till -23,3 miljoner kronor (-13,0). Nettoomsättningen steg till 8,9 miljoner kronor (0,0). Orderingången minskade till 39,0 miljoner kronor (293,8).

Bolagets orderstock uppgår nu till 816 miljoner kronor (353), efter att Climeon under kvartalet tagit sina två första order inom det geotermiska segmentet i Japan. Climeon beskriver sin finansiella stabilitet som god med en kassa på 144 miljoner kronor. Bolaget exekverar enligt den affärsplan som kommunicerades i samband med listningen av aktien på First North under 2017, är budskapet.

Global Gamings intäkter var 253 miljoner kronor under det tredje kvartalet vilket innebar en ökning med 93 procent, jämfört med 131 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet landade på 60,3 miljoner kronor (42,1) i det tredje kvartalet. Det operativa kassaflödet uppgick till 59,8 miljoner (60,8).

För bolagets helt dominerande produkt Ninja Casino ökade spelintäkterna med 11 procent (NGR) jämfört med årets andra kvartal och deponeringarna ökade med 9 procent under samma period. Ninja Casinos bidrag under andra kvartalet var 91 procent av koncernens intäkter.

Paxman, som handlas på First North och som är verksamt inom skalpkylningssystem, hade en omsättning på 16,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet (8,3). Rörelseresultatet uppgick till -0,2 miljoner kronor (-1,7) och nettoresultatet till -0,3 miljoner kronor (-1,7).

"Den rörelsedrivande verksamheten redovisar ett positivt resultat för andra kvartalet i rad, vilket innebär att underskottet helt och hållet är hänförbart till moderbolagets löpande kostnader", heter det i delårsrapporten.

First North-bolaget Raketech, verksamt inom affiliate-tjänster inom sportspelsmarknaden, hade en intäktstillväxt om drygt 42 procent under det tredje kvartalet 2018, till 7,0 miljoner euro (4,9). Den organiska tillväxten uppgick till 28,6 procent (32,6%).

Justerat ebitda-resultat ökade till 4,1 miljoner euro (2,8), motsvarande en marginal på 58,7 procent (57,1%). Justerat rörelseresultat uppgick till 3,7 miljoner euro (2,6), motsvarande en marginal på 52,4 procent (53,6%). Vinsten för perioden landade på 1,7 miljoner euro (1,6), med en vinst per aktie om 0:05 euro (0:07).

Spelutvecklaren Stillfront redovisar ett ebitda-resultat på 120 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (99). Nettoomsättningen i kvartalet blev 315 miljoner (252).

Siffrorna är helt i linje med de preliminära uppgifter Stillfront tidigare lämnat. Jämförelsetalen är proforma som om Stillfronts förvärv av Goodgame Studios genomförts per 1 juli 2017.

Sedana Medical hade en nettoomsättning under det tredje kvartalet om 12,7 miljoner kronor (10,2) vilket motsvarade en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Resultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till -1,0 miljon kronor (-1,0) och ebitda-marginalen blev därmed -7,6 procent (-9,6%).

Ebitda-resultatet var i linje med Sedanas planer då de operativa kostnaderna ökar när bolaget utvecklar organisationen och ökar närvaron på marknaden, skriver vd Christer Ahlberg i rapporten. Ebit-resultatet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-2,3). Totala kassaflödet uppgick till -6,4 miljoner kronor (-10,5) och likvida medel vid periodens utgång låg på 175 miljoner kronor (90,2).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -