Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 OX2, SBB, John Mattsson, FM Mattsson, Truecaller, Smart Eye, Synsam, Catena Media och Storskogen finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 162 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-13,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (-0:05). Nettoomsättningen uppgick till 101 miljoner kronor (6,4).

Rörelseresultatet blev 242 miljoner kronor (8,4). Värdeförändring av fastigheter uppgick för perioden till 292 miljoner kronor (36,5).

Qlosr Group, som erbjuder IT-lösningar och paketerade prenumerationstjänster, hade intäkter om 116 miljoner kronor för det andra halvåret 2021 (65,4) varpå en organisk tillväxt om 10,5 procent sågs. Omställningen mot prenumerationsintäkter fortsatte att accelerera kraftigt och ökade med 79,6 procent, varav 35 procent var organiskt, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev -51,4 miljoner kronor (-2,5) för perioden. Nettoresultatet kom in på -49,9 miljoner kronor (-2,5).

Cortus Energy, som är listat på First North och har utvecklat en grön lösning för energigas, hade ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om -16,1 miljoner kronor (-15,4) för det fjärde kvartalet 2021. Nettoresultatet för perioden blev -19,4 miljoner kronor (-19,7).

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 46,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (34,4). Resultatet per aktie ökade till 0:93 kronor (0:69).

Nettoomsättningen steg till 370 miljoner kronor (306). Rörelseresultatet förbättrades till 57,7 miljoner kronor (49,5). Försäljningen inom produktområdet E-mobility ökade med 35 procent i kvartalet, med en god försäljning främst inom AC-laddning (laddboxar och publika laddare), uppger bolaget.

Vårdföretaget GHP redovisar ett resultat efter skatt på 16,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (33,1). Resultatet per aktie minskade till 0:21 kronor (0:45).

Nettoomsättningen steg till 402 miljoner kronor (394). Den organiska försäljningstillväxten var 2,8 procent (8,8). Rörelseresultatet sjönk till 28,2 miljoner kronor (40,4). Ebitda-resultatet blev 54,7 miljoner kronor (66,4).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:50).

Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett justerat ebita-resultat på 74 miljoner kronor (60) för det fjärde kvartalet 2021. Den justerade ebita-marginalen var 33,3 procent (31,7).

Rörelseresultatet blev -9,81 miljoner kronor (12,4). Periodens resultat uppgick till 1,0 miljoner kronor (16,1).

Nettoomsättningen uppgick till 221 miljoner kronor (189). Försäljningstillväxten var 17 procent och den organiska tillväxten utgjorde 7 procent.

Ingen utdelning föreslås för 2021, skriver Karnov i rapporten och hänvisar till att bolaget förbereder att slutföra det tilltänkta förvärvet i Spanien och Frankrike och nyligen tog in kapital för att delfinansiera förvärvet.

Diagnostestbolaget Diagonal Bio redovisar ett rörelseresultat om -3,0 miljoner kronor (-0,2) Omsättningen var 0,2 miljoner kronor (0). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 miljoner kronor (+0,6) med likvida medel om 20,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Index Pharmaceuticals rörelseresultat kom in på -22,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-10,1).

Bolaget hade ingen omsättning för perioden (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43,9 miljoner kronor (–8,1).

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience, som är noterat på handelsplattformen Spotlight Stock Market, redovisar ett resultat före skatt på -2,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-1,7).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0). Bolaget har under senaste kvartalet haft intäkter om 0,4 miljoner kronor (0) vilket huvudsakligen är bidrag från EU för pågående forskningsprojekt. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12,0 miljoner kronor (1,0).

Vind- och solkraftsbolaget OX2 redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 317 miljoner kronor (116).

Justerat för noteringskostnader blev rörelseresultatet 320 miljoner kronor (116). Nettoomsättningen steg till 2.430 miljoner kronor (1.754).

Nettoresultatet ökade till 236 miljoner kronor (73), motsvarande 0:87 kronor per aktie (0:29). Helårsresultatet landade på 334 miljoner kronor (298). Ingen utdelning föreslås.

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.695 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av tio analytikers estimat hade väntat 1.564 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 1.082 miljoner kronor mot väntade 1.064 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 2.960 miljoner jämfört med förhandstipset på 1.049 miljoner kronor. Värdeförändringar på fastigheter summerade till 9.851 miljoner kronor mot väntade 6.217 miljoner kronor.

Efter skatt blev resultatet 12.553 miljoner kronor (3.350), vilket motsvarade 8:47 kronor per stamaktie (2:29).

För helåret var resultatet per stamaktie 17:35 kronor. Bolaget lämnade i januari en prognos om ett resultat efter skatt för helåret på 13:70-14:20 kronor per stamaktie serie A och B.

En månadsutdelning om 1:32 kronor per aktie föreslås för helåret 2021, väntat var 1:19. En utdelning om 2 kronor per stamaktie D föreslås delas ut kvartalsvis.

SBB sätter för helåret 2022 prognosen om ett resultat på 8:10 kronor per stamaktie A och B.

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett rörelseresultat på -78,8 miljoner kronor (+29,4) för det fjärde kvartalet 2021. Resultatet efter skatt var -78,8 miljoner kronor (+28,5) motsvarande ett resultat per aktie om -1:35 kronor (0:74).

Nettoomsättningen uppgick till 4,9 miljoner kronor (98,7). Omsättningen under perioden utgjordes huvudsakligen av intäkter från produktion av antikroppar. Under jämförelseperioden hade bolaget milstolpsbetalningar om totalt 10 miljoner dollar.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -75,7 miljoner kronor (+29,2) med likvida medel om 0,9 miljarder kronor vid rapportperiodens utgång. Därtill hade bolaget kortfristiga placeringar om 172 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Annehems hyresintäkter uppgick till 50,2 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 (43,2). Driftöverskottet blev 39,1 miljoner kronor (34,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 17 miljoner (-4,3).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 66,8 miljoner kronor (69,5), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 1,3 miljoner kronor (0).

Efter skatt blev resultatet 65,1 miljoner kronor (44,2).

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat före skatt på 85,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (34,3). Ebita-resultatet uppgick till 100 miljoner kronor (45). Resultat efter skatt blev 59 miljoner kronor (24) och resultatet per aktie uppgick till 3:03 kronor (1:22). Nettoomsättningen uppgick till 571 miljoner kronor (423). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 33 procent.

En utdelning om 4:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2021, att utbetalas vid två tillfällen med 2:40 kronor per utdelning.

3D-bioskrivarbolaget Bico redovisar ett resultat efter skatt på -25,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (+20,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:41 kronor (0:64). Rörelseresultatet blev -53,4 miljoner kronor (22,0).

Nettoomsättningen uppgick till 519 miljoner kronor (207). Organisk tillväxt i kvartalet rensat för försäljning av icke-återkommande pandemirelaterade hygienprodukter föregående år var 30 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Fastighetsbolaget Genova Propertys hyresintäkter uppgick till 94,7 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 (62,8). Driftöverskottet blev 64,7 miljoner kronor (47,2) och förvaltningsresultatet uppgick till 33,3 miljoner (10,8).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 302 miljoner kronor (83,3). Efter skatt blev resultatet 263 miljoner kronor (108).

Bryggeriet Kopparbergs redovisar ett rörelseresultat på 42,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-35,2). Resultatet före skatt uppgick till 41,1 miljoner kronor (-43,6). Nettoomsättningen uppgick till 446 miljoner kronor (307).

En utdelning om 7:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (6:75).

Fastighetsbolaget John Mattsons hyresintäkter uppgick till 144 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 (78,1). Driftöverskottet blev 79,8 miljoner kronor (49,6) och förvaltningsresultatet uppgick till 22,9 miljoner (19,7). Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 683 miljoner kronor (456), medan orealiserade värdeförändringar på derivat var 15,6 miljoner kronor (8,4).

Efter skatt blev resultatet 568 miljoner kronor (387).

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet 2021 på 82,2 miljoner kronor (63,3). Rörelseresultatet blev 76,5 miljoner kronor (60,6).

Nettoomsättningen uppgick till 490 miljoner kronor (397). Den organiska tillväxten var 14,1 procent. Ebita-marginalen uppgick till 16,8 procent (16,0).

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (4:50).

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett rörelseresultat om -16,8 miljoner kronor (-14,2) för det fjärde kvartalet 2021.

Resultatet efter skatt låg på -16,0 miljoner kronor (-14,2) motsvarande ett resultat per aktie om -0:47 kronor (-0:41). Nettoomsättningen uppgick till 188 miljoner kronor (160). Orderingången ökade till 345 miljoner kronor (239). Kassaflödet uppgick till +55,0 miljoner kronor (51,5) med likvida medel om 103 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2021.

Speqta, verksamt inom digital marknadsföring, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på -4,7 miljoner kronor (-13,4). Nettoomsättningen sjönk till 15,5 miljoner kronor (23,6). Nettoresultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till -9,3 miljoner kronor (-9,9).

Resultatet från avyttrade verksamheter var 70,8 miljoner kronor (21,7). Periodens resultat landade således på 61,5 miljoner kronor (11,8).

Resultatet per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till -0:14 kronor (-0:15).

Haypp Group, en onlinebaserad återförsäljare inom snus och tobaksfritt snus, redovisar ett justerat rörelseresultat på 11,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (11,2).

Rörelseresultatet blev -10,4 miljoner kronor (-18,9). Bruttomarginalen i kvartalet var 10,8 procent (14,3). Resultatet före skatt uppgick till -13,8 miljoner kronor (-31,5). Nettoomsättningen blev 591 miljoner kronor (513).

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar en nettoomsättning på 43,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (18,3). Den organiska tillväxten var 20 procent. Ebitda-resultatet uppgick till -21,1 miljoner kronor (-14,0).

"Ökad aktivitet inklusive tillkommande kostnader för adderade resurser från förvärvet av Affectiva är orsaken till det lägre resultatet", skriver bolaget i sin rapport.

Rörelseresultatet uppgick till -43,6 miljoner kronor (-19,4). Avskrivningar av övervärden som uppstod i samband med förvärvet av Affectiva samt iMotions uppgick till 18,8 miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 278 miljoner kronor per sista december.

Optikkedjan Synsam redovisar ett ebitda-resultat på 296 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (279). Rörelseresultatet (ebit) blev 151 miljoner kronor (155).

Nettoomsättningen uppgick till 1.245 miljoner kronor (1.093). Försäljningstillväxten var 14,0 procent och organiska tillväxten uppgick till 13,8 procent (19,1). Bruttomarginalen ökade till 79,2 procent (76,5). Resultat efter skatt blev 47 miljoner kronor (-34) och resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (-0:47).

En utdelning om 1:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:00).

Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 196 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (76,1). Kvartalets omsättning uppgick till 392 miljoner kronor (186).

Utfallet kan ställas mot de besked som Truecaller lämnade den 20 januari om att det justerade ebitda-resultatet väntades bli 185-195 miljoner kronor fjärde kvartalet och omsättningen förväntades uppgå till 380-400 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till -20,8 miljoner kronor. Här hade bolaget räknat med poster om -15 till -20 miljoner kronor, primärt kopplade till bolagets notering på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021. Resultatet efter skatt uppgick till 138 miljoner kronor (-8,7).

Ingen utdelning föreslås för 2021.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett ebitda-resultat på 12,7 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021 (12,4), motsvarande en marginal om 40 procent (47,0).

Intäkterna uppgick till 31,9 miljoner euro (26,6). Försäljningstillväxten var därmed 20 procent och den organiska försäljningstillväxten 9 procent – 19 procent med den tyska marknaden borträknad. Nettoresultatet blev 4,5 miljoner euro (6,4).

Intäkterna under årets första månad var 29 procent högre än januari 2021. Med Tyskland exkluderat var intäkterna 36 procent högre.

På den Nordamerikanska marknaden steg sportbetting och kasino med 54 procent under månaden och bolaget räknar med att intäkterna från marknaden kommer att överstiga 100 miljoner dollar helåret 2022, givet att nuvarande marknadsestimat och lanseringskalender håller.

Catena Medias intäkter ökade med 20 procent i det fjärde kvartalet medan lönsamheten föll tillbaka som en följd av en blandning av tillfälliga faktorer, uppger vd Michael Daly i rapporten.

"Intäktspress på sportspeloperatörer i Europa pressade våra marginaler. I Japan orsakade lättnaden av covid-relaterade restriktioner en minskning av onlinekasino när användare tog tillfället i akt att tillbringa mer tid utanför hemmet. Vi återupptog även vårt investeringsprogram för framtida tillväxt när lättnaden av pandemin möjliggjorde en gradvis normalisering av affärsvillkor och konsumentmiljö", skriver vd:n i rapporten.

Ebitda-marginalen blev 40 procent jämfört med föregående års 47 procent och nettoresultatet minskade till 4,5 miljoner euro från föregående års 6,4 miljoner euro.

Investmentbolaget Storskogen redovisar ett justerat ebita-resultat på 542 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade väntat sig ett justerat ebita på 598 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning baserat på åtta prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 6.039 miljoner kronor, mot väntade 5.539 miljoner kronor. Det justerade ebita-resultatet blev 542 miljoner kronor. Väntat var 570 miljoner kronor.

En utdelning om 0:065 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. På denna punkt väntades 0:08 kronor per aktie.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -