Historiken talar för teknikfonderna

Fondanalys Det har blåst en hård motvind för teknikfonderna i år. 2022 är första året sedan 2012 som branschfonderna ny teknik inte klår globalt aktieindex. För den investerare som vågar gå motvalls har Placera två tips på teknikfonder.

I år ser de globala tillväxtbolagen ut att göra sitt sämsta år sedan år 2000 relativt värdebolagen. Tillväxtbolagen har haft motvind i år från den överraskande stora och breda inflationen som spillt över i stora ränteuppgångar när världens centralbanker höjt räntorna i ett allt ursinnigare tempo.

De flesta teknikbolag räknas som tillväxtbolag och har följt med i årets nedgång för tillväxtbolagen. Investerarna har roterat ut från teknik- och tillväxtbolag till fördel för lägre värderade värdebolag.

Det breda globala teknikindexet MSCI ACWI Information Technology Index gör sitt svagaste år på 10 år relativt globalt aktieindex MSCI ACWI index. Att investerarnas intresse för teknikaktier varit och är svalt indikerar Bofa Securities senaste investerarenkät om. De globala investerarna har nu den lägsta nettoexponeringen mot teknikaktier sedan 2006.

Om vi lyfter blicken så är tekniksektorn den bäst presterande sektorn under de senaste 30 åren. Och det vittnar inte minst listan över världens största börsnoterade bolag som innehåller en uppsjö av bolag som var små- eller inte ens existerade för 30 år sedan.

Tekniksektorn drivs av innovation och ny teknikutveckling. Den är även livsviktig för utvecklingen av alla andra sektorer som gynnas av ny teknikinnovation genom effektivisering och ökad produktivitet.

Tekniksektorns allt viktigare andel i den globala ekonomin vittnar teknikandelen av USA:s BNP som mer än fördubblats de senaste 10 åren. Och 10 årsperioden före det ökade den med 50 procent.

Tekniksektorn drar nytta av flera långsiktiga strukturella trender som molntjänster, robotisering, e-handel, big data, internet of things och 5G. Runt hörnet finns dessutom framtida teknologier som artificiell intelligens och virtuell verklighet som sannolikt kommer skapa nya företag, effektiviseringar och ökad produktivitet.

Att ta rygg på en framgångsrik förvaltare som kan tekniksektorn är rätt om du inte vill leta teknikbolag själv. Placera lyfter fram två aktivt förvaltade teknikfonder med en otroligt bra långsiktig avkastningshistorik. Båda har lägre risk än fondkategorin och jämförelseindex.

DNB Teknologi har 20 års framgångsrik historik. Fonden förvaltas av Anders Tanberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Thune och Erling Kise. De två förstnämnda har förvaltat fonden sedan januari 2002, vilket borgar för kontinuitet och stor kännedom om det investeringsunivers de rör sig inom.

Anders Tanberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Thune och Erling Kise

Fonden investerar i bolag inom sektorerna teknologi, media och telekom, vilket ger en bred exponering. Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Målet är att främst investera i teknikorienterade bolag på global basis. Fokus ligger på att hitta globala teknikbolag som marknaden underskattar och är felprissatta.

Förvaltarna ser gärna att företagsledningen har en bra och bevisad historik. Företagen bör ha en ökande vinsttillväxt, en övertygande och unik affärsmodell som begränsar hot från nya aktörer.

Investeringsprocessen mynnar ut i global portfölj på drygt 50 innehav. Stora bolag utgör 68 procent av fondens värde. Medelstora bolag står för 17 procent. Resterande del består av små bolag. Det är en tydlig avvikelse från index.

Fondens karaktär är nu mer aggressiv än vad den har varit under flera år, vilket man ser i bilden. Majoriteten av fondens innehav är nu tillväxt- och kvalitetsbolag. Det är ett medvetet val, som förvaltaren Sverre Bergland bekräftade under en intervju med Placera.

Förvaltarna har köpt in mer mjukvarubolag och spelaktier, samtidigt som de sålt av delar av defensiva telekombolag.

Fonden består av 58 procent i teknikbolag, vilket är en undervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är kommunikation där både telekomoperatörer och spelbolag inkluderas. Den delen väger 31 procent, vilket är en stor övervikt.

USA är det största landet med drygt 54 procent av investeringarna, vilket är en undervikt mot index och fondkategorin. Tyskland är näst största land på drygt 10 procent, följt av franska bolag. Sveriges vikt är 8 procent och är det fjärde största landet. Europa utgör drygt 36 procent, vilket är klar övervikt jämfört med fondkategorins snitt.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Microsoft 8,9
SAP 5,2
Alphabet Class A 4,8
Capgemini 3,9
Meta Platforms 3,7
Salesforce 3,4
Deutshce Telekom 3,2
Visa 3,1
Mastercard 2,8
Nokia 2,8
Källa: Morningstar 41,8

 

Fondens tio största innehav väger drygt 41 procent. Fondens klart största innehav är Microsoft på knappt 9 procent. Tyska mjukvarujätten SAP är näst störst på drygt 5 procent följt av Alphabet.

Avkastningen för de tre senaste åren landar på drygt 43 procent jämfört med kategorisnittets avkastning på drygt 31 procent. Det är bra med tanke på att avkastningen de senaste åren varit svagare än historiskt, men det senaste året har avkastningen hör den till en av de bästa i fondkategorin.

Det som imponerar mer är fondens avkastning sedan start. Avkastningen de senaste 15 åren landar på 18 procent per år jämfört med fondkategorins avkastning på 12 procent per år

Det är en mycket bra överavkastning särskilt med tanke på att risken i fonden har varit klart lägre än kategorisnittet för liknande fonder. Det ger en av fondkategorins högsta riskjusterade avkastningar.

DNB Teknologi   Kategori: Branschfond, Ny teknik
Avkastning % 3 år 43,1 31,2
Avkastning % i år -2,5 -26,7
Risk % 3 år 15,1 19,9
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,3  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Anders Tandberg-Johansen  
  Erling Thune  
* Morningstar har 5-gradig skala. Sverre Bergland  
Källa: Morningstar den 30 nov. 2022 Erling Kise  

 

Fonden har fem stjärnor av fem möjliga både på tre och fem års sikt hos Morningstar och förvaltar i dag 38 miljarder kronor. Den årliga avgiften ligger på 1,3 procent per år, vilket gör den till en av de absolut billigaste i fondkategorin.

Placera tycker att DNB Teknologi är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont och för den som vill ha exponering mot globala teknikbolag.  

Fidelity Global Technology Fund förvaltas sedan 2013 av Hyun Ho Sohn med bas i London. Han investerar i tillväxtbolag med globalt mandat. Till sin hjälp har han tillgång till Fidelitys drygt 20 analytiker som bevakar TMT-sektorn. 

Hyun Ho Sohn

Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

Många av investeringarna sker i bolag med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för strukturell tillväxt. Lönsamheten ska vara bra i kombination med en stark affärsmodell. Bolagen ska gärna vara marknadsledare, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. De ska gärna verka på en marknad med höga inträdesbarriärer för konkurrenter.

Fonden delas upp i tre olika investeringsteman: tillväxt, cykliska och speciella situationer.

Tillväxttemat är fondens största investeringstema. Det är bolag som gynnas av en långsiktigt strukturell tillväxt, oftast är bolagen marknadsledare med stor innovationshöjd och teknologier som förändrar en hel sektor.

Tillväxttemat innehåller aktier med högre risk. Investeringshorisont är på minst tre år, men oftast betydligt längre än så. Det är helt enkelt långsiktiga vinnare som kan förändra en hel sektor. Typiska sektorer inom tillväxttemat är molntjänster, Internet of Things och e-handel.

Cykliska teknikaktier är bolag som följer ett cykliskt mönster och är mer mogna än bolag inom tillväxtemat.

De cykliska investeringarna hittas oftast inom vissa undersektorer. Det är teknikbolag med en starkar balansräkningar och inte så kapitalintensiva. Investeringshorisonten är här kortare på mellan 12 och 18 månader. Oftast utgör den här typen av aktier mindre än 30 procent av fonden. Här hittar vi bland annat cykliska halvledarbolag och kretskortstillverkare.

Speciella situationer är fondens sista investeringstema. Det är teknikbolag som är felprissatta med en betydande uppsida. Det är oftast större bolag med diversifierad verksamhet som kräver en komplex analys för att förstå värdet av vissa delar. Det kan även vara bolag med ledningsbyte och viss verksamhetsförändring. Normalt består fonden av mindre än 30 procent av den här typen av investeringstema.

Investeringsprocessen mynnar ut i en portfölj på upp till 90 bolag. Fondens karaktär har en tydlig lutning mot tillväxtbolag.

Största sektor är teknikbolag på knappt 70 procent. Näst största sektor är kommunikation på drygt 10 procent, följt av sällanköpsbolag på 10 procent. Går man ett steg vidare och ser på så kallade undersektorer så står mjukvarubolagen för knappt 34 procent. Hårdvaruproducenter utgör 19 procent följt av halvledare med 17 procent.

Fondens tio största innehav väger 32 procent och inget inneha väger mer 6 procent. De två största bolagen är Microsoft med 5,9 procents vikt och Apple på 5,8 procent. Det är ett hopp storleksmässigt ner till det tredje största som är Salesforce på 3,2 procents vikt.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Microsoft 5,9
Apple 5,8
Salesforce 3,2
Amazon 3,2
Alphabet Class A 3,0
SAP 2,4
Ericsson B 2,2
Workday 2,2
Netflix 2,0
Fidelity National Information Services 1,98
Källa: Morningstar 31,9

 

Amerikanska bolag utgör drygt 64 procent av fonden, vilket är en liten undervikt jämfört med aktieindex och fondkategorins snitt. Sedan är det fyra länder som har en relativt jämn fördelning mellan 4 och 5 procent vardera; Taiwan, Sydkorea, Japan och Stobritannien. Sveriges vikt är 2,2 procent och består av innehavet i Ericsson.

Knappt 69 procent av fonden är investerad i stora bolag. Medelstora bolag utgör 24 procent och resterande andel är småbolag.  

Fonden har haft en bra avkastning på 17,6 procent per år de senaste fem åren, vilket gör den till en av klassledarna. Fondkategorins snittavkastning landar på 11,5 procent per år under motsvarande period. Risken mätt som standardavvikelse är lägre än fondkategorin, vilket gör att den riskjusterade avkastningen hör till den bästa i fondkategorin.

Fidelity Global Technology   Kategori: Branschfond, Ny teknik
Avkastning % 3 år 62,3 31,2
Avkastning % i år -6,6 -26,7
Risk % 3 år 15,9 19,9
Betyg* 5  
Avgift%/år 2,4  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: HyunHo Sohn  
     
* Morningstar har 5-gradig skala.    
Källa: Morningstar den 30 nov. 2022    

 

Fonden har fem stjärnor av Morningstar, den årliga avgiften är högre än DNB Teknologi och landade på 1,9 procent under fjolåret, vilket är dyrare än snittet.

Placera tycker att Fidelity Global Technology Fund fortfarande är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont för den som vill ha exponering mot globala teknikbolag.  

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 506,16 -
Köp 2 876,84 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -