Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Epiroc, Beijer Ref, Nordnet, Elux Pro, Byggmax, Holmen, Stora Enso, Swedbank, Tele2 och NCC finns bland bolagen som har publicerar sina kvartalssiffror.

Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.302 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 3.277 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 14 analytikers prognoser.

Det justerade rörelsemarginalen var 23,7 procent, jämfört med förväntade 23,6 procent.

Nettoomsättningen blev 13.936 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 13.883 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent, vilket kan jämföras med snittförväntan om 8,8 procent.

Orderingången var 13.705 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittprognos på 13.486 miljoner.

Utdelningen för helåret föreslås bli 3:40 kronor per aktie, jämfört med ett analytikersnitt på 3:67 kronor. Året innan var utdelningen 3:00 kronor per aktie.

Epiroc förväntar sig att den underliggande efterfrågan, både på utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt. Under det fjärde kvartalet uppges efterfrågan fortsatt ha varit hög.

"Med det sagt, stora utrustningsorder är ofta oregelbundna och under det fjärde kvartalet fick vi inte lika många stora order som under föregående kvartal. Service fortsatte att växa väl, med stöd av hög kundaktivitet", skriver bolaget.

Orderingången ökade med 18 procent till 13.705 miljoner kronor under det gångna kvartalet (11.643), att jämföra med analytikernas snittprognos på 13.486 miljoner enligt Infront.

Kylkoncernen Beijer Ref redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 298 miljoner kronor (326). Rörelsemarginalen blev 5,1 procent (7,6). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 543 miljoner kronor (326).

Nettoomsättningen uppgick till 5.818 miljoner kronor (4.271). Den organiska tillväxten var 17,9 procent (11,6).

Ebita-resultatet uppgick till 325 miljoner kronor (338). Ebita-resultatet exklusive jämförelsestörande poster om -245 miljoner kronor låg på 570 miljoner kronor (338). Den justerade ebita-marginalen var 9,8 procent (7,9).

Nettoresultatet landade på 151 miljoner kronor (243). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:65).

Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 475 miljoner kronor (419), motsvarande 38 procent (43) av årets resultat. Styrelsens slutliga förslag om utdelning per aktie kommer att presenteras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Nätbanken Nordnet redovisar ett rörelseresultat på 623 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 610 miljoner kronor enligt en sammanställning Infront gjort av tio estimat.

De totala intäkterna uppgick till 952 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 949 miljoner kronor. Provisionsnettot uppgick till 426 miljoner kronor, jämfört med väntade 460 miljoner kronor. Räntenettot var 510 miljoner kronor mot förväntade 466 miljoner kronor.

En utdelning om 4:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (5:56), jämfört med snittprognosen på 4:61 kronor.

Electrolux Professional, som säljer vitvaror för professionell användning, redovisar ett ebita-resultat på 324 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Ebita-marginalen var 10,7 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 338 miljoner respektive 11,5 procent.

Nettoresultatet blev 204 miljoner kronor mot väntade 220 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 3.040 miljoner kronor. Här hade analytikerna tippat 2.946 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:70 kronor per aktie. Väntat var en utdelning på 0:76 kronor. Året före delade bolaget ut 0:50 kronor per aktie.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett ebita-resultat på -28 miljoner kronor (25) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebita-marginalen uppgick till -2,4 procent (1,9). Bruttomarginalen blev 35,2 procent (34,8).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till -42 miljoner kronor (12).

Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 1.170 miljoner kronor (1.301). Den jämförbara försäljningen sjönk 15,2 procent i kvartalet.

Styrelsen har valt att rekommendera att avstå utdelning, givet både den svårbedömda efterfrågan för större renoveringsprojekt och många möjligheter till tilläggsförvärv, uppger Byggmax i rapporten.

Byggmax räknar med att den tuffa marknadssituationen fortsätter i början av 2023.

"Vi förväntar oss en fortsatt mycket svag marknad i åtminstone första kvartalet, och i tillägg är jämförelsetalen då tuffa", skriver Byggmax vd Mattias Ankarberg i bokslutsrapporten.

Under andra halvåret 2022 har aktiviteten inom större renoveringsprojekt varit mycket låg, påverkat av både mindre konsumtionsutrymme och ett avvaktande beteende, uppger bolaget.

"Nuvarande beteenden indikerar ökat intresse för särskilt vår- och sommarprojekt, men det återstår att realiseras", skriver Mattias Ankarberg.

H&D Wireless redovisar ett resultat efter skatt på -11,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-6,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:04). Rörelseresultatet blev -11,2 miljoner kronor (-6,3). Nettoomsättningen uppgick till 9,2 miljoner kronor (3,9).

Skogsföretaget Holmen redovisar ett rörelseresultat på 1.622 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.568 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen uppgick till 26 procent. Väntat var en marginal på 26,8 procent.

Försäljningen uppgick till 6.245 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5.862 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8 kronor per aktie och en extra utdelning om 8 kronor per aktie. Det kan jämföras med en förväntad utdelning 12:90 kronor.

Med egen skog och energiproduktion i basen kunde skogsföretaget Holmen, trots en osäker omvärld, flytta fram positionerna inom flera segment samtidigt som helårsresultatet lyfte till över 7 miljarder kronor, vilket var ett rekordresultat.

Det skriver Holmens vd Henrik Sjölund i bokslutsrapporten för 2022.

Han pekar på att trots en försvagad trävarumarknad och ett stort underhållsstopp blev fjärde kvartalets resultat högt för Holmen, mycket tack vare ökad intjäning från den egna vatten- och vindkraften.

På virkesmarknaden har, som en effekt av att importen från Ryssland stoppats, konkurrensen om massaved och flis hårdnat och priserna stigit ytterligare. Trots svagare sågverkskonjunktur var efterfrågan på timmer god och priserna låg kvar på en hög nivå. Resultatet för området Skog blev i det fjärde kvartalet något högre än normalt till följd av ersättning för bildande av naturreservat.

Intresset för att äga skog är stort och priserna på skogsfastigheter har fortsatt att stiga vilket höjt det redovisade värdet på Holmens skogstillgångar under 2022 med 5 miljarder kronor till 52 miljarder kronor, enligt bokslutsrapporten.

Efter en period med hög efterfrågan och stigande priser på kartong för konsumentförpackningar har marknaden normaliserats. Resultatet i fjärde kvartalet gynnades fortsatt av den goda energisituationen vid kartongbruket i Workington, enligt bolaget. Ett planerat underhållsstopp vid Iggesunds Bruk hade en negativ påverkan på resultatet med 250 miljoner kronor.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 355 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 419 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 12,4 procent, att jämföra med väntade 14,5 procent. Resultat före skatt landade på 666 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 413 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2.864 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.893 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning om 0:60 euro per aktie för helåret 2022. Väntat var 0:58 euro per aktie.

Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för 2023 kommer att bli lägre för helåret 2023 än för helåret 2022, då det uppgick till 1.891 miljoner euro.

Stora Enso går in i det nya året med en svag marknad och ett tryck på rörliga kostnader som förväntas vara mer utmanande 2023 än 2022, vilket tynger årets resultat, skriver bolaget.

"Den stora makroekonomiska osäkerheten och det fortsatt svaga konsumentförtroendet, vilket resulterar i lägre konsumtion hos hushållen, kommer att fortsätta att påverka negativt, i synnerhet för efterfrågan på wellpappråvara", skriver Stora Enso.

Den lägre efterfrågan inom byggsektorn förväntas särskilt påverka efterfrågan på sågade trävaror.

"Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler pressas av ökande kostnader, särskilt när det gäller energi, trä, kemikalier och logistik. För att hantera volatiliteten ses de rörliga kostnaderna kontinuerligt över och förberedande åtgärder vidtas för att vara beredd att reagera på fluktuationer i efterfrågan med förstärkt kostnadskontroll", skriver Stora Enso.

Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmixen, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik finns på plats.

Swedbanks rörelseresultat blev 8.571 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.604 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför bokslutsrapporten.

Bankens samlade intäkter uppgick till 16.124 miljoner kronor, mot förväntade 14.548 miljoner. De totala kostnaderna för kvartalet var 5.750 miljoner kronor mot förväntningar på 5.856 miljoner.

Räntenettot blev 10.921 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 9.465 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.448 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.666 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick netto till 679 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid netto förluster på 642 miljoner kronor.

Swedbanks kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 17,8 procent. Analytikerna hade i snitt räknat med 18,6 procent.

Utdelningen föreslås bli 9:75 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 10:10 kronor. Året innan var utdelningen 9:25 kronor per aktie.

Antalet affärer på den svenska bostadsmarknaden har minskat kraftigt under det fjärde kvartalet.

"Konkurrensen är tuff på alla våra fyra hemmamarknader men vi håller våra ledande positioner med bibehållen prisstrategi", skriver banken vidare.

Utlåningen till bolånekunder inom Swedbanks svenska bankverksamhet minskade under fjärde kvartalet med 1 miljard kronor till 916 miljarder kronor. Bankens marknadsandel på bolån i Sverige var per den sista december 22 procent.

Swedbanks räntenetto för 2022 års fjärde kvartal uppgick till 10.921 miljoner kronor, en ökning med 31 procent jämfört med närmast föregående kvartals 8.360 miljoner. Utfallet var även 15 procent högre än Infronts konsensusestimat som låg på 9.465 miljoner kronor.

"Det underliggande räntenettot påverkades positivt av i första hand högre inlåningsmarginaler till följd av stigande marknadsräntor", skriver Swedbank i en jämförelse med närmast föregående kvartal.

De genomsnittliga utlåningsvolymerna var något högre och hade också en positiv påverkan på räntenettot. Under kvartalet erhölls Riksgäldens avgift för insättningsgarantin, vilken var lägre än tidigare bedömning. Kostnaden minskade med 126 miljoner kronor, vilket tillsammans med valutakursförändringar påverkade räntenettot positivt, skriver banken.

Provisionsnettot blev 3.448 miljoner kronor. I närmast föregående kvartal var provisionsnettot 3.643 miljoner kronor och förväntningarna i detta kvartal låg på 3.666 miljoner.

Intäkterna från kortverksamheten och betalningar var säsongsmässigt lägre, skriver banken. Dessutom bidrog justeringar relaterade till Mastercard negativt med 80 miljoner kronor.

Intäkterna från kapitalförvaltningen minskade något till följd av lägre andel förvaltat kapital i aktiefonder. Intäkterna från corporate finance och värdepappersverksamheten ökade till följd av resultatbaserade intäkter relaterade till Swedbanks åtagande som likviditetsgarant för säkerställda obligationer.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster minskade till 763 miljoner kronor, från föregående kvartals 945 miljoner kronor. Infronts konsensus var 486 miljoner. Group Treasurys nettoresultat finansiella poster minskade främst på grund av negativa värdeförändringar på derivat. Stora företag och Institutioners nettoresultat finansiella poster minskade till följd av låg intjäning inom räntehandel och värdejusteringar på derivat. Marknadsvärdesförändringar i handelslagret av obligationer samt hög kundaktivitet inom valutahandel påverkade positivt, uppger Swedbank.

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.483 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.446 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.454 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 7.325 miljoner kronor.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 6:80 kronor per aktie (6:75), att jämföra med snittestimatet på 6:65 kronor.

Bolaget föreslår ingen extra utdelning (13:00 i fjol). Här var 2:70 kronor per aktie väntat i extrautdelning, enligt Infront.

Teleoperatören Tele2 räknar med att det underliggande ebitda-al-resultatet för 2023 visar en låg ensiffrig tillväxt, jämfört med utfallet 2022.Tjänsteintäkterna från slutkund 2023 väntas också visa en låg ensiffrig tillväxt.

"Under 2023 förväntar vi oss att vår tillväxt fortsätter och att vi levererar en låg ensiffrig intäktstillväxt. Med stöd av våra förbättringsinitiativ och intäktstillväxt förväntar vi oss dessutom att leverera en låg ensiffrig tillväxt i ebitda-al och att absorbera effekten av högre räntor och ett betydande inflationstryck på verksamheten. Det är vår tydliga ambition att återgå till en medelhög ensiffrig tillväxt i ebitda-al på medellång sikt, när dessa externa omständigheter avtar", skriver Tele2:s vd Kjell Johnsen i rapporten.

Prognosen är vidare att capex, exklusive spektrum och leasing, uppgår till 2,8-3,3 miljarder kronor 2023.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2023 på 10,4 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2022 blev 10,1 miljarder kronor. Snittestimatet för capex 2022 låg på drygt 3,3 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet på medellång sikt för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Bygg- och fastighetsbolaget NCC:s rörelseresultat blev 544 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt väntat sig 482 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen blev 16.018 miljoner kronor, mot förväntade 15.682 miljoner. Orderingången var 12.280 miljoner kronor. Analytikernas snittprognos låg där på 12.406 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie (6:00), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 5:90 kronor.

Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, redovisar ett rörelseresultat på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet (okt-dec) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Ebit-marginalen var 20,7 procent (29,8). Bruttomarginalen blev 70,7 procent (71,6).

Nettoomsättningen uppgick till 509 miljoner kronor (392). Försäljningstillväxten i lokala valutor var 24 procent. Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick till 876 kronor (791).

Revolutionrace, som säljer friluftskläder på nätet, noterar en lägre försäljningstillväxt under slutet av det andra kvartalet (oktober-december) samt inledningen av det tredje kvartalet. Det skriver bolagets vd Paul Fischbein i rapporten för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Rolling Optics, som François-Charles Oberthur lagt bud på, hade en omsättning på 8,7 miljoner kronor (3,6) för det fjärde kvartalet 2022. Periodens resultat uppgick till -3,0 miljoner kronor (-5,3).

Orderingången för perioden uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,5) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3,2 miljoner kronor (3,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -2,8 miljoner kronor (-2,9). Kassan vid periodens utgång uppgick till 42,7 miljoner kronor (46,1).

Det var den 16 januari som François-Charles Oberthur lade bud på Rolling Optics, ett bud som den 23 januari höjdes, från 0:75 kronor per aktie till 1:00 krona aktie och från 0:225 kronor per teckningsoption till 0:30 kronor per teckningsoption. Priset per preferensaktie höjdes inte. Acceptfristen i erbjudandet avslutas den 7 februari 2023.

Styrelsen i Rolling Optics har rekommenderat Rolling Optics aktieägare och innehavare av teckningsoptioner att acceptera det reviderade erbjudandet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -