Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Sagax, Lundbergs, Bure, Catena, Viaplay, Elon, BTS och Intellego finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 1.133 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Under motsvarande period i fjol uppgick det till 971 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 909 miljoner mot 809 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Driftöverskottet blev 930 miljoner kronor under fjärde kvartalet, mot fjolårets 769 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -350 miljoner kronor (-821). Nettoresultatet landade på -433 miljoner kronor jämfört med jämförelsekvartalets 274 miljoner kronor.

En utdelning om 3:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (2:70).

Styrelsen föreslår även en utdelning om 2:00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0:50 kronor.

För 2024 beräknar Sagax att förvaltningsresultatet landar på 4.200 miljoner kronor.

Lundbergs redovisar ett substansvärde om 547 kronor per aktie den 20 februari.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2023 till 135 miljarder kronor, motsvarande 545 kronor per aktie, jämfört med 120 miljarder kronor, 484 kronor per aktie, den 31 december 2022.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 6.650 miljoner kronor (7.455). Rörelseresultatet sjönk under perioden till 3.577 miljoner kronor (5.235). Nettoresultatet blev 3.455 miljoner kronor (4.833).

Den föreslagna utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2023 uppgick till 4:30 kronor (4:00).

It-företaget Dist It redovisar ett ebita-resultat på -50,7 miljoner kronor (6,2) för det fjärde kvartalet 2023. I ebita-resultatet ingår jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 46,8 miljoner kronor.

Justerat för dessa poster uppgick ebita-resultatet till -3,6 miljoner kronor (8,4) och exklusive valutaeffekter var det justerade ebita-resultatet –9,4 miljoner kronor (6,0), uppger bolaget.

Rörelseintäkterna minskade med drygt 23 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, och uppgick till 553 miljoner kronor (721). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (20,1). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,9 procent (19,7).

Periodens resultat blev -222 miljoner kronor (-1,5), varav -124 miljoner kronor avser nedskrivning av goodwill.

Ingen utdelning föreslås för 2023.

Bure redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 2.974 miljoner kronor (2.409). Substansvärdet per aktie var 283:20 kronor per den 21 februari.

Substansvärdet vid årsskiftet var 257:90 kronor per aktie jämfört med 196:30 kronor jämfört utgången föregående år, vilket motsvarar en ökning med 31,4 procent. Totalavkastningen för Bure-aktien under 2023 var 17,0 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 19,2 procent.

Resultatet per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 40:10 kronor (32:50).

Den föreslagna utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2023 uppgick till 2:50 kronor (2:25).

Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på -10,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-7,5).

Rörelseresultatet blev -12,0 miljoner kronor (-6,4) motsvarande en rörelsemarginal på -6,1 procent (-2,6). Ebitda-resultatet uppgick till -5,7 miljoner kronor (14,9) och ebitda-marginalen var -2,9 procent (6,0).

Nettoomsättningen uppgick till 196 miljoner kronor (248).

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (4:00).

Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett rörelseresultat på 34,0 miljoner kronor (22,3) för det fjärde kvartalet 2023.

Ebitda-resultatet blev 45,4 miljoner kronor (33,6). Nettoomsättningen uppgick till 221 miljoner kronor (161).

Orderingången och tilldelningskontrakt var 212 miljoner kronor (1.080). Totalresultatet blev -3,7 miljoner kronor (7,3).

Ingen utdelning föreslås för 2023 (0).

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -407 miljoner kronor (-1.422). Nettoomsättningen sjönk till 639 miljoner kronor (1.176). Nettoresultatet uppgick till -453 miljoner kronor (-1.421).

Alm Equitys styrelse föreslår 8:40 kronor i utdelning per preferensaktie (8,40). Iingen utdelning föreslås till stamaktieägarna.

Fastighetsbolaget Catenas hyresintäkter uppgick till 465 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023. Analytikerna i Infronts sammanställning av estimat hade väntat 455 miljoner kronor.

Driftöverskottet uppgick till 359 miljoner kronor mot förväntade 359 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 258 miljoner. Här var förhandstipset 247 miljoner kronor

Orealiserade värdeförändringar från fastigheter uppgick till 1.127 miljoner kronor (-365). Medan värdeförändringar på derivat uppgick till -310 miljoner kronor (-18).

Resultatet efter skatt summerade till 815 miljoner kronor (-139) med en omräkningsdifferens på -29 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8:50 kronor per aktie för helåret 2023 (8:26) mot väntade 8:50 kronor.

Viva Wines nettoomsättning uppgick till 1.098 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2023. Den organiska tillväxten uppgick till 4,4 procent (-0,4).

Justerad ebita minskade till 70 miljoner kronor (99) och den justerade ebita-marginalen uppgick till 6,3 procent (9,4). Förändringen förklaras huvudsakligen av negativa valutaeffekter, skriver Viva Wine i rapporten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 92 miljoner kronor (66). Marknadsandelen ökade i Sverige till 27,4 procent (26,0), i Finland till 21,3 procent (18,8) och i Norge till 6,4 procent (5,6).

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1:55 kronor per aktie (1:55).

Marknadsundersökningsföretaget Cints nettoomsättning minskade med 10 procent till 72,3 miljoner euro (80,3) i det fjärde kvartalet 2023. Tillväxten exklusive valutaeffekter var -6,3 procent.

Det justerade ebitda-resultatet blev 15,2 miljoner euro (13,5). Motsvarande marginal blev därmed 21,1 procent (16,8). Ebitda-resultatet blev 11,4 miljoner euro (8,2).

Ingen utdelning föreslås för 2023 (0).

Arla Plast, som tillverkar plastskivor, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 16 miljoner kronor (11,3). Nettoomsättningen uppgick till 227 miljoner kronor (232).

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -3 procent (-17). Rörelsemarginalen steg till 7,1 procent (4,9). Den föreslagna utdelningen per aktie för räkenskapsåret uppgick till 1:25 kronor (1:00).

Forskningsbolaget Vivesto, som förut hette Oasmia, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -64,9 miljoner kronor (-221).

Resultatet efter skatt blev -64,4 miljoner kronor (-220). Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:43). Bolaget saknade nettoomsättningen under kvartalet (0).

Forskningsbolaget Bioinvent redovisar ett rörelseresultat på -111 miljoner kronor (-79,3) för det fjärde kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till 15,3 miljoner kronor (20,6). Resultat efter skatt låg på -97,2 miljoner kronor (-78,3). Resultatet per aktie uppgick var -1:48 kronor (-1:21).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -72,4 miljoner kronor (-71,7) med likvida medel om 260 miljoner kronor (515) vid rapportperiodens utgång. Därtill hade Bioinvent kortfristiga placeringar om 809 miljoner kronor (502).

Sun4Energys omsättningen uppgick till 103 miljoner kronor (63,6) under fjärde kvartalet 2023. Ebitda-resultat blev 12,3 miljoner kronor (9,5), motsvarande en marginal på 12,0 procent (14,3).

Rörelseresultatet blev 9,2 miljoner kronor (7,4) motsvarar en marginal på 9,1 procent (11,2). Orderstocken vid kvartalets utgång var 152 miljoner kronor.

Försvarsleverantören W5 Solutions redovisar ett ebita för det fjärde kvartalet 2023 på 8,6 miljoner kronor (8,4). Nettoresultatet sjönk till -7,9 miljoner kronor (5,3). Nettoomsättningen steg till 131 miljoner kronor (78).

Orderingången i perioden uppgick till 82 miljoner kronor (80) med en orderbok vid periodens slut på 199 miljoner kronor (192).

Acroud hade intäkter på 9,9 miljoner euro (10,0) under det fjärde kvartalet 2023. Justerad ebitda uppgick till 1,4 miljoner euro (2,5). Resultat efter skatt blev -8,0 miljoner euro (-20,3). Kassaflödet från löpande verksamhet var 0,7 miljoner euro (1,5).

Bygginformationsbolaget Bimobject redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -8,1 miljoner kronor (-12,8). Nettoomsättningen uppgick till 40,5 miljoner kronor (34,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var vid periodens utgång -4,3 miljoner kronor (-20,3).

Train Alliance, ett anläggningsbolag åt järnvägsnära verksamheter, redovisar ett rörelseresultat på 11,5 miljoner kronor (7,9).

Rörelsens intäkter uppgick till 62,9 miljoner kronor (25,8) varav 24,0 miljoner kronor utgjordes av avyttring av anläggningar (3,8). Nettoresultatet var 17,5 miljoner kronor (22,2) och resultatet per aktie uppgick till 0:22 kronor (0:28)

En utdelning om 0:23 kronor per aktie föreslås för helåret 2023.

Adtraction hade en nettoomsättning på 375 miljoner kronor (266) och ett ebita-resultat om 25,6 miljoner kronor (12,6) under det fjärde kvartalet 2023. Kassaflödet från löpande verksamhet var 34,4 miljoner kronor (29,0).

Arocell redovisar ett resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2023 på -17,1 miljoner kronor (-16,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,9 miljoner kronor (-2,3). De likvida medlen vid periodens utgång uppgick till 50,7 miljoner kronor (65,2).

Transfer Group hade en nettoomsättning på 108 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023 (98), en tillväxt med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten hänförs uteslutande till organisk tillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till -16,8 miljoner kronor (-22,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 miljoner kronor (-3,5) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26,2 miljoner kronor (10,3).

 

Byggentreprenadföretag Byggpartner redovisar en nettoomsättning på 1.362 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (1.502). Rörelseresultatet blev 14 miljoner kronor (-14) och rörelsemarginalen var 1,1 procent (-1,0). Orderingången uppgick till 1.278 miljoner kronor (1.391).

Ingen utdelning föreslås för 2023.

Addvise, som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 115 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (85,8). Den justerade ebitda-marginalen landade på 29,0 procent (26.8).

Ebitda uppgick till 126 miljoner kronor (90,4) med en marginal om 31,8 procent (28,2). Rörelseresultatet var 94,7 miljoner kronor (79,4).

Resultat efter skatt på låg på 29,9 miljoner kronor (28,1). Nettoomsättningen uppgick till 397 miljoner kronor (320).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2023.

Foodtech-koncernen Cheffelo, som tidigare hette LMK Group, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 16,1 miljoner kronor (-108). Rörelsemarginalen blev 6,0 procent (-42,1). Justerat ebitda-resultat uppgick till 27,7 miljoner kronor (24,3), motsvarande en marginal på 10,2 procent (9,5).

Cheffelo har tidigare redovisat att omsättningen för kvartalet landade på 270 miljoner kronor (255) och att antalet aktiva kunder för perioden var 68,7 tusen (70,6) fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:78 kronor för helåret 2023 (0:30).

Elon, som tidigare hette Electra och som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 62,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (33,6).

Rörelsemarginalen var 4,4 procent (2,2). Bruttoresultatet uppgick till 246 miljoner kronor (226) motsvarande en bruttomarginal om 17,1 procent (15,1). Resultat efter skatt låg på 56,7 miljoner kronor (36,2), motsvarande 2:71 kronor per aktie före utspädning (2:01).

Nettoomsättningen uppgick till 1.435 miljoner kronor (1.492). Försäljningstillväxten var -3,8 procent och den organiska tillväxten uppgick till -3,8 procent (-5,0).

En utdelning om 1:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (2:00).

TV- och streamingbolaget Viaplay redovisar omsättning och resultat för 2023 som är i linje med de siffor som släpptes i mitten av januari som då betecknades som en "ungefärlig och preliminär indikation".

Koncernens nettoomsättning helåret 2023 blev 18,6 miljarder kronor, mot preliminära 18,6 miljarder. Nettoomsättningen för Nordics uppgick till 15,6 miljarder kronor (prel 15,6) och för International var den 3,0 miljarder (prel 3,0).

Koncernens rörelseresultat, före jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag, var –1,1 miljarder kronor (prel -1,1). Det fria kassaflödet 2023 var -3,5 miljarder kronor (prel -3,5). Vid slutet av 2023 hade Viaplay 6,502 miljoner Viaplayabonnenter.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på -62 miljoner kronor (-13) för det fjärde kvartalet 2023.

Rörelsemarginalen var -6,8 procent, enligt delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till -89 miljoner kronor (-21).

Nettoomsättningen uppgick till 915 miljoner kronor (705), motsvarande en omsättningstillväxt om 30 procent.

Givet det negativa resultatet rekommenderar Ferronordics styrelse att ingen utdelning betalas ut under 2024, heter det i rapporten.

Konsultföretaget BTS redovisar ett ebita-resultat på 139 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (114). Ebita-marginalen blev 18,1 procent (15,8).

Nettoomsättningen uppgick till 768 miljoner kronor (725). Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent. Resultat efter skatt blev 110 miljoner kronor (68).

En utdelning föreslås om 5:70 kronor per aktie för helåret 2023 (5:40), att betalas ut vid två tillfällen.

Forskningsbolaget Cantargia redovisar ett rörelseresultat på -71,1 miljoner kronor (-89,7) för det fjärde kvartalet 2023. Bolaget saknade nettoomsättning under kvartalet (0).

Resultatet efter skatt var -71,3 miljoner kronor (-90,6) motsvarande -0:40 kronor per aktie (-0:54). Styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2023.

Forskningsbolaget Egetis Therapeutics redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -83,1 miljoner kronor (-78,2). Nettoomsättningen ökade till 32,6 miljoner kronor (5,7).

Nettoresultatet uppgick till -83,6 miljoner kronor (-77,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:30 kronor (-0:40).

Cereno Scientific som utvecklar behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -21,9 miljoner kronor (-8,6) för det fjärde kvartalet 2023.

Vid utgången av perioden uppgick kassa och bank till 87,2 miljoner kronor (67,0).

Intellego, som tillhandahåller färgindikatorer som visar effekten av bestrålning med bland annat ultraviolett ljus, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 28,8 miljoner kronor (2,6).

Nettoomsättningen steg till 55,4 miljoner kronor (26,7). Nettoresultatet steg till 21,7 miljoner kronor (-0,2). Resultatet per aktie steg till 0:82 kronor (-0:01).

Fintech-bolaget Savelend redovisade på onsdagen ett rörelseresultat på -14,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-0,1).

Ebitda-resultatet uppgick till -8,8 miljoner kronor (5,5) och resultatet per aktie uppgick till -0:11 (-0:06). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 42,3 miljoner kronor (44,7).

Det danska affiliatebolaget Better Collective redovisar ett justerat ebitda-resultat om 29,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (35,2).

Nettoomsättningen uppgick till 85,2 miljoner euro (86,1). Försäljningstillväxten var -1 procent (63) och den organiska tillväxten uppgick till -7 procent (44). Better Collective har tidigare uppgett att intäkterna för helåret landade på 327 miljoner euro med ett justerat ebitda på 111 miljoner euro.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser och fondartiklar

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -