Så jobbar en momentumförvaltare

Fonder Placera har träffat Adil Shah på Delphi Fonder som kombinerar traditionell fundamental analys med trendanalys. ”Starten på 2024 har varit den mest framgångsrika på många år för global momentumförvaltning”, säger han.

”Momentumförvaltning ger en stor flexibilitet i förvaltningsarbetet då vi inte begränsar oss till en viss strategi som värde- eller tillväxtbolag och vi förlitar oss inte enbart till fundamentalanalys, jag ser momentumförvaltning som drottningen på schackbrädet, säger Adil Shah, portföljförvaltare på den norska fondförvaltaren Delphi Fonder.

Adil Shah

”Vår globala fond har ökat med 18 procent under året, vilket är betydligt högre än avkastningen för det globala aktieindexet. Om vi blickar tillbaka på de senaste 50 åren har momentumstrategin visat sig vara mycket effektiv.”

”Jämfört med renodlade strategier för värde- och tillväxtbolag samt globala aktieindex har momentumindexet konsekvent levererat den högsta avkastningen över denna tidsperiod. Även om momentumstrategin kan underprestera index under enskilda år, har den över en lång period visat sig generera en överavkastning. Det finns visserligen större svängningar för momentumstrategin, men detta är priset man får betala för att investera i den.”

Vad är er definition på momentumförvaltning?

”Vår förvaltningsmetod skiljer sig från många andra genom att integrera både fundamental analys och trendanalys på aktiekurser. Genom att använda båda metoderna kan vi identifiera bolag med långsiktig framgång och fånga upp dynamiken i ekonomin och finansmarknaderna. Denna kombination utgör Delphi-metoden, som har resulterat i långsiktig överavkastning i alla våra fonder, med vårt primära mål att skapa långsiktig överavkastning för våra investerare.”

Hur ser investeringprocessen ut?

”Vi använder en kombination av trendanalys och fundamental analys i vår investeringsprocess. Trendanalysen använder ett screeningverktyg för att identifiera bolag med långsiktigt positiv kursutveckling, som vi kombinerar med en fundamental trendanalys för vinstprognoserna under det senaste året. Vårt främsta fokus är att hitta bolag där antalet analytiker som höjer sina vinstprognoser överstiger antalet som sänker dem. Vi strävar efter att investera i bolag med en långsiktig och stabil pristrend och undviker aktier med hög volatilitet som svänger mycket i pris, istället föredrar vi aktier som stiger gradvis över tiden.”

”Meta är ett exempel på hur momentumstrategin kan fungera. Både pristrenden och fundamentaltrenden indikerade en nedgång under hösten 2021, vilket signalerade att det var dags att sälja. Sedan kunde man köpa tillbaka aktien när vinstrevideringarna ökade och allt fler analytiker höjde sina vinstprognoser, vilket inträffade under våren 2023.

”Inom fundamental analys gör vi aktieanalyser och besöker bolagsledningen för att få en djupare förståelse för företaget. Vi granskar förändringar i företagens fundamentala trender, inklusive vinstprognoser, värdering, konkurrenssituation och andra riskfaktorer. Vi strävar efter att bedöma sannolikheten för att den positiva fundamentala trenden kommer att fortsätta över tid. Vår analys fokuserar på att identifiera de viktigaste drivkrafterna för värdetillväxt hos bolagen.”

”Vi är särskilt intresserade av långsiktiga faktorer som driver värdeökningen och som vi har en god förståelse för. Genom att kombinera både fundamental analys och trendanalys kan vi välja bolag med hög kvalitet och långsiktig potential för värdeökning. Det är dock viktigt att notera att besluten om aktieval är upp till förvaltaren och inte styrs av en fast modell.”

Blir inte omsättningshastigheten ovanligt hög i den här typen av fonder?

”Omsättningshastigheten är betydligt högre än de flesta andra investeringsstrategier. Under 2023 var fondens omsättningshastighet 2 gånger fondens värde, och under 2021 var den till och med 4 gånger fondens värde. Detta innebär att det sker fler transaktioner med fondens tillgångar under året. En aktiv momentumstrategi kräver en hög grad av handlingskraft, vilket innebär att det sker många köp och försäljningar av aktier i fonden. Det höga aktivitet bidrar till fondens kan dra nytte av både korta och nya trender.”

Påverkas er strategi av att den globala aktiemarknaden får allt större passiva kapitalflöden, alltså kapital från indexfonder som placeras utskiljningslöst efter ett aktieindex?

”Det stora flödet av passivt kapital är mycket fördelaktigt för vår momentumstrategi och troligtvis förstärker den. Indexfonder tenderar att köpa mer av de bolag som redan har presterat bra och som ingår i index, vilket oftast innefattar momentumaktier. Denna dynamik kan ytterligare stödja och driva upp värderingen av dessa momentumaktier när de inkluderas i indexfonder, vilket gynnar vår strategi som fokuserar på aktier med stark historisk avkastning.”

Hur stor exponering har ni mot Magnificent Seven bolagen i er globalfond?

”Momentumstrategin har presterat väl för vår globala fond det senaste året. För närvarande har vi inte innehav i Apple, Alphabet eller Tesla, vilket är de tre aktierna i Magnificent Seven som haft en mindre framgångsrik utveckling under året. Dessutom har vi minskat vår övervikt i Nvidia från 5 procent till 2 procent för att anpassa vår portfölj och optimera avkastningen baserat på vår analys av marknadstrender och bolagsprestationer.”

Vilken är globalfodnens största över och undervikter för tillfället?

”Globalfonden har en övervikt i företag som Meta, Quanta och Boston Scientific. Dessa företag har haft betydande uppjusteringar av vinstprognoserna, vilket bidrar till att de utgör en större del av fondens portfölj än vad som normalt skulle förväntas enligt deras vikt i marknaden. Å andra sidan har fonden en undervikt i Apple och Alphabet, vilket innebär att fonden har mindre av dessa aktier än deras relativa andelar på marknaden.”

 

”På sektornivå har fonden ingen exponering mot fastighetssektorn och en betydande undervikt i dagligvaror och allmännyttiga bolag. Å andra sidan har fonden en stor övervikt i hälsovårdsbolag, följt av råvarubolag och industrisektorn. På ländernivå har fonden en likavikt mot USA och Japan, undervikt Storbritannien och Frankrike, medan den har en övervikt i kanadensiska bolag, Danmark, och Norge.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -