En långsiktig indisk fondfavorit

Fondanalys Indien har tagit över ledartröjan från Kina som landet med den starkaste tillväxten i Asien, och det finns mycket som talar för Indien som investeringsland på sikt. Placera har en fondfavorit som vi tror har mer att ge.

För den långsiktige investeraren har en investering i Indien visat sig vara mycket lönsam. Den indiska aktiemarknaden har presterat en högre avkastning än flera av de mest tongivande aktiemarknaderna i världen under de senaste 20 åren, något som många investerare kanske inte har lagt märke till.

Bombaybörsen har överträffat det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 och den europeiska motsvarigheten Stoxx 600 med god marginal under denna 20-årsperiod, även om detta har kommit med en högre risk. Det finns flera skäl att fortsätta betrakta Indien som ett attraktivt land för investeringar.

Indiens ekonomi är i en stark tillväxtfas och Bombaybörsen har nyligen nått nya rekordnoteringar. Landet anses vara en av de mest stabila tillväxtmarknaderna, särskilt under ledning av premiärminister Narendra Modi.

Enligt en rapport från Morgan Stanley förväntas den indiska ekonomin bli den tredje största i världen år 2031, och medelklassen förutspås fördubblas till över 300 miljoner.

Förvaltare pekar på flera faktorer som har bidragit till landets framgångar. Införandet av varu- och tjänsteskatt, tillsammans med den indiska konkurslagen, är exempel på finansiella reformer som har haft positiva effekter.

Aktiemarknaden i Indien drivs allt mer av inhemskt sparande, vilket har bidragit till att minska volatiliteten på börsen.

Det inhemskt förvaltade kapitalet har tiofaldigats de senaste tio åren och uppgår nu till cirka 350 miljarder dollar.

Tiotals miljoner indier investerar regelbundet i indiska aktier, vilket innebär att det flödar in cirka 2,5 miljarder dollar varje månad från privatsparare. Dessutom kommer investeringar från pensionsfonder, utländska investerare och livförsäkringsbolag, vilket ytterligare stärker den positiva trenden.

Under Covid-19-pandemin och den efterföljande återhämtningen valde Indien att inte genomföra omfattande penningpolitiska åtgärder jämfört med andra tillväxtmarknader. Det resulterade i lägre inflationstryck och en ekonomisk tillväxt på över 7 procent.

De faktorer som driver tillväxten i Indien omfattar en gynnsam demografi med en stor andel ung befolkning, statliga reformer inom den ekonomiska sektorn, teknisk innovation, ökad finansiell integration och företagsutlåning, samt framsteg inom tillverkningsindustrin.

Många globala företag väljer också en "Kina+1"-strategi, vilket innebär att de diversifierar sin verksamhet utanför Kina och därmed ökar Indiens roll som ett tillverkningsnav.

Enligt MSCI förväntas de indiska börsbolagens vinster öka med 20 procent för 2025. Om prognosen håller kan Bombaybörsen fortfarande erbjuda god potential trots en relativt hög värdering.

För den långsiktige investeraren som vill ta del av den snabbt växande indiska ekonomin har Placera hittat Jupiter India Select.

Jupiter India Select förvaltas av Avinash Vazirani och Colin Craft. Avinash Vazirani är ansvarig förvaltare och har förvaltat fonden sedan fonden lanserades maj 2008. Colin Craft anslöt som med förvaltare i juli 2021.

Avinash Vazirani och Colin Craft

Fonden använder en all-cap strategi, vilket innebär att dess investeringsmandat är brett och omfattar företag av alla storlekar. Det är värt att notera att fonden har en större andel små- och medelstora företag i sin portfölj jämfört med genomsnittet för liknande fonder i kategorin.

Investeringsprocessen inleds med att cirka 5 000 företag genomgår en initial screening med hjälp av en egenutvecklad kvantitativ metod. Denna metod kombinerar faktorer som momentum, kvalitet och värdering för att begränsa antalet företag.

Vidare är möten med företagsledningen, genomförande av bakgrundskontroller med leverantörer och att knyta kontakter inom branschen avgörande i denna fas av investeringsprocessen.

Efter den initiala screeningprocessen fortsätter förvaltarna med 200 till 300 bolag som har klarat det första urvalet. I detta skede är deras främsta fokus att identifiera bolag med en strukturell tillväxtpotential som ännu inte har blivit fullständigt värderade av marknaden. Deras investeringsstrategi är inriktad på långsiktiga placeringar, vanligtvis med en horisont på fem till sex år.

Förvaltarna är beredda att betala en högre värdering för en aktie om de bedömer att den förväntade vinsttillväxten är tillräckligt hög för att kompensera för detta. Utöver detta söker de även efter värdeaktier där de ser potential för en omvärdering av bolaget, antingen på grund av interna förändringar eller externa katalysatorer.

Det resulterar i en koncentrerad portfölj bestående av mellan 60 och 80 bolag. Fondens förvaltning är aktiv och under en längre tidsperiod avviker fondens sammansättning från index.

För närvarande omfattar fonden 80 investeringar, vilka tydligt gynnas av tillväxt och kvalitet. Storleksmässigt domineras portföljen av stora bolag, vilka utgör 70 procent av fonden. Denna andel är lägre än genomsnittet för fondkategorin och jämförelseindexet. Medelstora bolag utgör 19 procent och småbolag 7,5 procent av portföljen, vilket innebär en övervikt jämfört med både index och fondkategorin.

Fondens innehav handlas till betydligt lägre värderingar med ett genomsnittligt framåtblickande p/e-tal på 13 jämfört med fondkategorins genomsnitt på 22,4 och jämförelseindexets på 21.

Det som verkligen sticker ut är den högre tillväxten i kassaflödet för bolagen i fonden, vilken avviker markant från snittet för både fondkategorin och indexet. Detsamma gäller den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord lyckas förvaltarna hitta relativt billiga och lågt värderade tillväxtmöjligheter i kvalitetsbolag.

De tio största innehaven svarar för 41 procent av fondens totala värde, med ingen enskild investering som väger mer än 6 procent. Detta innebär en relativt låg koncentrationsrisk.

Tobakstillverkaren Godfrey Phillips India utgör fondens största enskilda innehav med en vikt på 6 procent, följt av energibolaget Indian Oil Corporation med 4,7 procent. Mjukvaruföretaget HCL Technologies återfinns som fondens tredje största innehav.

Finanssektorn utgör den största sektorn i fonden med en vikt på 22 procent. Därefter följer energisektorn med 14,2 procent och industrisektorn med 14 procent. Det är värt att notera att fonden har exponering mot samtliga elva huvudsektorer. Energisektorn har den största övervikten, följt av dagligvaror och hälsovårdssektorn.

Det är också värt att nämna att fonden inte klassificeras som vare sig i kategorien grön artikel 8 eller mörkgrön artikel 9, vilket innebär att fonden kan innehålla investeringar i tobakstillverkare och oljebolag.

Under de senaste fem åren har förvaltarna framgångsrikt implementerat sin investeringsprocess. Deras aktiva förvaltningsstil är distinkt, och det är inte ovanligt att de avviker ganska mycket från jämförelseindex. Den riskjusterade avkastningen har varit hög och har presterat bäst i sin klass under de tre senaste åren.

Förvaltarnas långsiktiga syn är tydlig genom den låga omsättningshastigheten, vilken avviker från genomsnittet för kategorin på 20 procent, och var endast 11 procent det senaste året. Fonden har tilldelats fyra stjärnor av fem möjliga av Morningstar, vilket indikerar en stark prestation.

Förvaltningsavgiften uppgår till 1,75 procent och en årlig avgift på 2 procent. Den överavkastning som förvaltarna har visat det senaste året ger oss på Placera anledning att anse att denna avgift motiveras av den goda aktiva förvaltningen.

Det är värt att notera att aktiva indienfonder generellt har levererat betydligt bättre avkastning än passiva indexfonder under de senaste fem åren. Detta skapar en gynnsam miljö för en aktiv förvaltare att identifiera vinnande investeringar på den indiska aktiemarknaden.

Placera betraktar indienfonder som en utmärkt komplettering till övriga fonder i en diversifierad portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad indienfond kan även fungera som ett värdefullt tillskott till en kostnadseffektiv indexfond för tillväxtmarknaderna.

Vår bedömning är att investerare bör ha en investeringshorisont på minst fem år för att dra nytta av potentialen på den indiska marknaden.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -