Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Investor, Vitrolife, AQ, ABB, Nordea, Tele2 och Hansa Biopharma finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Metallgrossisten BE Groups rörelseresultat, ebit, blev 4 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (1).

Det underliggande rörelseresultatet, justerat för lagervärdering blev 42 miljoner kronor (10). Efter skatt blev resultatet -4 miljoner kronor (-3) och per aktie -0:35 kronor (-0:22).

BE Groups omsättning uppgick till 1.305 miljoner kronor (1.558).

Belysningsföretaget Plejd redovisar ett rörelseresultat på 29,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (16,1). Nettoomsättningen uppgick till 159 miljoner kronor (121). Rörelsemarginalen var 18,6 procent (13,3) och försäljningstillväxten uppgick till 31,1 procent.

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2024 på 15 procent. Det kan jämföras med 8 procent för SIXRX avkastningsindex, skriver Investor i sin delårsrapport.

Det justerade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 299 kronor, mot 267 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 18 procent.

Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterbolagen till 7 procen, varav 7 procent organiskt i konstant valuta. Mölnlycke rapporterade en organisk omsättningstillväxt på 5 procent i konstant valuta.

Investors resultat efter skatt blev 66.956 miljoner kronor (32.812). Resultatet per aktie uppgick till 21:88 kronor (10:72).

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett rörelseresultat på 91 miljoner kronor (112) för det första kvartalet 2024. Rörelsemarginalen var 8,6 procent (10,7).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 93 (107) miljoner kronor, rensat för omvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor.

Nettoomsättningen blev 1.055 miljoner kronor (1.051). Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten -4 procent.

Bolagets tidigare lämnade prognos var att försäljningen det första kvartalet skulle uppgå till 1.050-1.100 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 78 miljoner kronor (104) och resultatet efter skatt var 64 miljoner kronor (85).

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde vid utgången av det första kvartalet 2024 på 170:21 kronor per aktie.

Totalt var substansvärdet 47,9 miljarder kronor, en nedgång med 0,5 procent under kvartalet. Jämfört med samma tidpunkt året före har substansvärdet minskat med 14 procent.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -236 miljoner kronor (2.546). Per aktie var resultatet -0:84 kronor (9:09).

Kinnevik föreslår en extrautdelning på 23 kronor per aktie, motsvarande totalt 6,4 miljarder kronor, från försäljningen av sitt innehav i Tele2. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget framförs till årsstämman den 3 juni och är villkorat av att det andra steget i försäljningen av Tele2 genomförs, vilket väntas ske under andra kvartalet 2024.

Teknikföretaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 599 miljoner kronor (182) för det första kvartalet 2024.

Rörelsemarginalen var 35,4 procent (14,9).

Nettoomsättningen uppgick till 1.692 miljoner kronor (1.219), motsvarande en ökning om 39 procent. Baserat på oförändrade valutakurser ökade omsättningen 42 procent.

Orderingången blev 1.645 miljoner kronor (1.617), motsvarande en tillväxt på 2 procent.

Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2024 kommer att vara i nivån 6,25 miljarder kronor, heter det i rapporten.

Addvise, som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 84,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 ((84,8).

Resultat efter skatt på låg på 42,9 miljoner kronor (35,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:22 kronor (0:20).

Nettoomsättningen uppgick till 413 miljoner kronor (311).

Rörelseresultatet var 79,3 miljoner kronor (69,0).

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett rörelseresultat om 223 miljoner kronor (194) för det första kvartalet 2024.

Resultatet före skatt uppgick till 221 miljoner kronor (184). Resultatet efter skatt blev 185 miljoner kronor (159). Resultatet per aktie landade på 10:06 kronor (8:61).

Nettoomsättningen uppgick till 2.225 miljoner kronor (2.253).

Medicinteknikföretaget Vitrolife redovisar ett resultat efter skatt på 115 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (99). Resultatet per aktie uppgick till 0:85 kronor (0:74).

Ebitda-resultatet blev 272 miljoner kronor (262) och ebitda-marginalen 32,4 procent (30,6). Rörelseresultatet blev 167 miljoner kronor (159).

Nettoomsättningen uppgick till 841 miljoner kronor (854).

Programvarubolaget Vitec redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på 153 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 716 miljoner kronor (613). Ebita-resultatet uppgick till 220 miljoner kronor (185).

Ebita-marginalen uppgick till 31 procent (30).

Rörelsemarginalen uppgick till 21 procent (20).

 

Verkstadsföretaget ABB, verksamma inom kraft och automation, redovisar ett operationell ebita om 1.417 miljoner dollar för det första kvartalet 2024 (1.277).

Utfallet var 4 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 1.360 miljoner dollar enligt en sammanställning gjord av Infront.

Orderingången uppgick till 8.974 miljoner dollar (9.450) och var 3 procent högre än väntade 8.753 miljoner dollar. Den organiska orderingångstillväxten uppgick till -4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 7.870 miljoner dollar (7.859) och var 3 procent lägre än väntade 8.138 miljoner dollar.

Den operationella ebita-marginalen uppgick till 17,9 procent (16,2) och var 1,2 procentenheter högre än väntade 16,7 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1.217 miljoner dollar (1.198) och var 2 procent högre än väntade 1.197 miljoner dollar.

ABB, verksamma inom kraft och automation, spår att den operationella rörelsemarginalen i det andra kvartalet blir något högre än vad den var i årets första kvartal.

Vidare spår ABB en jämförbar intäktstillväxt i det andra kvartalet med medelhöga ensiffriga tal.

För helåret 2024 är budskapet att ABB förväntar sig att den jämförbara intäktstillväxten blir omkring 5 procent och att den operationella ebita-marginalen blir omkring 18 procent. Tidigare spåddes den förbättras något från fjolårets nivå som var 16,9 procent.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.763 miljoner euro för det första kvartalet 2024. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.554 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.954 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.935 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 763 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 774 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 3.085 miljoner euro. Förväntat var 3.017 miljoner euro. Kostnaderna uppgick totalt till 1.289 miljoner euro, mot förväntade 1.378 miljoner.

Kreditförlusterna landade på 33 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 85,5 miljoner euro. Avkastningen på eget kapital var 17,8 procent, jämfört med förväntanssnittet om 16,0 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 17,2 procent, jämfört med förväntade 17,0 procent.

Nordeas bolånevolymer var under det första kvartalet oförändrade och banken behöll sin totala marknadsandel. Detta trots att aktiviteten på de nordiska bostadsmarknaderna beskrivs som "fortsatt svag". Inlåningen från privatpersoner steg med 1 procent jämfört med motsvarande period året före.

Nordea stärkte under perioden sin ställning inom företagsutlåning, vilken ökade med 2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Företagsinlåningen minskade däremot med 6 procent på årsbasis även om den var mer stabil jämfört med närmast föregående kvartal.

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.550 miljoner kronor för det första kvartalet 2024. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.524 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 7.152 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 7.186 miljoner kronor.

Tele2 upprepar sina prognoser för helåret 2024. Bolaget räknar fortfarande med att tjänsteintäkterna från slutkund 2024 växer 3-4 procent på organisk basis. Vidare spår Tele2, liksom tidigare, att det underliggande ebitda-al-resultatet växer med 1-3 procent på organisk basis under 2024, jämfört med utfallet 2023.

Capex i relation till omsättningen, exklusive spektrum och leasing, väntas bli 13-14 procent 2024, vilket är en upprepning av tidigare bedömning.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2024 på 10,7 miljarder kronor. Utfallet för helåret 2023 blev 10,4 miljarder kronor.

Även Tele2:s utsikt på medellång sikt är oförändrad, uppger bolaget i rapporten.

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma, som förut hette Hansa Medical, redovisar ett rörelseresultat på -159 miljoner kronor (-182) för det första kvartalet 2024.

Resultatet efter skatt blev -218,6 miljoner kronor (-205). Resultatet per aktie uppgick till -4:15 kronor (-3:92).

Nettoomsättningen uppgick till 56,0 miljoner kronor (24,2) och produktförsäljningen blev 47,4 miljoner kronor.

Den andra april 2024 kom Hansa Biopharma med preliminära siffror där nettoomsättningen väntades ligga på 54 miljoner kronor med en produktförsäljning på 48 miljoner kronor i det första kvartalet 2024.

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -189 miljoner kronor (-207) med likvida medel om 541 miljoner kronor (1.287) vid rapportperiodens utgång.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -