Dividend Sweden
Kallelse till extra bolagsstämma (NGNews)

2016-09-05 08:30
Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2016 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. 

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 20 september 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 september 2016 kl. 16:00. Anmälan skall ske per e-mail info@dividendsweden.se eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Box 7106, 103 87 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 20 september 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 september 2016.

I Dividend Sweden finns 57.187.000 aktier, varav 2.000.000 A-aktier med tio röster per aktie och 55.187.000 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 75.187.000. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller flera justeringsmän
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Multidocker Cargo Handling AB
  7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Ripasso Energy AB
  8. Stämmans avslutande

 

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Multidocker Cargo Handling AB

Bolaget äger idag 8 900 aktier i MultiDocker Cargo Handling AB. Efter en pågående split kommer innehavet att uppgå till 4 450 000 aktier, vilket motsvarar ca 5% av det totala antalet aktier i MultiDocker. För att skapa ett bredare ägande i Multidocker, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 4 082 625 aktier i MultiDocker. Dessa aktier är per den 31 augusti 2016  upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 24 496 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90 % av bolagets aktieinnehav i MultiDocker per den 31 augusti 2016.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i MultiDocker för varje

14 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske

nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 oktober 2016.

 

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Ripasso Energy AB

Bolaget äger idag 1 306 750 aktier i Ripasso Energy (”Ripasso”) vilket motsvarar ca 2,5% av det totala antalet aktier i Ripasso. För att skapa ett bredare ägande i Ripasso, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 1 142 330 aktier i Ripasso. Dessa aktier är per den 31 augusti 2016 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 11 420 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90 % av bolagets aktieinnehav i Ripasso per den 31 augusti 2016.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Ripasso för varje

50 Dividend aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske

nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 september 2016.

 

Kopior av samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

 

Stockholm 5 september 2016

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)

 


White Pearl Technology... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -