Addtech
Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2016 (Cision)

2016-10-27 08:00
Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2016)  · Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 1 658 MSEK (1 482). · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 24 procent och uppgick till 183 MSEK (147) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (9,9). · Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 156 MSEK (125) motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (8,5). · Resultat efter skatt ökade med 30 procent och uppgick till 121 MSEK (94). · Resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (1,40). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 5,70 SEK (5,50). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110 MSEK (77). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 8,20 SEK (7,70). Perioden (1 april - 30 september 2016) · Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 3 418 MSEK (2 954). · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 362 MSEK (277) motsvarande en EBITA-marginal om 10,6 procent (9,4). · Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 309 MSEK (234) motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (7,9). · Resultat efter skatt ökade med 33 procent och uppgick till 234 MSEK (177). · Resultat per aktie uppgick till 3,45 SEK (2,60). · Avkastning på rörelsekapital uppgick till 48 procent och avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (27). · Soliditeten uppgick till 38 procent (35). · Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört fem förvärv, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK. VD-kommentar  Fortsatt god resultattillväxt under andra kvartalet Addtech utvecklades mycket väl även under det andra kvartalet. Trots ett utmanande konjunkturläge fortsätter vi att växa. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som var relativt starkt, ökade omsättningen med 12 procent och EBITA ökade med 24 procent. Detta har medfört att vår rörelsemarginal fortsatt att stärkas. Resultatökningen är till lika delar förvärvsrelaterad som en effekt av en organisk tillväxt med god kostnadskontroll. De selektiva kostnadsbesparingar som genomförts ger nu en positiv resultateffekt. Den underliggande efterfrågan var sammantaget stabil för koncernen under kvartalet men marknadsbilden varierar beroende på geografi och kundsegment. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag låg stabilt på en hög nivå i flertalet kundsegment såsom till exempel maskinbyggare, verkstadsindustri och medicinteknik. Affärsläget från kunder inom specialfordon, transport och vindkraft förbättrades. Efterfrågan på produkter inom telekom minskade väsentligt och investeringarna inom olja och gas i Norge låg på en fortsatt låg, men stabil, nivå. Däremot ökar efterfrågan inom andra områden såsom infrastruktur och livsmedelsindustri på den norska marknaden. Från industriella eftermarknadskunder var efterfrågan generellt sett oförändrad. Kunder inom eltransmission har ökat sina investeringar medan efterfrågan från kunder inom eldistribution låg kvar på en fortsatt hög och stabil nivå. Marknaden för elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades positivt. Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört fem förvärv, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK och 77 anställda. Med ett bra kassaflöde och en stark balansräkning är vår ambition att fortsätta växa och förvärva lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner. Stockholm 27 oktober 2016 Johan Sjö VD och koncernchef Delårsrapporten för perioden 1 april – 31 december 2016 publiceras den 2 februari 2017. För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD och koncernchef, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Christina Kassberg, Ekonomidirektör, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.00 CET. Kort om Addtech Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 000 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 6,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Addtech B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -