Oscar Properties Holding AB (publ)
Oscar Properties offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen och utbyteserbjudandet (Cision)

2019-12-16 08:30
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. · Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att 125 783 864 stamaktier, motsvarande cirka 75 procent av företrädesemissionen, har tecknats efter att den förlängda teckningsperioden avslutats. · Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor, före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 20 miljoner kronor samt emissionskostnader. · Det slutgiltiga utfallet i utbyteserbjudandet innebär att cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget har accepterat erbjudandet.
Extra bolagsstämman i Oscar Properties beslutade den 8 november 2019 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B (”Utbyteserbjudandet”) samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 125 783 864 stamaktier, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen, har tecknats efter att den förlängda teckningsperioden som löpte fram till och med den 12 december 2019 avslutades. Av de 125 783 864 stamaktier som totalt tecknades i Företrädesemissionen, tecknades 110 439 085 stamaktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 66 procent av Företrädesemissionen. Återstående 15 344 779 stamaktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9 procent av de erbjudna stamaktierna. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor, före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 20 miljoner kronor, samt före avdrag för emissionskostnader uppgående till cirka 20 miljoner kronor. Det slutgiltiga utfallet i Utbyterserbjudandet innebär att totalt 1 132 025 preferensaktier och 60 421 preferensaktier av serie B har återköpts i utbyte mot stamaktier i Utbyteserbjudandet, vilket motsvarar cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Antalet återköpta preferensaktier och preferensaktier av serie B innebär att Bolaget kommer emittera 28 300 625 respektive 3 021 050 stamaktier. Efter Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen kommer antalet utestående stamaktier att uppgå till 190 528 825 samt antalet preferensaktier (som inte ägs av Bolaget självt) att uppgå till 1 102 410 och preferensaktier av serie B (som inte ägs av Bolaget självt) att uppgå till 74 180. Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring den 19 december 2019. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA), förutsatt att registrering sker den 19 december 2019, är den 27 december 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 1, januari 2020. ”Utfallet i Företrädesemissionen och Utbyteserbjudandet ger Oscar Properties de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att fortsätta bedriva Bolagets pågående och planerade projekt, vilka Bolaget på sikt hoppas kunna generera en god avkastning till dess aktieägare och övriga intressenter”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar. Rådgivare ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen. För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 08.30 CET. Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Viktig information Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Oscar Properties Holding - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -