Stockmann Oyj Abp
Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2021 (Cision)

2021-07-23 07:00
Stockmannkoncernen förbättrade resultatet inom bägge divisionerna och uppdaterar sin resultatprognos

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 23.7.2021 kl. 8.00 EET

April–juni 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 228,0 miljoner euro (182,7), en uppgång med 21,4 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 60,5 % (54,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 26,3 miljoner euro (-0,4).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 26,7 miljoner euro (0,8).
- Resultatet per aktie var 0,25 euro (-0,20).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,26 euro (-0,18).

Januari–juni 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 383,7 miljoner euro (351,1), en uppgång med 6,5% enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 58,8 % (54,2).
- Rörelseresultatet uppgick till -1,4 miljoner euro (-28,3).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5,6 miljoner euro (-25,9).
- Resultatet per aktie var -0,14 euro (-0,70).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,05 euro (-0,67).

Uppdaterad resultatprognos för 2021: 
Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsättning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till coronaviruspandemin införs.

Tidigare resultatprognos (publicerad 30.4.2021):
Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet i Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Verkställande direktör Jari Latvanen: 
Bägge divisionerna förbättrade sina resultat. Koncernens justerade rörelsevinst förbättrades från 0,8 miljoner euro till 26,7 miljoner euro under andra kvartalet. Koncernens likvida medel ökade under andra kvartalet och uppgick till 155 miljoner euro i slutet av juni. Hyresskulderna minskade under de första sex månaderna och nettoskuldsättningsgraden förbättrades. Konverteringen av saneringsskulderna till eget kapital och nya masskuldebrevslån i enlighet med saneringsprogrammet verkställdes framgångsrikt i juli, och dessa kommer ytterligare att stärka den finansiella positionen.

Marknaden började återhämta sig, och det är mycket positivt att Lindex utvecklats tom. bättre än marknaden, och Stockmann är i linje med marknaden. Antalet besökare i de fysiska butikerna ökade under andra kvartalet. I synnerhet modekategorierna presterade bra under kvartalet. 

Lindex presterade mycket bra, och både försäljningen och resultatet förbättrades på alla marknader och affärsområden. Försäljningen har ökat i såväl de fysiska butikerna som i nätbutiken. I kombination med bättre bruttomarginal och fortsatta kostnadsnedskärningar bidrar allt detta till det positiva resultatet.

Den positiva utvecklingen återspeglas också i Stockmanndivisionens lönsamhet, som klart blir allt bättre. Genom att kombinera marknadsföringsåtgärder med utveckling av varuhusen och virtuella evenemang har Stockmann snabbt kunnat reagera på marknadsfluktuationer. Omsättningen för Stockmanns näthandel ökade med 82 % jämfört med första halvåret 2019 och minskade med 22 % jämfört med första halvåret 2020. Bristen på turister återspeglas fortfarande i de fysiska butikernas försäljning.

NYCKELTAL

4–6/
2021
4–6/
2020
1–6/
2021
1–6/
2020
1–12/
2020
Omsättning, milj. euro 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Bruttomarginal, % 60,5 54,1 58,8 54,2 56,1
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9
Periodens resultat, milj. euro 19,1 -12,9 -10,4 -48,1 -291,6
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,25 -0,20 -0,14 -0,70 -3,88
Personal, medeltal 5 637 5 738 5 484 6 168 5 991
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 51,6 108,3 34,7 85,9 147,4
Investeringar, milj. euro 2,2 4,0 4,6 10,3 19,4
Eget kapital/aktie, euro 2,63 5,89 2,90
Nettoskuldsättningsgrad, % 304,9 194,6 336,1
Soliditet, % 14,3 24,8 14,6

I tillämpliga fall har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Milj. euro 4–6/
2021
4–6/
2020
1–6/
2021
1–6/
2020
1–12/
2020
Rörelseresultat (EBIT) 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Justeringar av EBIT
Nedskrivning av Lindex goodwill 250,0
Omstrukturerings- och omvandlingsåtgärder 0,4 1,3 7,0 2,4 7,3
Justerat rörelseresultat (EBIT) 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDE

Enligt sitt beslut av den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tingsrätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen. Försäljningen och tillbakahyrningen av fastigheterna framskrider i enlighet med saneringsprogrammet.

På grund av sammanslagningen av A- och B-aktierna i Stockmann Oyj Abp emitterades totalt 3 053 086 nya aktier till innehavare av A-aktier genom en riktad vederlagsfri aktieemission.

Aktierna registrerades i handelsregistret den 9 april 2021 i enlighet med bolagsstämmans beslut av den 7 april 2021. Efter sammanslagningen har bolaget endast en aktieserie, och alla aktier medför en (1) röst och även i övrigt lika rättigheter. (Börsmeddelande 9.4.2021)

Hälften av hybridlånet skars ned under första kvartalet 2021, och den andra hälften kommer att konverteras till eget kapital. Sammanlagt 20 % av den övriga saneringsskulden kommer att konverteras till eget kapital eller skäras ned. (Ledningens delårsredogörelse 30.4.2021)

Stockmanns styrelse fattade beslut om en aktieemission på högst 100 000 000 nya aktier i bolaget som kan konverteras av kreditgivare. (Börsmeddelande 18.5.2021)

Stockmann offentliggjorde ett erbjudande avseende seniora säkerställda masskuldebrevslån till vissa borgenärer utan säkerhet i enlighet med saneringsprogrammet som fastställdes av Helsingfors tingsrätt den 9 Februari 2021. (Börsmeddelande 18.5.2021)

COVID-19

COVID-19-pandemin inverkar fortsättningsvis på Stockmannkoncernens operativa miljö och kundvolymer. Under andra kvartalet 2021 fortsatte pandemin att belasta affärsverksamheten. Detta gällde framför allt de fysiska butikernas kundvolymer. Näthandeln lyckades inte helt kompensera för nedgången trots att den ökade kraftigt.

Under det andra kvartalet landade övriga rörelseintäkter på 1,5 miljoner euro till följd av offentligt stöd relaterat till pandemin. Det var främst Lindex som beviljades stöd i olika länder.

UPPDATERAD RESULTATPROGNOS FÖR 2021

Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsättning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till coronaviruspandemin införs.

Tidigare resultatprognos (publicerad 30.4.2021):
Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet i Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare. 

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under 2021 och att COVID-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.

Halvårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens halvårsrapport för januari–juni 2021 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 23 juli 2021 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaLindex Group Oyj - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -