ChemoTech
Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2022 (Cision)

2022-05-24 14:00
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll den 24 maj 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. 

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Lars Hedbys, Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Martin Jerndal och Mohan Frick. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Lars Hedbys.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 21 april 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.chemotech.se.


Scandinavian ChemoTech B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -