Allt är lite grönare på Handelsbanken

Aktieanalys Handelsbankens rapport för det fjärde kvartalet var ett tydligt styrkebesked. Den visar en stabil bank med ett växande förtroende. Vi håller fast vid att Handelsbanken ska värderas med en rejäl premie i förhållande till konkurrenterna och rekommendationen köp upprepas.

Resultatet var klart bättre än väntat, marknadsandelarna har stärkts på flera områden, kundförlusterna ökar men är överkomliga och kapitalbasen är tillfyllest. Det är kontentan av bankens rapport för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet, exklusive reavinster, blev 4 511 miljoner kronor. Det var 20 procent högre än motsvarande period året. Det var också 780 Mkr, eller drygt 20 procent, bättre än analytikernas genomsnittsprognos.

Bakom den kraftiga förbättringen ligger framförallt ett starkt räntenetto. Det var 538 Mkr större än väntat. I första hand var det större volymer som lyfte räntenettot. Därtill förbättrades marginalerna på utlåning till stora företag. Därutöver har Handelsbanken lyckats finansiera sig med billigare upplåning.

Nettot av finansiella poster värderade till verkligt värde gav ett resultattillskott som var 328 Mkr bättre än väntat. Resultat av de finansiella posterna beror på hur banken positionerat sig samt hur marknadsräntor och valutor utvecklat sig.

Provisionerna var 84 Mkr högre än väntat främst till följd av högre intäkter inom aktiemarknadsrelaterade produkter. Enligt vd Pär Boman tar banken marknadsandelar, inte bara i Sverige utan även i de andra nordiska länderna. Banken bröt den negativa trenden med utflöde i sina fonder i november. Inflödet bedöms ha fortsatt i år.

De totala kostaderna ökade 134 Mkr mer än väntat. Kostnadsökningarna var till största delen hänförbar till utlandsverksamheten. Orsaken var valutakursförändringar, köpet av danska Lokalbanken samt fortsatt utlandexpansion.

Kreditförlusterna uppgick under kvartalet till 696 Mkr. Det var 55 Mkr mer än väntat. Det var framförallt i utlandsrörelsen som förlusterna ökade. Kreditförlusterna i kontorsrörelsen utanför Sverige uppgick till 309 Mkr under kvartalet.

I Storbritannien var kreditförlusterna på 57 Mkr, i Danmark 31 Mkr,i Finland och Norge uppgick kreditförlusterna till 80 respektive 87 Mkr medan International redovisade förluster på 53 Mkr.

Handelsbankens osäkra fordringar ökade netto till 2 622 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Även om det är fråga om en betydande ökning, cirka 2 miljarder sedan förra årsskiftet motsvarar nivån bara 0,17 procent (0,14) av utlåningen. Kreditförlusterna motsvarade 0,11 procent av utlåningen. Vd Pär Boman konstaterade idag att Handelsbanken har en kreditportfölj av mycket god kvalitet.

Förtroendet på marknaden är mycket stort för Handelsbanken. Det visar inte minst inflödet av inlåning från såväl hushåll som kreditinstitut. Under hela 2008 var det mycket gott och banken har en mycket stark likvid ställning. Under hela fjärde kvartalet var banken nettolångivare till såväl Riksbanken som på den svenska dagslånemarknaden.

Enligt ledningen kan banken på mycket kort varsel frigöra likvida medel på över 300 miljarder kronor. Detta säkerställer bankens finansieringsbehov i drygt ett år även om kreditmarknaden skulle vara helt stängd.

Handelsbanken har löpande kunnat emittera säkerställda obligationer på den svenska marknaden och emissionsvolymerna var som högst under det fjärde kvartalet när oron på kreditmarknaden var som högst. Andelen obligationsfinansiering i koncernen uppgick till 33 procent och var större vid årets utgång än vid finanskrisens början 2007.

Bankens goda ställning på den amerikanska interbankmarknaden har vidare skapat en attraktiv upplåning i dollar, vilket sänkt kostnaden för bankens finansiering.

Det är tydligt att handelsbanken förbättrat sina positioner på företagssidan under 2008 och framförallt under det fjärde kvartalet. Under 2008 fick banken 3 061 nya företagskunder. Två tredjedelar av dessa tillkom under fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet stod Handelsbanken för 11,6 miljarder av totalt 22,5 miljarder kronor i ökad direktutlåning till svenska företag.

Handelsbanken emitterade under december en emission av primärkapitallån på 2,1 miljarder kronor. Idag meddelade banken att ytterligare 1,1 miljarder i  primärkapitallån emitterats i februari. Någon nyemission av aktier övervägs inte utan banken kan vid behov komma att emittera ytterligare primärkapital.

Det finns enligt Pär Boman ingen anledning för Handelsbanken att ompröva kapitalmålet om att ligga mellan 9-11 procent i primärkapitalrelation vid full Basel II. Vid årsskiftet var kapitalbasen 10,5 procent (10,6). Kapitalbasen i förhållande till kapitalkravet enligt Basel II var 200 procent.

Bankens nettoresultat för det fjärde kvartalet, exklusive avvecklad verksamhet, blev 4 511 Mkr. Vinsten per aktie blev 7,24 kronor per aktie. För hela året blev resultatet 19,16 kronor per aktie.

Förväntningarna enligt SME Direkt var före dagens rapport ett resultat på 16,42 kronor per aktie 2008 och 12,35 kronor i år. Vi kan inte se annat än att prognosen för 2009 kommer att skrivas upp väsentligt. Handelsbanken har stärkt sina positioner på flera områden och någon utspädning av vinsten via en nyemission är inte heller aktuellt. Vi bedömer att vinstutsikterna för 2009 ligger i intervallet 15-20 kronor per aktie.

Utdelningen blir 7,00 kronor per aktie (8:50+5:00). Förväntningarna låg i genomsnitt på 6,04 kronor.

Aktien hade vid lunchtid på tisdagen stigit med 8,50 eller med drygt 7 procent till 125,50 kronor. Det är samma nivå som vid årsskiftet men 27 procent lägre än för ett år sedan.

Med vår prognos handlas aktien idag i p/e 6,25- 8,3. Direktavkastningen är 5,6 procent. Vi håller fast vid vår rekommnedation köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Handelsbanken B Köp 130,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -