Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Nibe, Vimian, Synsam och Nordisk Bergteknik finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.465 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.428 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av 11 prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 14,7 procent, jämfört med snittestimatet på 14,6 procent. Omsättningen uppgick till 9.999 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 9.812 miljoner kronor.

Nibe har upplevt synnerligen god efterfrågan och försörjningssituationen är på väg mot en förbättring. Det uppger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

"När det gäller svårigheterna avseende försörjningen av material och komponenter så har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till den mycket högre efterfrågenivån och vi börjar nu märka av en tydlig förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Detta innebär inte att alla leveransstörningar från oss till våra kunder omedelbart kommer att vara avhjälpta men vi förväntar oss en successivt förbättrad situation under de närmaste månaderna och in på nästa år", skriver Gerteric Lindquist.

Solenergiföretaget Midsummer redovisar ett rörelseresultat på -41,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-15,0). Resultat efter skatt uppgick till -46,1 miljoner kronor (-19,0).

Nettoomsättningen uppgick till 11,9 miljoner kronor (58,2). Den minskade nettoomsättningen i koncernen jämfört med tredje kvartalet 2021 härrör från en minskad nettoomsättning inom produktlinjen Produktionsutrustning, skriver bolaget i delårsrapporten.

Forskningsbolaget Guard Therapeutics redovisar ett rörelseresultat på -34,1 miljoner kronor (-34,5) i det tredje kvartalet 2022. Bolaget saknade omsättning för kvartalet i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar ett rörelseresultat på -1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-6,9). Ebitda-resultatet låg på 0,6 miljoner kronor (-4,9).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-7,3). Nettoomsättningen uppgick till 5,8 miljoner kronor (1,1). Ökningen av nettoomsättningen beror på avtalet med Oppo Mobile Telecommunications, skriver Crunchfish i delårsrapporten. Så kallad upfrontbetalning avseende kommersiell licens har intäktsförts under tredje kvartalet.

First North-listade försvarsleverantören W5 Solutions redovisar intäkter på 27,6 miljoner kronor (24,8) för det tredje kvartalet 2022. Det motsvarar en tillväxt om 11 procent.

Ebita-resultatet för kvartalet uppgick till 1,9 miljoner kronor (0,9) och ebita-marginalen blev 7,0 procent (3,5). Orderingången i perioden uppgick till 21 miljoner kronor (48) med en orderbok vid periodens slut på 217 miljoner (142).

Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt om -17,8 miljoner kronor (-15,9) för det tredje kvartalet 2022. Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:07).Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,5). Bruttoorderingången var 1,5 miljoner kronor (1,6).

Resultat efter skatt blev -17,8 miljoner kronor (-15,9). Rörelseresultatet låg på -17,6 miljoner kronor (-15,9).

Kassaflödet uppgick till -15,4 miljoner kronor (-14,3). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 178 miljoner kronor (104).

Vinkoncernen Viva Wine Group hade en omsättning på 902 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (831). Det framgår av delårsrapporten där bolaget pekar på att förvärvet av Norwegian Beverage Group bidrog till omsättningsökningen med 66 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 116 miljoner kronor (78) med en rörelsemarginal om 12,8 procent (9,4). Förändringen bestod enligt bolaget till stor del av poster av engångskaraktär, däribland avyttringen av lagerfastigheten i Butzbach som hade en effekt om 65 miljoner kronor. Till jämförelsestörande poster räknas även ytterligare bonus till grundarna i förvärvad e-handelsverksamhet som hade en effekt på -8 miljoner kronor.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 23,4 procent (20,9).

Forskningsbolaget Cereno Scientific redovisar ett rörelseresultat på -7,1 miljoner kronor (-3,1) i det tredje kvartalet 2022. Bolaget saknade omsättning för kvartalet i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,1 miljoner kronor (-3,6) med likvida medel om 36,6 miljoner kronor (28,6) vid rapportperiodens utgång.

First North-listade Acarix, verksamt inom teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar, redovisar ett resultat efter skatt på -21,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,7). Rörelseresultatet blev -20,7 miljoner kronor (-10,7). Nettoomsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor (1,2).

Bruttoresultatet blev 0,9 miljoner kronor (0,9) och bruttomarginalen steg till 79,1 procent (76,0).

Fastighetsbolaget Titania hade en nettoomsättning på 156 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (13,4). Av omsättningen i kvartalet uppgick 144 miljoner kronor från försäljningen av fastigheten i Malibu, USA.

Hyresintäkterna ökade till 8,0 miljoner kronor (7,0). Driftnettot landade på 5,7 miljoner kronor (4,8) och resultatet i kvartalet uppgick till -35 miljoner kronor (46,9).

Optikerkedjan Synsam redovisar ett ebitda-resultat på 303 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (314).

Ebitda-marginalen blev 22,7 procent (26,3). Ebita-resultatet uppgick till 169 miljoner kronor (206). Rörelseresultatet (ebit) blev 133 miljoner kronor (171).

Nettoomsättningen uppgick till 1.319 miljoner kronor (1.176). Försäljningstillväxten var 12,2 procent och den organiska tillväxten uppgick till 9,6 procent.

Bruttomarginalen blev 73,8 procent (75,8).

Djurhälsobolaget Vimian redovisar ett justerat ebita-resultat på 17,2 miljoner euro för det tredje kvartalet 2022 (11,6). Den justerade ebita-marginalen uppgick till 24,3 procent (27,9).

Nettoomsättningen blev 70,9 miljoner euro (41,5). Försäljningstillväxten var 71 procent och den organiska tillväxten uppgick till 5,2 procent.

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner euro (-0,3) och resultatet per aktie uppgick till 0:00 euro (0:00).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,8 miljoner euro (+5,0) med likvida medel om 51,2 miljoner euro (85,0) vid rapportperiodens utgång.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar ett rörelseresultat om 66,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (31,9).

Rörelsemarginalen landade på 7,5 procent (6,3). Justerat rörelseresultat uppgick till 69,2 miljoner kronor (35,2).

Nettoomsättningen var 885 miljoner kronor (506). Försäljningstillväxten var 75 procent och den organiska tillväxten uppgick till 29 procent (19). Resultat efter skatt blev 40,7 miljoner kronor (14,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:74 kronor (0:42).

Pharmiva, som utvecklar behandlingar mot underlivsinfektioner, hade nettoomsättning på 0,6 miljoner kronor (0) och ett nettoresultat på -4,0 miljoner kronor (-4,8) under det tredje kvartalet 2022.

Bolaget rörelsekostnader under perioden är till största del hänförliga till PIVA01-studien i Sverige samt marknadsföringskostnader för produkten Vernivia. I oktober tillfördes bolaget totalt 13,7 miljoner kronor via emissioner.

Bioteknikbolaget Promimic hade en nettoomsättning på 5,0 miljoner kronor (1,8) och ett rörelseresultat på -2,7 miljoner kronor (-3,2) under det tredje kvartalet 2022.

Periodens kassaflöde uppgick till -15,4 miljoner kronor (-4,6) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 61,7 miljoner kronor (14,1).

Techbolaget Checkin.com redovisar ett ebitda-resultat på 2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-1,5). Bruttoresultatet steg till 14,4 miljoner kronor (7,5) med en bruttomarginal på 85 procent (79).

Rörelseresultatet på ebit-nivå förbättrades till -0,7 miljoner kronor (-4,4) medan nettoresultatet landade på -0,9 miljoner kronor (-4,5).

Medicinteknikbolaget Synthetic MR redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 4,4 miljoner kronor (2,2). Nettoomsättningen steg till 19,0 miljoner kronor (13,6), motsvarande en organisk tillväxt på 40 procent.

Ökningen av nettoomsättningen hänförs till både direktförsäljning och försäljning till partner. Samtidigt medförde valutaförändringar en positiv effekt om 1,3 miljoner kronor i kvartalet. Nettoresultatet ökade till 4,1 miljoner kronor (2,3).

Fintech-bolaget Savelend redovisar ett rörelseresultat på -4,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-3,3).

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (-1,3). Justerad ebitda uppgick till 1,2 miljoner kronor (-0,1). Rörelsens intäkter uppgick till 40,7 miljoner kronor (23,6).

Medicinteknikbolaget Coala Life hade en nettoomsättning på 5,0 miljoner kronor (0,9) och ett ebitda-resultat om -27,8 miljoner kronor (-16,0) under det tredje kvartalet 2022.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till -28,2 miljoner kronor (-16,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36,0 miljoner kronor (-13,7).

Gamingbolaget Sozap hade en nettoomsättning på 3,9 miljoner kronor (4,4) under det tredje kvartalet 2022, en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol, och en minskning med 23 procent i jämförbar valuta.

Minskningen i nettoomsättning berodde på lägre snittintäkt per användare (ARPDAU) som i sin tur minskade genom en kombination av lägre annonsintäkter och lägre snittspendering i spelet, skriver Sozap i rapporten.

ARPDAU uppgick till 0:057 dollar (0:086), ned 34 procent jämfört mot föregående år, och månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden uppgick till 1,0 miljon (0,9).

Rörelseresultatet blev –0,8 miljoner kronor (-2,6). Kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,7 miljoner kronor (-3,2). Likvida medel uppgick till 15,0 miljoner kronor (31,4).

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -