Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Atlas Copco, Volvo, Telia, SEB, Essity, Gränges, Intrum och Fingerprint finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 8.029 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 8.495 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 18 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 40.054 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 38.444 miljoner kronor. Orderingången var 36.148 miljoner kronor, jämfört med väntade 37.864 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret föreslås bli 2:30 kronor per aktie, att jämföra med snittet på 2:26 kronor.

Atlas Copcos efterfrågan från kunder var blandad under kvartalet och ordervolymerna minskade, framför allt på grund av lägre orderingång för vakuumutrustning.

Det skriver vd Mats Rahmström i bokslutsrapportens vd-ord.

Ordervolymen för industriella kompressorer var i stort sett oförändrad, medan order för portabla kompressorer minskade.

Det som stack ut i kvartalet var orderingången för vakuumutrustning som minskade betydligt, "drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin", uppger Atlas Copco-chefen.

Ordervolymerna för industriella monterings- och visionslösningar, samt för gas- och processkompressorer, ökade å andra sidan.

"Serviceverksamheten inom samtliga affärsområden hade en solid ordertillväxt", heter det vidare.

Orderingången minskade organiskt med 7 procent i kvartalet, vilket kan jämföras med analytikernas förväntan om en nedgång på 2,4 procent, enligt Infronts sammanställning.

På kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Fastighetsbolaget Nivikas hyresintäkter uppgick till 151 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (112) i bolagets brutna räkenskapsår.

Driftöverskottet blev 98 miljoner kronor (76) och förvaltningsresultatet uppgick till 35 miljoner (36). De orealiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerades till -182 miljoner kronor (281). Efter skatt blev resultatet -138 miljoner kronor (262), motsvarande -2:40 kronor per stamaktie (7:06).

"Den största delen av värdeförändringarna stod bostadsfastigheter för givet antagande att hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen. För de kommersiella fastigheterna möter hyreshöjningarna i regel de höjda avkastningskraven", skriver vd Niclas Bergman, om fastigheternas värdeförändringar.

Plastutvecklingsbolaget Nexam redovisar ett justerat ebitda-resultat om -0,7 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022 (1,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (-0,02).

Nettoomsättningen uppgick till 55,7 miljoner kronor (57,1). Ebit-resultatet i kvartalet landade på -4,5 miljoner kronor.

Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 837 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (1.432). Resultatet per aktie uppgick till 6:16 kronor (10:55).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 65 kronor. En utdelning om 1:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (1:40).

Medicinteknikbolaget C-Rad redovisar ett rörelseresultat på 6,2 miljoner kronor (14,9) för det fjärde kvartalet 2022. Exklusive engångskostnader kopplat till ledningsskifte uppgick rörelseresultatet till 10,5 miljoner kronor (14,9).

Resultat efter skatt låg på 4,2 miljoner kronor (11,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:34). Nettoomsättningen uppgick till 98,8 miljoner kronor (77,4). Orderingången var 217 miljoner kronor (133) och orderstocken var vid periodens utgång värd 616 miljoner kronor (425).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022 i likhet med motsvarande period föregående år.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 11.541 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12.522 miljoner kronor enligt en sammanställning av 16 estimat gjord av Infront. Rörelsemarginalen blev 8,6 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,3 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 12.171 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 12.522 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 134.302 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 121.386 miljoner kronor.

Volvos styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 7:00 kronor per aktie (6:50) och en extra utdelning om 7:00 kronor per aktie (6:50) för helåret 2022.

Analytikerna hade räknat med en ordinarie utdelning om 7:07 kronor per aktie och en extra utdelning om 6:23 kronor per aktie, enligt Infront.

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 54.108 enheter, en nedgång med 21 procent från 68.333 fordon motsvarande period 2021.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 12 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 64.284 lastbilar under fjärde kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 20 procent till 22.427 fordon medan leveranserna var 4 procent ned jämfört med fjärde kvartalet 2021.

Orderingången i Nordamerika sjönk med 32 procent och leveranserna minskade med 2 procent.

Teleoperatören Telias justerade ebitda-resultat blev 7.374 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, enligt delårsrapporten. Ebitda-marginalen uppgick till 30,4 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat ebitda-resultat på 7.462 miljoner kronor med en marginal på 30,8 procent.

Nettoomsättningen blev 24.261 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 24.215 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 0,5 procent under kvartalet.

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie (2:05), att jämföra med snittestimatet på 1:96 kronor.

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet helåret 2023, på jämförbar bas, blir oförändrat till att visa en låg ensiffrig tillväxt. Tjänsteintäkterna väntas visa en låg ensiffrig tillväxt under 2023. Prognosen är också att capex väntas hamna i spannet 13-14 miljarder kronor 2023, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet 2023 förväntas vara i spannet 7,0-9,0 miljarder kronor, uppger Telia.

Marknadspriserna avseende energi för 2023 har sjunkit något och nu förväntar sig Telia att energikostnaderna kommer att öka med ungefär 300 miljoner kronor, jämfört med bolagets tidigare estimat om 600 miljoner kronor.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 4.084 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.688 miljoner, enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 43.834 miljoner kronor mot väntade 43.765. Den justerade ebita-marginalen blev 9,3 procent. Snittestimatet var en marginal på 8,4 procent.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 7:25 kronor per aktie, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om 6:87 kronor. Året innan var utdelningen 7:00 kronor per aktie.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 14,3 procent i det fjärde kvartalet 2022, framgår av bokslutsrapporten. Väntat var en organisk tillväxt om 16,4 procent enligt Infronts sammanställning av analytikers prognoser.

För affärsområdet Health & Medical, som inkluderar produkter inom bland annat inkontinens, sårvård och kompressionsbehandling, var tillväxten 4,6 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 8,2 procent.

Affärsområdet Consumer Goods, hygienprodukter som säljs i detaljhandeln, visade en organisk tillväxt om 15,7 procent. Här låg snittestimatet på 17,6 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork, ökade försäljningen organiskt med 18,3 procent. Här låg snittprognosen på 19,7 procent.

"Vi har genomfört betydande prishöjningar samtidigt som volymerna var högre under året", skriver vd Magnus Groth i rapportens vd-ord.

SEB redovisar ett rörelseresultat på 9.590 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 8.975 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18 analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Under kvartalet har banken jämförelsestörande poster om -1.399 miljoner kronor hänförligt till en nedskrivning av SEB:s tillgångar avseende Ryssland. Som kommunicerades i mars 2022 är det inte möjligt för SEB att fortsätta bedriva verksamhet i Ryssland och banken skalar därför ner denna.

Justerat för nedskrivningen av tillgångar avseende Ryssland blir rörelseresultatet 10.988 miljoner kronor.

Bankens totala intäkter var 18.829 miljoner kronor mot förväntade 16.945 miljoner, medan rörelsekostnaderna uppgick till 6.757 miljoner kronor mot väntade 6.689 miljoner.

Räntenettot uppgick till 9.715 miljoner kronor, marginellt högre än analytikersnittet på 9.698 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 5.416 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.418 miljoner. Nettot av finansiella transaktioner uppgick till 3.502 miljoner kronor, vilket var högre än förväntade 1.798 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick netto till 506 miljoner kronor. Analytikerförväntningarna låg vid 714 miljoner kronor. Bankens kärnprimärkapitalrelation var vid periodens utgång 19,0 procent. Analytikerna hade i snitt förväntat sig 18,4 procent.

Utdelningen föreslås bli 6:75 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 6:45 kronor. Året före var utdelningen 6:00 kronor per aktie.

På onsdagskvällen meddelade SEB även ett aktieåterköpsprogram om 1,25 miljarder kronor som löper fram till årsstämman som hålls den 4 april 2023.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 153 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 224 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Rapporterat rörelseresultat var 153 miljoner kronor, att ställa mot väntade 226 miljoner kronor.

Under kvartalet levererades 110 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 112 kiloton. Nettoomsättningen uppgick till 5.366 miljoner kronor, mot väntade 5.623 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2:50 kronor per aktie för helåret 2022 (2:25). Analytikernas hade i snitt räknat med en utdelning på 2:85 kronor per aktie.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 192 miljoner kronor (109) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev 25,1 procent (19,2). Resultatet efter skatt var 151 miljoner kronor (86). Resultatet per aktie uppgick till 3:25 kronor (1:85).

Nettoomsättningen uppgick till 764 miljoner kronor (571). Orderingången var 718 miljoner kronor (699).

Valutaeffekter påverkade koncernens omsättning positivt med 65 miljoner kronor. En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:00).

Nextcell Pharma redovisar rörelseintäkter på 3,0 miljoner kronor (1,3) för det första kvartalet, september-november, i det brutna räkenskapsåret 2022/23, varav Cellaviva stod för 2,1 miljoner (1,3).

"Omsättningen i Cellaviva ökar stadigt och anslag från Eurostars under kvartalet gav en extra skjuts åt intäktssidan, medan etableringen av den egna tillverkningen gör att även kostnaderna planenligt har ökat", skriver vd Mathias Svahn i rapporten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,9 miljoner kronor (-6,7). Kassa och bank uppgick till 88,3 miljoner kronor (133).

"Under detta första kvartal i Nextcells brutna räkenskapsår har vi presenterat långtidsdata från våra första studier. Resultaten visar på att en behandling med Protrans ger långvarig säker effekt för att fördröja sjukdomsförloppet av typ-1 diabetes. Det är i särklass den viktigaste händelsen", skriver Mathias Svahn.

Transplantationsbolaget Xvivo redovisar ett rörelseresultat på 2,3 miljoner kronor (-8,3) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet låg på 19,8 miljoner kronor (9,6). Resultatet efter skatt låg på 0,7 miljoner kronor (12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 kronor (0:42).

Nettoomsättningen uppgick till 132 miljoner kronor (85,7). Resultatet före skatt uppgick till 2,8 miljoner kronor (10,2).

Kredithanteringsbolaget Intrums justerade rörelseresultat uppgick till 1.928 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var ett justerat rörelseresultat på 2.048 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelseresultatet blev -1.153 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med -1.305 miljoner kronor. I det redovisade rörelseresultatet ingår engångsposter på -3.081 miljoner kronor relaterade till bland annat negativa justeringar för det samkontrollerande italienska SPV-bolaget. Analytikerna hade i snitt räknat med negativa engångsposter på 3.353 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev -3.576 miljoner kronor mot förväntade -2366 miljoner. Nettoomsättningen uppgick till 5.557 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 5.189 miljoner kronor.

Totala portföljinvesteringar uppgick i kvartalet till 1.277 miljoner kronor (2.683). Justerad avkastning på portföljinvesteringarna var 15 procent (14).

Utdelningen föreslås bli 13:50 kronor per aktie. Året innan var utdelningen 13:50 kronor per aktie.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -527 miljoner kronor (3,9) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultatet inkluderar nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 116 miljoner kronor samt en nedskrivning av goodwill om 317 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 8,8 procent (31,7). Här ingår lagernedskrivning om 22,5 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 190 miljoner kronor (357). Försäljningstillväxten var -47 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -104 miljoner kronor under kvartalet (-16,8).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -