Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Industrivärden, Assa Abloy, Peab, Bergman & Beving, Skanska och Lifco finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett substansvärde per aktie på 293 kronor per den 31 december 2022.

Totalavkastningen uppgick under 2022 till -10 procent för A-aktien och -9 procent för C-aktien, jämfört med -23 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Under 2022 förvärvades aktier för totalt 3,2 miljarder kronor, varav 1,3 miljarder i Volvo, 0,7 miljarder i Alleima, 0,5 miljarder i Sandvik, 0,4 miljarder i Handelsbanken, 0,2 miljarder i Essity och 0,2 miljarder i Skanska.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7:25 kronor per aktie (6:75).

Life science-bolaget Izafe hade ett rörelseresultat på -5,6 miljoner kronor (-12,8) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 194 tusen kronor (220 tusen) och utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Periodens kassaflöde uppgick till 1,6 miljoner kronor (17,3).

Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett justerat rörelseresultat på -20,6 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (-10,7).

Det redovisade rörelseresultatet uppgick till -221 miljoner kronor (-5,0). I detta resultat ingår nedskrivning av tillgångar som innehas för försäljning på drygt 179 miljoner kronor (avseende Griffine) samt en kundförlust i Drake Extrusion på 20,8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -211 miljoner kronor (-4,8).

Nettoomsättningen uppgick till 877 miljoner kronor (825), och den organiska tillväxten var -2 procent.

Mentice, som är en leverantör av simuleringsteknik för kirurger, redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 11,5 miljoner kronor (12,0).

Orderingången steg till 90,3 miljoner kronor (73,8) medan nettoomsättningen ökade en aning till 68,7 miljoner kronor (67,7). Orderboken uppgick vid periodens slut till 126 miljoner kronor (87).

Nettoresultatet landade på 2,1 miljoner kronor (-4,2). Resultatet per aktie förbättrades till 0:08 kronor (-0:17).

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

It-företaget Addnode redovisar ett ebita-resultat på 200 miljoner kronor (148) för det fjärde kvartalet 2022. Ebita-marginalen uppgick till 11,2 procent (13,3). Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 149 miljoner kronor (106).

Omsättningen uppgick till 1.786 miljoner kronor (1.114). Resultatet efter skatt blev 103 miljoner kronor (80). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0:60).

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:75).

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 - 31 januari 2023 uppgår till +4 procent. OMXSGI avkastade +8 procent under samma period. Creades substansvärde per 31 januari uppgår till 68 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är +31 procent. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.

E-handelsbolaget Nelly redovisar ett rörelseresultat på -1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-3,2). Rörelsemarginalen var -0,5 procent (-0,8) och bruttomarginalen i kvartalet backade till 41,1 procent (43,4).

"Vi valde under kvartalet att driva försäljning genom prissänkningar för att säkerställa en god genomförsäljning av vårt höst- och vinterlager, vilket även påverkade vår bruttomarginal negativt", skriver Nellys tillförordnade vd Helena Karlinder-Östlundh i bokslutet.

Nettoomsättningen sjönk till 387 miljoner kronor (407).

På fredagsmorgonen meddelade Nelly en garanterad företrädesemission på 50 miljoner kronor och utökade besparingsåtgärder.

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 5.152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 2022. Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 5.136 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 15,7 procent, jämfört med förväntade 15,8 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 32.915 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 9 procent. Analytikerna hade här räknat med 32.423 miljoner och 8,8 procent.

Utdelningen föreslås bli 4:80 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 4:63 kronor.

Assa Abloys organiska försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet uppgick till 9 procent under det fjärde kvartalet kompletterat med 14 procent i positiva valutaeffekter och 5 procent från förvärv. Det skriver vd Nico Delvaux i bokslutet.

Affärsområdet Global Technologies ökade försäljningen med 24 procent och minskade orderstocken betydligt inom Physical Access Control (PAC) samtidigt som bolaget noterade en god återhämtning inom reserelaterade områden.

Divisionen Americas levererade en försäljningstillväxt på 11 procent, drivet av en fortsatt mycket stark efterfrågan på den kommersiella/institutionella amerikanska marknaden och prisjusteringar.

Inom Entrance Systems var tillväxten 10 procent, främst driven av USA-marknaden.

Försäljningen i området Asia Pacific minskade med 10 procent, främst på grund av covid-19 och en mycket svag byggmarknad i Kina, samtidigt som utvecklingen i övriga delar av divisionen också var svagare.

Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 853 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var ett rörelseresultat på 858 miljoner, enligt en sammanställning av analytikerestimat gjort av Infront.

Rörelsemarginalen var 5,0 procent, mot väntade 5,0 procent.

Nettoomsättningen blev 17.048 miljoner, mot väntade 17.239 miljoner. Orderingången uppgick till 10.455 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med väntade 12.630 miljoner.

En utdelning på 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, mot väntat 4:87. För 2021 var utdelningen 5:00 kronor.

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett rörelseresultat om -60,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-39,4). Resultatet efter skatt var -57,9 miljoner kronor (-19) och per aktie var resultatet -0:66 kronor (-0:22).

Nettoomsättningen uppgick till 2,1 miljoner kronor (4,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -58,2 miljoner kronor (-39,3) med likvida medel om 805 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (848).

För räkenskapsåret 2023 räknar Bioarctic med kostnader på 330-380 miljoner kronor.

Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett rörelseresultat på 71,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 274 miljoner kronor (206) med en organisk tillväxt på 5 procent i kvartalet. Resultat efter skatt blev 139 miljoner kronor (38,3) eller 1:38 kronor per aktie (0:38).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1:45 kronor per aktie (0:73) samt en extrautdelning på 1:45 kronor per aktie (2:26) för 2022. Det ger en total utdelning på 2:90 kronor per aktie (2:98).

E-handelsbolaget Footway redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -190 miljoner kronor (2).Tidigare i veckan meddelade Footway att bolaget genomför en extraordinär lagernedskrivning på 186 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022.

"Footway har under 2022 upplevt en minskad efterfrågan på bolagets produkter vilket påverkat försäljning och resultat", skrev bolaget då också.

Nettoomsättningen sjönk till 318 miljoner kronor (431).

Bruttoresultatet blev -39 miljoner kronor (166) och bruttomarginalen var -12,3 procent (38,5). Den justerade bruttovinsten blev 147 miljoner kronor (166), med en bruttomarginal på 46,2 procent (38,5).

Ebita-resultatet landade på -176 miljoner kronor (15). Footway har redan tidigare uppgett att ebita-resultatet justerat för lagernedskrivningen på 186 miljoner kronor blev positivt.

Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett ebita-resultat på 103 miljoner kronor för det tredje kvartalet, oktober-december, 2022/2023 i det brutna räkenskapsåret (84).

Nettoomsättningen uppgick till 1.239 miljoner kronor (1.163). Rörelseresultatet blev 91 miljoner kronor (75).

Resultat efter skatt blev 56 miljoner kronor (51), motsvarande 2:05 kronor per aktie (1:85).

Ökad inflation, en svag svensk krona och osäkerhet inom bygg- och industrisektorerna har ännu inte påverkat efterfrågan hos slutkunderna för våra produkter i någon nämnvärd omfattning. Dock har återförsäljarkunder reducerat sina säkerhetslager, skriver bolagets vd Magnus Söderlind i rapporten.

"Vårt fokus på vinsttillväxt ligger fast, vilket innebär att vi väljer bort vissa volymaffärer med för låg lönsamhet. Detta resulterade i att den organiska omsättningen minskade med 3 procent i kvartalet medan resultat och rörelsemarginal stärktes", skriver Bergman & Beving-vd:n. Magnus Söderlind tillägger vidare att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta förbättra resultatet, och att ambitionen att nå 500 miljoner kronor i rörelseresultat senaste verksamhetsåret 2025/26 kvarstår.

Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 3.530 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var 1.900 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 40.350 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 42.245 miljoner. Orderingången summerade till 51,6 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 45,5 miljarder.

Byggverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 5,4 procent under det fjärde kvartalet, mot förväntade 3,5. Skanskas mål är att byggmarginalen ska uppgå till minst 3,5 procent över tid.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 7:50 kronor per aktie (7:00), att jämföra med förväntade 8:76 kronor. Förra året lämnades också en extrautdelning om 3:00 kronor per aktie.

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Skanskas byggverksamhet hade ett "framgångsrikt fjärde kvartal och helår", skriver vd Anders Danielsson i bokslutskommunikén.

"Strategin med selektiv anbudsgivning och tydligt kommersiellt fokus fortsätter att underbygga en stark leverans. Vi har hanterat materialbrist, kostnadsökningar och andra marknadsutmaningar väl. Intäkterna ökade under året, förstärkta av inflation och positiva valutakurseffekter", skriver han. Han beskriver orderingången som imponerande i fjärde kvartalet och stabil för helåret med en orderstock på historiskt hög nivå.

Rörelsemarginalen i byggverksamheten landade på 5,4 procent under kvartalet och 3,7 procent för helåret, över Skanskas långsiktiga mål om 3,5 procent. Väntat enligt Infronts analytikerenkät var 3,5 procent för kvartalet.

Omsättningen i affärsområdet uppgick till 42.732 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 41.395 miljoner.

Inom bostadsutveckling minskade försäljningsvolymerna väsentligt som en konsekvens av lägre aktivitet på bostadsmarknaden.

Omsättningen i affärsområdet uppgick till 775 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 2.082 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 4 miljoner kronor mot väntade 197 miljoner kronor.

"Bostadsköpare påverkas fortsatt negativt av ökade räntekostnader, höga energipriser och konsumentprisinflation. Lönsamheten i vårt segment Boklok har varit svag under året. Åtgärdsprogram har initierats med fokus på stabilitet i verksamheten och anpassningar till en svagare marknad. Marginalen för fjärde kvartalet för Bostadsutveckling i sin helhet påverkades av låga volymer, men för helåret upprätthölls en god lönsamhet", skriver Anders Danielsson.

Inom Kommersiell Fastighetsutveckling har två stora interna fastighetstransaktioner genomförts i Sverige, samtidigt har aktiviteten på hyresmarknaden har fortsatt vara lägre.

Affärsområdets intäkter uppgick till 3.452 miljoner kronor under kvartalet mot väntade 2.544 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1.330 miljoner kronor mot väntade 449 miljoner kronor.

Industrikonglomeratet Lifco redovisar ett ebita-resultat på 1.322 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Väntat enligt Infronts analytikersammanställning av estimat var 1.242 miljoner kronor.

Ebita-marginalen landade på 22,0 procent jämfört med förhandstipsens 21,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 6.002 miljoner kronor mot väntade 5.834. Den organiska försäljningstillväxten var 9,5 procent. Väntat var 5,4 procent.

En utdelning på 1:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Den väntade utdelningen låg på 1:85 kronor per aktie.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

 

Här kan du lyssna på ljudspåren av våra inlästa artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -