Oboya
Kallelse till extra bolagsstämma den 30 september 2015 (Cision)

2015-09-08 08:42
AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 30 september 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum. RÄTT ATT DELTA Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall -        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 september 2015 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och -        dels ha anmält sig hos bolaget under adress Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller per telefon 0708-803042 eller via e-post till info@oboya.se senast kl. 12.00 torsdagen den 24 september 2015. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 24 september 2015, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande och val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Val av ordinarie styrelseledamöter och val av styrelseordförande. 7. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 8. Stämman avslutas STYELSENS FÖRSLAG Val av ordinarie styrelseledamöter och val av styrelseordförande (p.6). Styrelsen föreslår att till ny ordinarie ledamot inväljs Håkan Hu. Styrelsen föreslår vidare att till ny styrelseordförande utses Robert Wu och att nuvarande styrelseordförande Mikael Palm Andersson kvarsitter som ordinarie ledamot samt utses till verkställande direktör för bolaget. Val av revisorer och revisorssuppleanter (p.7). Styrelsen föreslår att ny revisionsbyrå BDO Göteborg KB med Lennart Person som huvudansvarig revisor utses. Anledning till föreslaget revisionsbyte är på grund av kostnadsskäl. Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med fjorton dagar före stämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, tel. 0302-244 80. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med post utan kostnad för mottagaren. Lerum 8 September 2015 Oboya Horticulture Industries AB Styrelsen

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -