Nordax Group AB (publ)
Nordax Group delårsrapport januari-september 2016 (Cision)

2016-10-26 07:30
JANUARI-SEPTEMBER 2016 Siffror jämfört med januari-september 2015 • Låneportföljens tillväxt var 14 procent i oförändrade valutor • Räntenettomarginalen ökade till 9,2% (8,7%) • Totala rörelseintäkter ökade till 882 MSEK (660). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 812 MSEK (689) • Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,7% (29,0%) • Rörelseresultatet förbättrades till 433 MSEK (170). Justerat rörelseresultat ökade med 27% till 360 MSEK (283) • Nettoresultatet ökade till 336 MSEK (132) • Resultat per aktie var 3,03 SEK (1,19). Justerat resultat per aktie var 2,53 SEK (1,99) TREDJE KVARTALET 2016 Siffror jämfört med tredje kvartalet 2015 • Låneportföljens tillväxt var 14% i oförändrade valutor • Räntenettomarginalen minskade något till 9,1% (9,2%) • Totala rörelseintäkter ökade till 312 MSEK (226). Justerade totala rörelseintäkter förbättrades till 279 MSEK (243) • Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,7% (29,0%) • Rörelseresultatet förbättrades till 168 MSEK (83). Justerat rörelseresultat ökade med 34 procent till 138 MSEK (100) • Nettoresultatet ökade till 131 MSEK (64) • Resultat per aktie var 1,18 SEK (0,58). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,73) VD-ord “Vårt nettoresultat ökade till 336 MSEK (132) och vår avkastning på det växande egna kapitalet var 24 procent”  Tredje kvartalet var Nordax hittills mest lönsamma med bibehållna trender i form av god tillväxt, stabila marginaler, ökande effektivitet, förbättrad kapitalisering och bibehållna låga kreditförluster. Nyutlåningen och tillväxten fortsatte på samtliga marknader i Nordeuropa. Särskilt positivt var att de förbättringar vi gjort av låneerbjudandet och processerna i Finland gav resultat i form av ökad nyutlåning och tillväxtstakt. Vår kapitalposition förstärktes av den goda lönsamheten och genom bytet av metod för hur vi kapitaltäcker för operationella risker. För perioden januari-september ökade vårt justerade rörelseresultat med 27 procent till 360 mkr och vår låneportfölj växte med 14 procent i oförändrade valutor. Vårt nettoresultat ökade till 336 MSEK (132) och vår avkastning på det växande egna kapitalet var 24 procent. Tack vare minskade finansieringskostnader har vi under året kunnat sänka utlåningsräntorna vid två tillfällen mot våra kunder i Sverige och vid ett tillfälle i Norge. I våra två största marknader, Norge och Sverige, som tillsammans står för cirka 75 procent av utlåningen var utvecklingen fortsatt positiv. I Norge växte vår utlåning i lokal valuta med 17 procent och i Sverige med 10 procent. Tyskland är vår senaste och minsta men relativt sett snabbaste växande marknad. Under kvartalet har vi med stöd av fler observationer omvärderat reserveringsnivån för förfallna krediter i Tyskland vilket minskade kreditförlustnivån. Vi är fortsatt konservativa med en högre reserveringsnivå jämfört med våra övriga marknader där vi har mer historisk data. Efterfrågan på privatlån är fortsatt hög och vi har ett bra erbjudande till våra kunder. Vi vill förbättra kundupplevelsen ytterligare och förenkla för våra kunder genom ökade möjligheter till digital självservice och förbättrade processer. Den landsindelade organisationen som vi inrättade under andra kvartalet för våra kundmötande enheter i Stockholm var ett viktigt steg i denna riktning. Personalen har varit snabba i att anpassa sig och den nya organisationen har fallit väl ut. På sikt ser vi att våra ansträngningar i att förbättra våra digitala lösningar och administrativa processer ska öka kundnöjdheten, ge mer stimulerande arbetsuppgifter till våra anställda och över tid ge stabila kostnader. Vår ambition är att fortsätta förbättra det justerade K/I-talet och ta fördel av vår skalbara operativa modell. “Vår ambition är att fortsätta förbättra det justerade K/I-talet” En hållbar affärsmodell är centralt för oss och under kvartalet har vårt hållbarhetsprojekt fortskridit. Vår ambition är att under fjärde kvartalet slutföra utformandet av en hållbarhetsstrategi och att presentera arbetet i årsredovisningen för 2016. Sedan 2010 har vår utlåningportföljs organiska tillväxt varit drygt 15 procent årligen och vinsten har ökat i än snabbare takt. Vår fokuserade affärsmodell med ett produktområde, diversifiering i geografier och finansiering och verksamhet centraliserad till ett kontor har varit lyckosam. Vår långa erfarenhet av branschen gör att vi är riskaverta och fokuserar på en stark kundgrupp och gedigna kreditprövningar för att säkerställa en låg kreditrisk. Vår verksamhet utvecklas löpande av alla duktiga medarbetare i bolaget och jag är övertygad om att vi har en ljus framtid i vår strävan i att vara en ledande nischbank i Nordeuropa. Morten Falch VD För mer information kan du kontakta Morten Falch, VD, 08 690 15 07, morten.falch@nordax.se Camilla Wirth, CFO, 08 690 15 07, camilla.wirth@nordax.se  Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se Johanna Clason, treasurer och relationer med obligationsinvesterare, 08 690 15 07, johanna.clason@nordax.se Telefonkonferens Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 26 oktober kl. 08.30. VD Morten Falch och CFO Camilla Wirth kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund. Telefonnummer: Sverige: 08 566 426 64 Storbritannien: +44 203 008 98 13 USA: +1 855 753 22 36 Länk till ljudsändning: https://wonderland.videosync.fi/2016-10-26-nordax-q3-report  Du kan även följa presentationen på https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/  Mer information: www.nordaxgroup.com Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de. Denna information är sådan information som Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -