CellaVision
CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2016 (GlobeNewswire)

2016-10-27 08:20

Organisk tillväxt med omkring 50 procent i kärnaffären

1 juli-30 september 2016

Nettoomsättningen minskade med 8% till 68,3 MSEK (74,5).

Den valutajusterade tillväxten i kvartalet var -9% (47).

Rörelseresultatet uppgick  till 19,5 MSEK (30,3).

Rörelsemarginalen uppgick  till 28,5% (40,6).

Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (1,02).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (34,5)

 1 januari-30 september 2016

Nettoomsättningen ökade med 8% till 192,3 MSEK (177,8).

Den valutajusterade tillväxten uppgick till 6,1% (13).

Rörelseresultatet ökade  till 52,5 MSEK (49,0).

Rörelsemarginalen uppgick  till 27,3 % (27,6).

Resultat per aktie uppgick  till 1,76 SEK (1,58).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,6 MSEK (75,7).


Väsentliga händelser efter periodens slut

CellaVision tecknade avtal med ytterligare en distributörspartner i EMEA; Horiba

 

VD-kommentar
Starkt kvartal för försäljning till humanlaboratorier
Försäljningen till laboratorier inom humanmarknaden växte mycket starkt under årets tredje kvartal med en organisk tillväxt omkring 50 procent. Att nettoomsättning trots detta minskade med åtta procent från 74,5 MSEK till  68,3 MSEK förklaras av att vi under det tredje kvartalet 2015 fakturerade omkring 30 MSEK till laboratorier för veterinärmedicin i Nordamerika. För årets tre första kvartal uppgår tillväxten till åtta procent, trots att vi inte haft någon försäljning till veterinärmarknaden. Om vi enbart ser på försäljningen till humanmarknaden uppgår tillväxten för årets tre första kvartal till omkring  30 procent. Valutaeffekterna i kvartalet var begränsade och påverkade omsättningen positivt med cirka en procent. Rörelseresultatet uppgick till 19,5 MSEK (30,3), motsvarande en rörelsemarginal om 28,5 procent (40,6). Det lägre rörelseresultatet och den lägre rörelsemarginalen förklaras av de utmanande jämförelsetalen från 2015 års tredje kvartal med den höga faktureringen till veterinärlaboratorier.

Fortsatt positiv utveckling i Americas och APAC
I Americas utvecklades försäljningen till humanmarknaden starkt i kvartalet med en tillväxt överstigande 80 procent. I USA noterade vi ett kvartal med rekord i antal kundinstallationer av CellaVisions instrument. De omkring 30 MSEK som Americas fakturerade till veterinärmarknaden under tredje kvartalet 2015 gör de samlade jämförelsetalen utmanande och totalt minskade omsättningen med 26 procent till 35,3 MSEK (47,8). Vår uppfattning är att Americas kommer att fortsätta att utvecklas positivt.

Även APAC hade en mycket god försäljningsutveckling under årets tredje kvartal. Omsättningen ökade mer än tre gånger till 20,9 MSEK (6,3) efter en stark utveckling på den kinesiska marknaden. APAC har nu haft god tillväxt fyra kvartal i rad, men försäljningen i regionen är fortfarande volatil och vi räknar fortsatt med stora svängningar mellan enskilda kvartal.

I EMEA var utvecklingen svagare än i övriga regioner. Omsättningen i kvartalet uppgick till 12,2 MSEK (20,4), motsvarande en minskning om 40 procent. Vår bedömning av den framtida utvecklingen i regionen är fortsatt positiv, vilket understryks av de satsningar på lokal närvaro vi för närvarande genomför.

Fortsatta marknadssatsningar
CellaVision fortsätter den geografiska expansionen av lokala organisationer för marknadssupport. Tidigare under 2016 har vi etablerat direkt närvaro i Mellanöstern och Sydkorea och under årets tredje fortsatte expansionen till Australien och Frankrike där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi planerar också för att fortsätta expansionen av vår supportorganisation till andra intressanta marknader under nästa år. Lokala marknadssupportresurser är en avgörande faktor för att driva CellaVisions fortsatta tillväxt. Utöver detta har Horiba tillkommit som distributionspartner inom EMEA. Horiba är en världsomspännande koncern med flera affärsområden varav hematologi är ett inom in vitro diagnostik divisionen.

Veterinärmarknaden & Produktutveckling
CellaVision fortsätter att bearbeta större referenslaboratorier på veterinärmarknaden. Vi eftersträvar fortsatt att sälja våra produkter till detta marknadssegment indirekt via distributörer precis som vi gör på humansidan. Utvecklingen av den nya teknikplattformen som riktar sig mot mindre och medelstora human- och veterinärlaboratorier har i kvartalet fortsatt planenligt. Lansering av de nya produkterna beräknas ske med början i Europa under 2018. Kassaflödet har påverkats av höga kundfordringar som reglerats efter periodens utgång samt att säkerhetslagret är något förhöjt för att kunna möta den växande kundefterfrågan.


Zlatko Rihter,
VD och koncernch
ef

Nyckeltal

(MSEK) Jul-Sep 2016 Jul-Sep 2015 Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2015 Jan-Dec 2015
Nettoomsättning 68,3 74,5 192,3 177,8 239,4
Bruttoresultat 47,9 54,8 136,2 127,8 174,2
Rörelseresultat 19,5 30,3 52,5 49,0 65,5
Rörelsemarginal, % 28,5 40,6 27,3 27,6 27,3
Resultat före skatt 19,8 30,3 55,0 48,7 65,6
Periodens kassaflöde 7,4 32,4 -1,6 46,7 54,8
Soliditet, % 79,9 80,5 79,9 80,5 83,3

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se


Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB

Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se


Link text: CellaVision AB Delårsrapport januari-september 2016

 This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire


CellaVision - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -