Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 (Nasdaq OMX)

2016-11-02 07:30
Stockholm, 2016-11-02 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2016 (30 september 2015) · Produktion om 68,9 Mboepd (30,3 Mboepd) · Intäkter om 774,0 MUSD (433,3 MUSD) · EBITDA om 584,7 MUSD (291,1 MUSD) · Operativt kassaflöde om 667,8 MUSD (524,3 MUSD) · Resultat om 239,8 MUSD (-372,6 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 230,9 MUSD, netto (378,1 MUSD förlust) · Nettoskuld om 4 307 MUSD (31 december 2015: 3 786 MUSD) · Produktionsökning på 26 procent jämfört med föregående kvartal till följd av ökad produktion från Edvard Griegfältet och förvärvet från Statoil av en 15-procentig licensandel i fältet som slutfördes den 30 juni 2016. · Produktionsprognos för helåret ändrad till 70 000-75 000 boepd från tidigare 65 000-75 000 boepd och utvinningskostnader reviderade neråt till 6,50 USD per fat från tidigare 7,10 USD per fat. · Rekordlåga utvinningskostnader om 5,55 USD per fat och verksamhetskostnader om 7,22 USD per fat för det tredje kvartalet 2016. · Ny prognos från operatören för Johan Sverdrupprojektet. Minskning av total investeringskostnad till 99 miljarder NOK för Fas 1 och 140-170 miljarder NOK, brutto för Fas 1 och Fas 2. Ökning av produktionskapaciteten till 660 000 bopd, brutto och resursintervallet till 1,9-3,0 miljarder boe. · Ny säkrad reservbaserad kreditfacilitet om 5,0 miljarder USD. Tredje kvartalet som avslutades den 30 september 2016 (30 september 2015) · Produktion om 80,4 Mboepd (36,0 Mboepd) · Intäkter om 317,4 MUSD (154,2 MUSD) · EBITDA om 253,8 MUSD (98,7 MUSD) · Operativt kassaflöde om 281,9 MUSD (177,0 MUSD) · Resultat om 173,8 MUSD (-201,6 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 135,8 MUSD, netto (201,4 MUSD förlust) Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande: Det tredje kvartalet uppvisar utmärkt operativt resultat, till följd av fortsatt stark produktion från Edvard Griegfältet samt att huvuddelen av våra övriga producerande tillgångar har presterat enligt eller över förväntan. Vi är på god väg att möta vår prognos för helåret och till följd av de starka resultaten reviderar vi prognosen till mellan 70 000 och 75 000 boepd från tidigare 65 000 till 75 000 boepd. Med mer eller mindre 1 miljard USD i tillgänglig likviditet kan vi hantera låga oljepriser på ner till 40 USD per fat långt framöver och fortfarande finansiera utbyggnaden av Johan Sverdrup Fas 1, samtidigt som vi fortsätter vår strategi att investera i en spännande och offensiv organisk tillväxt. Utbyggnaden av Johan Sverdrupfältet fortgår enligt plan och Fas 1 är genomförd till mer än 26 procent. Under det tredje kvartalet har vi också kunnat se att kostnaderna för utbyggnaden av fältet har minskat ytterligare och att såväl produktionskapaciteten för Fas 1 och 2 som resurserna har ökat. Vi är också mycket aktiva när det gäller prospektering och utvärdering. Utvärderingsborrningen Alta 3 slutfördes under det tredje kvartalet med mycket positiva resultat och prospekteringsborrning på Neiden pågår för närvarande. Det är också glädjande att kunna meddela att vårt prospekterings- och utvärderingsprogram för 2017 ser mycket spännande ut med fyra prospekteringsborrningar och fyra utvärderingsborrningar i södra och östra Barents hav samt i Utsirahöjds- och Alvheimområdena. För det tredje kvartalet i rad kan vi nu slå fast att vi har lyckats med vårt uppdrag och bolaget har aldrig tidigare varit så väl positionerat som nu inför nästa tillväxtfas, som innebär en förväntad produktion om mer än 120 000 boepd när produktion från Johan Sverdrup Fas 1 startar i slutet av 2019. Webbsänd presentation Följ presentationen live och hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Mike Nicholson, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 2 november 2016. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.lundin-petroleum.com innan webbsändningen startar, som även kan följas via telefon på telefonnummer: Sverige +46 8 519 993 55, utlandet: +44 203 194 05 50. Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 716,2 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 1 januari 2016. För ytterligare information var vänlig kontakta: Maria Hamilton Teitur Poulsen Robert Eriksson Informationschef VP Corporate Planning & Manager, Media E-mail: Investor Relations Communications maria.hamilton@lundin. Tel: + 41 22 595 10 00 Tel: 0701-112615 ch Tel: +41 22 595 10 00 Tel: 08-440 54 50 Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 07.00 CET. Framåtriktade uttalanden Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Orrön Energy - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -