Biotage
Delårsrapport  januari-september 2016 (Cision)

2016-11-10 08:30
Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 167,0 MSEK (149,7), vilket är en ökning med 11,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 9,5 procent. · Rörelseresultatet ökade med 44 procent till 27,2 MSEK (19,0) · Resultat efter skatt ökade med 52 procent till 27,7 MSEK (18,3)  · Resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK (0,28) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,8 MSEK (33,9) · Nettokassan per den 30 september uppgick till 101,3 MSEK (134,9) jämfört med 99,6 MSEK per den 30 juni  · Biotage har investerat 19,3 MSEK i utveckling av produkter för rening av biomolekyler genom teckning av aktier i Chreto Aps  · Biotage hade vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna aktier. Inga aktier har förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2016. Nio månader januari – september · Nettoomsättningen uppgick till 488,8 MSEK (442,0), vilket är en ökning med 10,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 10,3 procent. · Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 75,0 MSEK (54,6) · Resultat efter skatt ökade med 43 procent till 75,3 MSEK (52,5)  · Resultat per aktie uppgick till 1,16 SEK (0,81) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,7 MSEK (86,8) · Utdelning till aktieägarna har lämnats med 80,9 MSEK (48,5) i maj månad Kommentar av VD Torben Jörgensen Tredje kvartalet är oftast det mest utmanande för Biotage, med en inte obetydlig påverkan av semesterperioderna framförallt i Europa. Trots detta fortsätter den starka utvecklingen från årets första sex månader. Vi ökar vår omsättning allt medan vi förbättrar vår rörelsemarginal (EBIT). Omsättningen ökar med 11,6 procent för kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en ökning med 9,5 procent till jämförbara valutakurser. Rullande 12 månader ökar vi omsättningen med 14,4 procent, vilket innebär att vi tar marknadsandelar. Försäljningen växer för i stort sett samtliga våra regioner. USA och Kina är fortsatt de regioner som svarar för den högsta tillväxttakten. Beträffande den indirekta försäljningen börjar vi nu också se vissa positiva effekter av våra insatser. Direktförsäljningen i Sydkorea inleds under det fjärde kvartalet. Vi ser också förbättringar i distributörsförsäljningen inom APAC-området. Arbetet med att etablera en starkare närvaro i Indien fortskrider. Rörelsemarginalen för tredje kvartalet förbättras med drygt 28 procent från 12,7 till 16,3 procent. Effektivitetsvinster i produktionen och positiva valutaeffekter leder till en förbättrad bruttomarginal. Vi har fortfarande, med 57,6 procent i bruttomarginal för kvartalet, en bit kvar till vårt strategiska mål om 60 procent. För att nå detta krävs en högre andel förbrukningsvaror i produktmixen. Försäljningen av den nya generationen av evaporeringssystemet Biotage®V-10 Touch utvecklas väl, så även försäljningen av vårt reningssystem Isolera™, inte minst i Kina. Den goda systemförsäljningen balanseras upp av en bra global försäljningsökning av eftermarknadsprodukter (förbrukningsvaror och service) inom Analytisk kemi. Relationen mellan försäljningen av system respektive eftermarknadsprodukter är dock oförändrad jämfört med det föregående kvartalet, 45 respektive 55 procent, att jämföra med vårt mål om 40/60. Vi driver ett antal produktutvecklingsprojekt med högt tempo och vi planerar för ett flertal nya produktlanseringar redan under första delen av 2017. På sikt har vi som målsättning att också bredda vårt produkterbjudande för biomolekyler, där den under kvartalet genomförda investeringen i Chreto ApS är en del av vår satsning. För vidare information: Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84                           Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20               Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08.30 CET. Om Biotage Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 300 anställda och omsatte 611 MSEK under 2015. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Biotage - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -