ZetaDisplay
ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018 (GlobeNewswire)

2018-05-21 20:35

 

ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 21 maj 2018 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag:

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas på bolagets stamaktier.

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas på preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartsvisa utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 15 juni 2018, den 14 september 2018, den 14 december 2018 samt den 15 mars 2019, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 20 juni 2018, den 19 september 2018, den 19 december 2018 respektive den 20 mars 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen och revisor

Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander och Martin Gullberg omvaldes till styrelseledamöter och Ola Sæverås nyvaldes. Mats Johansson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB. Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i något av styrelsen inrättat utskott, förutom att till de tre ledamöterna i utskottet för marknadsföring, försäljning och förvärv ska extra arvode utgå med 50 000 kronor vardera.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om emission av teckningsoptioner innebärande följande.

ZetaDisplay AB (publ) emitterar högst 600 000 teckningsoptioner i serien 2018/2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i bolaget. Optionerna emitteras till ett av ZetaDisplay AB helägt dotterbolag för vidare överlåtelse enligt nedan.

500 000 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till Magari Venture AS, 50 000 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till bolagets CFO och resterande 50 000 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till framtida ledande befattningshavare, i enlighet med de förslag som finns intagna i kallelsen till stämman som finns att läsa på bolagets webbplats, www.zetadisplay.com. I förslagen finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte ska kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 10 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet ”ZETA”. Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

 

Bilaga


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -